Tasarım ve Yapım Yönetimi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tasarım ve Yapım Yönetimi

Kuruluş 

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Tasarım ve Yapım Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı 4.10.2019 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir.

Programın amacı, tasarım ve yapım yönetimi alanında evrensel değerleri benimsemiş öğrencileri ulusal ve uluslararası eksende başarılı kariyer hedeflerine ulaştırmaktır. Ayrıca kendini yenilemeyi bilen ve analitik düşünce becerisine sahip yönetici ve girişimcilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  Eğitim dili Türkçe’dir.

Kazanılan Derece

Tasarım ve Yapım Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Bu yüksek lisans programına İnşaat Mühendisleri, Makine Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, Endüstri Mühendisleri, Jeoloji-jeofizik Mühendisleri, Mimarlar, Çevre Mühendisleri, Geo-matik Mühendisleri Lisans Programları mezunları başvurabilmektedir.

Tezli Yüksek Lisans programının Kabul Değerlendirmesi ise ALES puanının %70’inin ve Lisans Not ortalamasının %30’unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci alınması şeklindedir.

Yüksek lisans programlarından; a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemlerinde mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 70 puan olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması durumunda, Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 19. Maddesi gereğince önceki yükseköğretim kurumundan başarılmış dersler için notlu kredi transferi uygulaması yapılır. Dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planındaki kategori karşılığı belirtilerek orjinal adı, kodu ve kredisi ile notlu olarak öğrencinin transkriptine aktarılır. Öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planında getirmiş olduğu toplam AKTS kredisi karşılığı ders, program gerekliliklerinin %70’ini geçmeyecek şekilde muaf edilir.

Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS. 8 dersten (21 Kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans tez çalışmasından (60 AKTS) başarılı olmak.

Program temel olarak tasarım ve yapım yönetimi üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Öğrencilere ders öncesi ve sonrasında kendi kendilerine ve/veya grup halinde çalışma imkânı sağlanmaktadır. Üniversite bünyesinde verilen hizmetler kapsamında abone veri tabanlarından ve kütüphanelerden yararlanma fırsatı sunulmakta, böylece akademik çalışmalara destek verilmektedir. Yüksek lisans öğrencilerinin hâlihazırda çalıştıkları işletmelerde yaşadıkları sorunlara yönelik akademik tavsiyelerde bulunulmaktadır. 

Öğrencilerin belirli bir konuda rapor ve sunum hazırlamaları sağlanmakta ve böylece bir konunun etkili raporlanması ve sunumunun yapılması konusunda katkı sağlanmaktadır. Derslerde öğrencilerin belirli akademik konularda tartışma yapmaları sağlanarak bilgi düzeylerinin hangi seviyede olduğu tespit edilmekte ve bu konuda iyileştirme yolları önerilmektedir. 

Temel Program Kazanımları

  1. Program çerçevesinde yer alan konularda kendisi bilimsel bir araştırmayı yürütme ve üst düzey araştırma / proje ödevi hazırlama ve sunma yetisi kazanır. 
  2. Araştırma ve yayın alanında doğru bilimsel norm ve standartları kullanarak özgün akademik çalışmalar üretir. 
  3. Farklı yönetim kademelerinde ve bilişim sektöründe çalışan paydaşları ile daha etkin iletişim kurma, işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışabilme imkanlarına sahip olurlar. 
  4. Geliştirecekleri etkin iletişim, eşgüdüm ve sahip olacakları bilgi birikimi sonucunda, artan üretkenlikte ve verimlilikte iş yapma şansına erişirler. 
  5. Program etkin yöneticilik için gerekli yetilerin yanında, günümüzde etkin liderliğin olmazsa olmazı olan teknolojik yeterliliği de kazanırlar. 
  6. Bilgiye ulaşabilme becerileri artar. 

Mezun İstihdam Olanakları

Tasarım ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayan kişiler farklı yönetim kademelerinde ve bilişim sektöründe çalışan paydaşları ile daha etkin iletişim kurma, iş birliği ve eşgüdüm içerisinde çalışabilme imkanlarına sahip olacaklardır. Ayrıca, geliştirecekleri etkin iletişim, eşgüdüm ve sahip olacakları bilgi birikimi sonucunda, artan üretkenlikte ve verimlilikte iş yapma şansına erişeceklerdir. 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.