Endüstri Mühendisliği ABD
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Endüstri Mühendisliği ABD

Genel Tanım

Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı 04.10.2019 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir.

Programdaki araştırma konuları Yöneylem Araştırması; Simülasyon Modelleri; Üretim ve Hizmet Sistemleri Tasarımı; Üretim Planlama ve Envanter Kontrolü; Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik ; Karar Analizi; Teknoloji Yönetimi şeklindedir. Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Tezli Yüksek Lisans programının Kabul Değerlendirmesi ise ALES puanının %70’inin ve Lisans Not ortalamasının %30’unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci alınması şeklindedir.

Yüksek lisans programlarından; a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemlerinde mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 70 puan olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS. 8 dersten (21 Kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans tez çalışmasından (60 AKTS) başarılı olmak.

Program Profili (Programın amacı, Programın yapısı, Yöneldiği alanlar, Bölüm olanakları)

Türkiye ve dünyada değişen ve gelişen ihtiyaçlara paralel olarak;

1. Endüstri Mühendisliği yaklaşımının ürün/hizmet üreten sistemlerde uygulanmasına imkân sağlayacak bilgi ve beceriye sahip,

2. Endüstri Mühendisliği alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eden ve edindiği bilgilerle Endüstri Mühendisliğinin geleceğine yönelik tahminler yapabilen,

3. Edindiği bilgi ve beceriyle ortaya koyduğu çalışmaları, ulusal ve uluslararası ortamlarda sunan ve savunabilen,

4. Ürün/hizmet üreten sistemlerde kullandığı yöntemlerle, belirsizlik koşullarında dahi etkili kararlar alabilen ve bu kararları uygulayabilen mühendis, yönetici ve araştırmacıların yetiştirilmesini sağlamaktır.

Program, ürün/hizmet üretiminde, planlama ve karar alma süreçlerinin daha iyi yerine getirilmesine yönelik olarak, tedarik zinciri yönetimi, üretim sistemlerinin tasarımı ve analizi, modelleme ve optimizasyon ile sistem simülasyonu gibi çok önemli konuları detaylı bir şekilde ele almakta, böylece, ürün/hizmet üreten sistemlerde daha doğru ve etkili kararlar verilmesini ve sürecin en doğru şekilde çalışmasına yardımcı olmaktadır.

Öğrencilere ders öncesi ve sonrasında kendi kendilerine ve/veya grup halinde çalışma imkânı sağlanmaktadır. Üniversite bünyesinde verilen hizmetler kapsamında abone veri tabanlarından ve kütüphanelerden yararlanma fırsatı sunulmakta, böylece akademik çalışmalara destek verilmektedir. Yüksek lisans öğrencilerinin hâlihazırda çalıştıkları işletmelerde yaşadıkları sorunlara yönelik akademik tavsiyelerde bulunulmaktadır.

Öğrencilerin belirli bir konuda rapor ve sunum hazırlamaları sağlanmakta ve böylece bir konunun etkili raporlanması ve sunumunun yapılması konusunda katkı sağlanmaktadır. Derslerde öğrencilerin belirli akademik konularda tartışma yapmaları sağlanarak bilgi düzeylerinin hangi seviyede olduğu tespit edilmekte ve bu konuda iyileştirme yolları önerilmektedir.

 

Temel Program Kazanımları

  1. Yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisine sahiptir.
  2. Ürün ve hizmet üreten bir sistemin problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
  3. Karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahiptir
  4. Problemlerin incelenmesi için veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
  5. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır.
  6. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. Etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahiptir.
  7. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
  8. Etik ilkelerine uygun davranır, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler, sektörden bağımsız olarak orta ve üst düzey yöneticisi olarak çalışabilirler. Ayrıca bu öğrenciler çeşitli sektörlerde, üretim planlama ve kontrol, kalite yönetimi, modelleme ve optimizasyon uzmanı olarak kullanılabilirler. Bu konularda kendi danışmanlık şirketini kurabilir veya diğer bir danışmanlık hizmeti veren işletmelerde çalışabilirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.