Pazarlama (Uzaktan Öğretim)
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Pazarlama (Uzaktan Öğretim)

Kuruluş
Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı,Pazarlama Tezsiz (Uzaktan Öğretim) Yüksek Lisans Programı …… tarihli YÖK izni ile yürütmektedir. Programın amacı, pazarlama stratejilerinin etkinliğini değerlendirebilen, stratejik pazarlama planları hazırlanmasında yetkin, pazarlama ile ilgili alanlarda yaratıcı çözümler üretebilen ve yeni pazarlama araç ve tekniklerini takip edip inovatif çözümler üretebilen mezunların yetiştirilmesidir. Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece
Pazarlama (Uzaktan Öğretim) Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin düzeyi
Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. (10 Mayıs 2018 tarihli 30417 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklik).

Tezsiz: 1,5 yıl (maksimum 3 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS. 10 dersten + dönem projesinden başarılı olmak.

Program Profili (Programın amacı, Programın yapısı, Yöneldiği alanlar, Bölüm olanakları)

Program, işletmelerdeki pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik olarak bu alanda uzmanlaşmak isteyenlere yöneliktir. Program çerçevesinde öğrenciler pazarlama disiplininin temel esasları, kavramları, ilgili teoriler ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmaktadır.

Programın Temel Kazanımları

  1. Alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder ve yorumlar.
  2. Bilimsel araştırma sürecinin planlanması, koordine edilmesi, yürütülmesi ve sonuçlandırılması.
  3. Pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirilmesi
  4. Pazarlamaya ilişkin sorun alanlarını önceden tespit edilmesi
  5. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu pazarlama bilgisini bilimsel araştırma ilkelerine göre toplar, analiz eder ve yorumlar.
  6. Pazarlama stratejilerinin etkinliğini değerlendirilmesi, stratejik planlamaların yapılması ve üst yönetimin bilgilendirilmesi
  7. Pazarlama konularıyla ilgili yaratıcı çözümlerin üretilebilmesi.
  8. Yeni pazarlama araç ve tekniklerinin takip edilmesi ve uygulanabilmesi

Mezunların İstihdam Profilleri

Yüksek Lisans programlarından mezun olan öğrencilerimiz, Kamu kurumları ile firmaların pazarlama bölümlerinde ve pazarlama araştırması yapan özel kurumlarda birçok pozisyonda çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezsiz programlardan mezun olunması durumunda 20.04.2016 tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.