Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Psikoloji ABD

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı 27.06.2013 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir.

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de yaşanan hızlı bir toplumsal değişim, bilgi artması ve birikimi yaşanmaktadır. Bu değişim insanlarda ruhsal sorunları, bireyciliği, yalnızlaşmayı, yabancılaşmayı, iletişim sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Tüm bu durumlar için topluma uygun hizmet verecek, mesleksel yönden bilgili ve becerili, bağımsız karar alabilen, sorun çözebilen, bilgi üretebilen, araştırma yapma ve yayımlama yeteneği kazanmış, etik değerleri ve duyarlılığı gelişmiş, donanımlı elemanlara gereksinim vardır. Oysa Türkiye’de bu özellikleri taşıyan yeterli sayıda klinik psikolog yoktur. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı bu klinik psikoloji alanda donanımlı ve yeterli uzmanlar yetiştirmeye ve ülkemizin bu alandaki uzman ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Programın eğitim dili Türkçe'dir.

Kazanılan Derece

Tezli Klinik Psikoloji  Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Eski Adıyla Psikolojik Danışma ve Rehberlik) alanında lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Tezli Yüksek Lisans programının Kabul Değerlendirmesi ise ALES puanının %70’inin ve Lisans Not ortalamasının %30’unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci alınması şeklindedir.

Yüksek lisans programlarından; a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemlerinde mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 70 puan olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS. 8 dersten (21 Kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans tez çalışmasından (60 AKTS) başarılı olmak.

Program Profili (Programın amacı, Programın yapısı, Yöneldiği alanlar, Bölüm olanakları)

Programın amacı; insan düşünce ve davranışlarının psikoloji biliminin ürettiği bilgi, yöntem ve teknikleriyle analiz edilmesi bununla birlikte ruhsal sağaltımın sağlanması hususunda bilgili, nitelikli ve etik ilkeleri benimseyen klinik psikologlar yetiştirmektir. Ayrıca öğrencilerin bilimsel çalışmalarıyla psikoloji alan yazınına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Günümüzün ve geleceğin ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan ders programımız, klinik psikoloji alanındaki çocuk, ergen ve yetişkin psikopatoloji alanlarındaki kuram ve uygulama tekniklerinin aktarıldığı dersleri içermektedir. Ayrıca araştırma teknik ve yöntemlerinin yanı sıra seminer dersleriyle birlikte öğrencilerin akademik çalışmalar yapmaları için gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

Temel Program Kazanımları

  1. Bilimsel düşünme biçimine sahip olma
  2. Bilimsel araştırma planlayıp uygulama ve yayımlama yeteneği kazanma
  3. Bilimsel makaleleri değerlendirme, meslektaşlarıyla bilimsel ve etik konularda iletişim kurabilme
  4. Etik ilkeleri, meslektaşlarla ilişkileri öğrenme
  5. Temel psikoterapi kuramlarını ve tekniklerini öğrenme
  6. Bütüncül yaklaşım, ekip çalışması ve topluma dayalı hizmetleri öğrenme, uygulama
  7. Psikopatolojik ve psikolojik değerlendirme yapabilme
  8. Terapötik görüşme ilkelerini öğrenerek uygulama yapabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Program tamamlandığında öğrenciler hastane, danışmanlık merkezi, muayenehane gibi klinik uygulamaların yapılabileceği alanlarda çalışma seçenekleri bulacaktır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.