Deprem Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Deprem Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm

Kuruluş 

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Deprem Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm Tezli Yüksek Lisans Programı 4.10.2019 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir.

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde meydana gelen deprem ve diğer doğal afetlerin ülkemizde oluşturduğu sosyolojik ve ekonomik hasarın boyutları, afet riskinin azaltılmasını esas alan araştırmaların akademik düzeyde olmasını gerekli kılar. Afetler sonucunda oluşması muhtemel zararların azaltılması için gerekli çalışmalar, sürdürülebilir deprem bilgi altyapısının oluşturulması ve bu bilgilerin toplum ile doğrudan paylaşılabilmesi gibi önemli aşamaları esas alır. Riski azaltma kapsamında yapılan mikro bölgeleme çalışmaları, deprem ya da diğer afet risklerinin belirlenmesi, etkilerini azaltacak fiziksel planların oluşturulması, mevcut imar planlarının değerlendirilmesi, il gelişme planlarında izlenecek stratejilerin oluşturulması açısından büyük önem taşır. Programın eğitim dili Türkçe’dir.

Kazanılan Derece

Deprem Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm Tezli Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Bu yüksek lisans programına İnşaat Mühendisleri, Makine Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, Endüstri Mühendisleri, Jeoloji-jeofizik Mühendisleri, Mimarlar, Çevre Mühendisleri, Geo-matik Mühendisleri Lisans Programları mezunları başvurabilmektedir.

Tezli Yüksek Lisans programının Kabul Değerlendirmesi ise ALES puanının %70’inin ve Lisans Not ortalamasının %30’unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci alınması şeklindedir.

Yüksek lisans programlarından; a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemlerinde mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 70 puan olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması durumunda, Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 19. Maddesi gereğince önceki yükseköğretim kurumundan başarılmış dersler için notlu kredi transferi uygulaması yapılır. Dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planındaki kategori karşılığı belirtilerek orjinal adı, kodu ve kredisi ile notlu olarak öğrencinin transkriptine aktarılır. Öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planında getirmiş olduğu toplam AKTS kredisi karşılığı ders, program gerekliliklerinin %70’ini geçmeyecek şekilde muaf edilir.

Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS. 8 dersten (21 Kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans tez çalışmasından (60 AKTS) başarılı olmak.

Deprem hasarlarının azaltılması için en duyarlı yerleşimler öncelikli olmak üzere yapı stoğunun bölgesel ve yerel ölçekte deprem güvenliğinin incelendiği kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Bakanlıklar, valilikler, üniversiteler, belediyeler ve il özel idareleri yapıların deprem güvenliğinin değerlendirilmesinde sorumluluk üstlenecek başlıca kuruluşlardır. Yapı stoğunun yanı sıra ulaşım sistemleri, gömülü ve yerüstündeki dağıtım sistemlerinin de deprem güvenliğinin belirlenmesi bu kuruluşların işbirliği ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu süreçte görev alacak olan meslek gruplarının afet risklerinin azaltılması ve deprem hasarlarının azaltılması konularında yetiştirilmeleri gerekir.

Temel Program Kazanımları

  1. Deprem ve diğer doğal afetlerin ülkemizde oluşturduğu sosyolojik ve ekonomik hasarın boyutları, afet riskinin azaltılmasını esas alan araştırmalar hakkında bilgi edinir. 
  2. Afetler sonucunda oluşması muhtemel zararların azaltılması için gerekli çalışmalar, sürdürülebilir deprem bilgi altyapısının oluşturulması ve bu bilgilerin toplum ile doğrudan paylaşılabilmesi hakkında bilgi sahibi olur. 
  3.  Program çerçevesinde yer alan konularda kendisi bilimsel bir araştırmayı yürütme ve üst düzey araştırma / proje ödevi hazırlama ve sunma yetisi kazanır. 
  4. Araştırma ve yayın alanında doğru bilimsel norm ve standartları kullanarak özgün akademik çalışmalar üretir. 
  5. Riski azaltma kapsamında yapılan mikro bölgeleme çalışmaları, deprem ya da diğer afet risklerinin belirlenmesi, etkilerini azaltacak fiziksel planların oluşturulması, mevcut imar planlarının değerlendirilmesi, il gelişme planlarında izlenecek stratejilerin oluşturulması hakkında bilgi sahibi olur. 
  6. Afet risklerinin azaltılması ve deprem hasarlarının azaltılması konuları hakkında bilgi edinir. 

Mezun İstihdam Olanakları

Deprem Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler, sektörde Kentsel Dönüşüm projelerinde, Deprem Riskli Yapı Tespiti & Planlama stratejilerinde rol alabilir, öğrendikleri yetenekleri kullanabilirler. Bu konularda kendi danışmanlık şirketini kurabilir veya danışmanlık hizmeti veren işletmelerde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.