İletişim ve Tasarım ASD (MA)
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İletişim ve Tasarım ASD (MA)

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İletişim Sanatları ve Tasarım Anasanat Dalı, İletişim Sanatları ve Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı  14.02.2007 tarihli  YÖK izni ile yürütmektedir. Eğitim dili Türkçe'dir.

Kazanılan Derece

Tezli İletişim Sanatları ve Tasarım Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Tezli Yüksek Lisans programının Kabul Değerlendirmesi ise ALES Puanının %70'ine ek olarak Lisans Not Ortalamasının %20'si, Yazılı olarak yapılacak Bilimsel Değerlendirme ve/veya Mülakat sonucunun %10'unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci alınması şeklindedir.

Yüksek lisans programlarından; a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemlerinde mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 70 puan olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS. 8 dersten (21 Kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans tez çalışmasından (60 AKTS) başarılı olmak.

Program Profili (Programın amacı, Programın yapısı, Yöneldiği alanlar, Bölüm olanakları)

Program, lisans eğitimini güzel sanatlar, tasarım ve iletişim alanında tamamlamış, gelecekte ulusal ve küresel alanda etkin görevler üstlenebilecek öğrencilere, iç ve dış rekabet ortamında kariyerlerini geliştirmek için, iletişim sanatları ve tasarımı uzmanlık alanında yüksek lisans olanağı sağlamaktır. Bu bağlamda yüksek lisans program, iletişim alanı ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlarken, bilgi ve teknolojiye erişmenin kolaylaştığı günümüzde, tasarım yetisinin yükselmesiyle kendini yenileyen yaratıcı tasarım çözümleri üretebilen ve çoklu ortam dinamiğini yaratıcılıkla birleştiren bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Temel Program Kazanımları

1. İletişim alanı ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar.
2. Bilgisayar programları ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğindedir.
3. Kuram ve uygulamayı bütünleştirerek tasarım işlemlerine uygulama konusunda yeterli donanıma sahiptir.
4. Farklı kültürler ve sanatın çeşitli alanları hakkında bilgi sahibidir.
5. Estetik farkındalığa sahiptir. Bu bağlamda estetik algısını tasarım ilke ve elemanlarıyla birleştirerek özgün çalışmalar ortaya koyar.
6. Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
7. Soyut ve somut kavramları, teknolojiden faydalanarak yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür. 

Mezunların İstihdam Profilleri

İletişim ve Tasarım Anasanat Dalı,  Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler kuramsal bilginin uygulama alanından örneklerle çeşitlendirildiği ve zenginleştirildiği bir eğitim alarak ilgi duydukları ya da uzmanlaşmak istedikleri konularda derinlemesine bilgi edinmektedirler.

Bu bağlamda, mezunlarımız yaratıcı faaliyetlerin yürütüldüğü kurum ve kuruluşlarda iletişim alanında faaliyet gösteren işletmelerde, ajanslarda, görsel ve yazılı basın organlarında (gazete, dergi, televizyon, internet yayıncılığı) tasarımcı, metin yazarı, yaratıcı yönetmen, editör vb. olarak; sinema sektöründe (post-prodüksiyon, prodüksiyon) tasarımcı olarak çeşitli görevlerde çalışabilmekte ve/veya akademik kariyer tercihinde bulunabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.