Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

Kuruluş

2014-2015 akademik yılından beri faaliyet gösteren Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programının kuruluşu, küreselleşme süreci ve uluslararası ilişkiler alanında yaşanan hızlı gelişmeler nedeniyle artan bilim insanı ve uzman yetiştirme ihtiyacı ile yakından ilgilidir. Lisans ya da yüksek lisans programlarından en az birini sosyal bilimler alanlarında tamamlamış olan adaylara açık olan programın normal eğitim süresi dört yıldır ve en fazla altı yıl içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

Kazanılan Derece

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Sekizinci Düzey (Doktora Derecesi )

Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans (birinci düzey) veya tezli yüksek (ikinci düzey) diplomasına ve yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir.  Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir. T.C. Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen öğrenci kabulü şartları geçerli olup, herhangi bir alanda tezli yüksek lisans mezunu olanlar başvurabilirler. 06/02/2013 tarihinden önce belirtilen tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt olup mezun olan öğrencilerde bu programdan yararlanabilirler.

Kabul Değerlendirmesi ise ALES puanının %60’ının, Yabancı Dil Puanının %20’sinin, Yüksek lisans not ortalamasının %10’unun ve Mülakat notunun %10'unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci alınması şeklindedir.

Ayrıca; a) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemlerinde; mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 70 puan olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir. b) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.”

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

6 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 240 AKTS

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programının temel amacı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında kuramsal yaklaşımlar ve tarihsel bilgi birikimi çerçevesinde günümüzdeki gelişmeleri kavrayabilen, değerlendirebilen, eleştirebilen ve bu gelişmelere ilişkin öneriler geliştirebilen akademisyen ve uzmanlar yetiştirmektir.

Doktora programı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarının, disiplinlerarası çalışmaları zorunlu kılan geniş çerçevesine uyumlu olarak tasarlanmış derslerden oluşmaktadır. Program çerçevesinde, eleştirel düşünebilme ve çok boyutlu çözümleme yapabilme yetisi kadar öğrencilerin iletişim kurma ve grup çalışması yapabilme becerilerinin gelişmesine de olanak tanınmaktadır.

Programda iki profesör ve iki doçent olmak üzere dört öğretim üyesi ders vermektedir. Dersler hafta içi saat 19.00’dan itibaren, Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşkesinde yapılmaktadır. Öğrencilerimizin akademik çalışmalarında yararlanabilecekleri kütüphane, kütüphaneye uzaktan erişim olanağı ve kablosuz ağ bağlantısı mevcuttur. Programın eğitim dili Türkçe'dir.

Temel Program Kazanımları

  1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri ile ilişkili bilgi birikimini arttırma ve derinleştirme;
  2. Birbiri ile ilişkili bu iki disiplin arasında işlevsel bağlantı kurma yetisini geliştirme;
  3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan temel kavramları ve kuramlara hakimiyeti güçlendirme araştırmalarını akademik yayına çevirebilme (hakemli dergiler dahil olmak üzere)
  4. Ulusal ve uluslararası alanlarda karşılaşılan güncel gelişmelere farklı bakış açılarını anlayarak çözümleyebilme ve raporlayabilme; yerel ve küresel sorunlara çözüm önerisi getirebilme,
  5. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarındaki temel ve güncel sorunlara ilişkin yaratıcı, yapıcı eleştiriler ve çözüm önerileri sunabilme;
  6. Hem ulusal hem de uluslararası alanda politik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri takip edebilme;
  7. Yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini etkin kullanabilme;
  8. Ulusal ve uluslararası arenadaki gelişmeleri programa katılan diğer öğrenciler ve öğretim üyeleri ile tartışabilme; müzakere yöntemlerini etkili kullanabilme;
  9. Bu disiplinlere ilişkin bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Beykent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı mezunları; üniversitelerde, uluslararası örgütlerde, medya kuruluşlarında, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilme olanağına sahiptir.