Pazarlama | İşletme Yönetimi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Pazarlama

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Pazarlama Tezli/Tezli Yüksek Lisans Programı 05.07.2008 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir.

Programın amacı, pazarlama stratejilerinin etkinliğini değerlendirebilen, stratejik pazarlama planları hazırlanmasında yetkin, pazarlama ile ilgili alanlarda yaratıcı çözümler üretebilen ve yeni pazarlama araç ve tekniklerini takip edip inovatif çözümler üretebilen mezunların yetiştirilmesidir. Eğitim dili Türkçe'dir.

Kazanılan Derece

 • Tezli Pazarlama Yüksek Lisans Derecesi
 • Tezsiz Pazarlama Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Tezli Yüksek Lisans programının Kabul Değerlendirmesi ise ALES puanının %70’inin ve Lisans Not ortalamasının %30’unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci alınması şeklindedir.

Yüksek lisans programlarından; a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemlerinde mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 70 puan olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

 • Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS. 8 dersten (21 Kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans tez çalışmasından (60 AKTS) başarılı olmak.
 • Tezsiz: 1,5 yıl (maksimum 3 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS. 10 dersten + dönem projesinden başarılı olmak.

Program Profili (Programın amacı, Programın yapısı, Yöneldiği alanlar, Bölüm olanakları)

Program, işletmelerdeki pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik olarak bu alanda uzmanlaşmak isteyenlere yöneliktir. Program çerçevesinde öğrenciler pazarlama disiplininin temel esasları, kavramları, ilgili teoriler ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmaktadır.

Programın Temel Kazanımları

 1. Alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder ve yorumlar.
 2. Bilimsel araştırma sürecinin planlanması, koordine edilmesi, yürütülmesi ve sonuçlandırılması.
 3. Pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirilmesi
 4. Pazarlamaya ilişkin sorun alanlarını önceden tespit edilmesi
 5. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu pazarlama bilgisini bilimsel araştırma ilkelerine göre toplar, analiz eder ve yorumlar.
 6. Pazarlama stratejilerinin etkinliğini değerlendirilmesi, stratejik planlamaların yapılması ve üst yönetimin bilgilendirilmesi
 7. Pazarlama konularıyla ilgili yaratıcı çözümlerin üretilebilmesi.
 8. Yeni pazarlama araç ve tekniklerinin takip edilmesi ve uygulanabilmesi

Mezunların İstihdam Profilleri

Yüksek Lisans programlarından mezun olan öğrencilerimiz, Kamu kurumları ile firmaların pazarlama bölümlerinde ve pazarlama araştırması yapan özel kurumlarda birçok pozisyonda çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

 • Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.
 • Tezsiz programlardan mezun olunması durumunda 20.04.2016 tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.