Mimarlık Doktora Programı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Mimarlık Doktora Programı

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı, Mimarlık Doktora Programı  04.10.2019 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir. Mimarlık Doktora Programı’nın amacı akademik ve profesyonel alanda araştırma ve çalışmalar yapabilecek yetkin ve konusunda uzman adaylar yetiştirmektir. Mimari ve kentsel problemlere yönelik araştırmaya dayalı çeşitli alternatif ve özgün çözümler üretebilmek ve bu bağlamda mimarlık bilim alanı ile beşeri bilimler, sosyal bilimler ve doğa bilimlerinin disiplinler arası birlikteliği noktasında hareket ederek, bilimsel yaklaşım, yöntem, teknikleri kullanarak araştırmalar önermek, yürütmek, sonuçlandırmak ve yayınlamak programın en temel amacıdır. Programın amacı, mimarlık temel alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerin kullanılabilmesi ve alana ilişkin kavramların bilimsel yöntemlerle incelenebilmesine yönelik olarak, doktor adaylarına, mesleki konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin mimari teori ve pratik birlikteliği dâhilinde nasıl kullanılacağını öğretmektir. Doktor adayına, bilim alanına yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ya da bilinen bir yöntemin alana uygulanması noktasında, bağımsız araştırma yapma ve bilim alanını geniş ve derin bir bakış açısı ile analiz etme ve sorgulama yeteneği kazandırılması programın hedeflerindendir. Eğitim dili Türkçe’dir.

Kazanılan Derece

Mimarlık Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Sekizinci Düzey (Doktora Derecesi)

Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans (birinci düzey) veya tezli yüksek (ikinci düzey) diplomasına ve yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir.  Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir. T.C. Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen öğrenci kabulü şartları geçerli olup Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve İnşaat Mühendisliği lisans veya tezli yüksek lisans programlarından mezun olanlar başvurabilirler. 6/2/2013 tarihinden önce yukarıda belirtilen tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup mezun olan öğrenciler de bu programdan yararlanabilirler.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

6 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (Programın Amacı, Programın Yapısı, Yöneldiği Alanlar, Bölüm Olanakları)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Doktora Programının vizyonu öğrencilerin tasarım alanında lisans eğitiminde edindikleri bilgi ve becerileri; yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda derinleştirmeleri, mimarlıkta kuram ve meslek pratiği arasındaki interaktif ilişkiyi kurarak; kuramsal bilginin uygulama alanına ilişkin bilgiye dönüştürebilmelerini amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra mimari tasarım, mimari kuram ve eleştiri, çevre ve kent alanındaki konuların farklı bakış açılarından irdelenmesi, mimarlık disipliniyle ilişkili çeşitli yaklaşım, yöntem, teknikleri kullanarak özgün araştırmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Program kapsamında mimari tasarımda çağdaş kuram ve stratejiler; üretken sistemler, çağdaş yaklaşımlar, koruma/yenileme/dönüşüm ve konut ve enerji politikaları, bölgesel/yerel/iklimsel stratejiler araştırılmaktadır.

Temel Program Kazanımları

  1. Akademik bir araştırmayı eleştirel bir düşünce ile yorumlar, karşıt görüşleri değerlendirir.
  2. Bilimsel yöntem ve teknolojileri kullanarak önermeyi sınar. 
  3. Mimarlık sorunlarını bilimsel olarak ortaya koyar, sorunlara uzman bir tavır ve yaratıcı bir düşünce sistematiği ile çözüm üretir. 
  4. Araştırma ve yayın alanında doğru bilimsel norm ve standartları kullanarak özgün bilimsel araştırma konusu önerir, araştırmanın çatkısını kurar, planlar, yürütür, sonuçlandırır ve sonucu bilimsel rapor haline getirir. 
  5. Tezini ve tezden ürettiği özgün çalışmaları akademik ortamda sunar, savunur, eleştriler doğrultusunda çözüm önerileri geliştirir ve mimarlık konusunda bilgi üretir. 
  6. Araştırma konularında mevcut, güncel ulusal ve uluslararası bilimsel bilgiye ulaşır, etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar, grup ve bireysel araştırma etiğini, disiplinini ve kültürünü edinir. 
  7. Farklı disiplinlerle ilişki içinde araştırma, analiz ve yorum yapabilme becerisi kazanır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mimarlık doktora programını tamamlayan mezunlar genellikle akademik kariyerlerine devam ederek üniversitelerin öğretim kadrolarında görev almaktadırlar. Bunun yanı sıra, kamu kuruluşlarında görev alma, serbest mimar olarak çalışma, mimari bir büroda proje mimarı olarak görev alma, şantiyede şantiye mimarı olarak çalışma, yapı denetim firmalarında veya danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarda çalışma gibi birbirinden farklı seçenekler mevcuttur.

Üst Derece Programlara Geçiş

İlgili alanlarda Doktora Sonrası programlarına başvurabilir.