Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Uzaktan Öğretim)

Kuruluş 

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Uzaktan Eğitim) Tezsiz Yüksek Lisans Programı ….. tarihli YÖK izni ile yürütmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) Yüksek Lisans programının amacı en temelden en ileri seviyeye kadar Bilgisayar Mühendisliği alanının tüm inceliklerini bilen, üstün bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası alanda rekabet edebilecek mühendisler yetiştirmektir. Programın eğitim dili İngilizce’dir.

Kazanılan Derece

Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Öğretim) (İngilizce) Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. (10 Mayıs 2018 tarihli 30417 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklik).Bunun yanında adayın ÖSYM tarafından düzenlenen İngilizce dil sınavlarında (YDS, e-YDS, YÖKDİL) en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan an az 55’e denk bir puan alması gerekmektedir. Yabancı öğrencilerin İngilizce bir eğitim türünden mezun olması durumunda, yabancı dil şartı aranmaz.

1,5 yıl (maksimum 3 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS. 10 dersten + dönem projesinden başarılı olmak.

Program Profili (Programın amacı, Programın yapısı, Yöneldiği alanlar, Bölüm olanakları)

Türkiye ve dünyada değişen ve gelişen ihtiyaçlara uygun olarak programın amaçları aşağıda ifade edilmiştir;

1. Bilgisayar mühendisliği alanında bilgi, birikim, deneyim ve disiplinin kazandırılarak bu kazanımların uygulanabilmesine imkân sağlanması,

2. Analitik ve sistematik düşünme yeteneklerini, bilim, matematik ve mühendislik kavramlarıyla birleştirerek başarılı bir iş kariyeri elde etmelerinin sağlanması,

3. Etkin iletişim kurarak, takım çalışması ve liderlik yapabilmelerinin sağlanması,

4. Değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurabilmek için yaşam boyu eğitimi benimsemelerinin sağlanması,

5. Yaptığı akademik çalışmaları ulusal ve/veya uluslararası ortamlarda sunabilmelerinin sağlanması,

6. Profesyonel hayatta etik, kültürel ve çevresel değerlere duyarlı olmalarının sağlanması şeklindedir.

Program temel olarak teknolojinin gelişimini takip ederek yazılım geliştirme metodolojileri, yapay zekâ, veri madenciliği, bilgisayar grafikleri, makine öğrenmesi, bilgisayar ağları ve güvenliği ve bilgisayarla görü konularına yönelmektedir.

Öğrencilere ders öncesi ve sonrasında kendi kendilerine ve/veya grup halinde çalışma imkânı sağlanmaktadır. Üniversite bünyesinde verilen hizmetler kapsamında abone veri tabanlarından ve kütüphanelerden yararlanma fırsatı sunulmakta, böylece akademik çalışmalara destek verilmektedir. Yüksek lisans öğrencilerinin hâlihazırda çalıştıkları işletmelerde yaşadıkları sorunlara yönelik akademik tavsiyelerde bulunulmaktadır.

Öğrencilerin belirli bir konuda rapor ve sunum hazırlamaları sağlanmakta ve böylece bir konunun etkili raporlanması ve sunumunun yapılması konusunda katkı sağlanmaktadır. Derslerde öğrencilerin belirli akademik konularda tartışma yapmaları sağlanarak bilgi düzeylerinin hangi seviyede olduğu tespit edilmekte ve bu konuda iyileştirme yolları önerilmektedir.

Temel Program Kazanımları

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Uzaktan Eğitim) Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları, büyük-orta ölçekli kamu kurumları, bankalar, telekom şirketleri ve özel şirketlerin bilgi işlem birimlerinde; sistemlerinin tasarım ve işletilmesinden sorumlu sistem sorumlusu, veri tabanı yöneticisi, ağ yöneticisi, Yazılım ekiplerinde takım lideri gibi işlerde ya da kazandığı yetkinlikler ile kendi işlerini şekillendiren birer girişimci olarak çalışabilirler. Bunun yanında;

1. Yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Bilgisayar Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisine sahip olur.

2. Karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisini elde eder.

3. Problemlerin incelenmesi için veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

4. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır.

5. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olur.

6. Etik ilkelerine uygun davranır, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.

7. Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olur.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler, beyaz eşya üretimi, haberleşme sistemi üretimi, telekomünikasyon sistem operatörleri, İnternet servis sağlayıcıları, savunma sistemleri, otomotiv sektörü vb. çeşitli özel ve kamu kurumu şirketlerinde görev yapabilmektedir. Yapılan görevler çoğunlukla yazılım, algoritma geliştirme, veri, ses ve video gibi bilgilerin işlenmesi, iletilmesi, algılanması, saklanması, elektronik düzen ve sistemlerin tasarımı, antenler ve elektromanyetik alan ve dalga uygulamaları, yarı iletken elektronik elemanların fiziği üzerinedir.

Yukarıda bahsedilen sektörlerde ilgili faaliyetleri yerine getiren mezunlar, aynı zamanda bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda yönetici olabilmekte ve hatta bu sektörlerde firma da kurabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezsiz programlardan mezun olunması durumunda 20.04.2016 tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.