Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İşletme Yönetimi

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı 20.04.2000 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 05.07.2008 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir.

Programın amacı, işletme yönetimi alanında evrensel değerleri benimsemiş öğrencileri ulusal ve uluslararası eksende başarılı kariyer hedeflerine ulaştırmaktır. Ayrıca kendini yenilemeyi bilen ve analitik düşünce becerisine sahip yönetici ve girişimcilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  Eğitim dili Türkçe'dir.

Kazanılan Derece

 • Tezli İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Derecesi
 • Tezsiz İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Tezli Yüksek Lisans programının Kabul Değerlendirmesi ise ALES puanının %70’inin ve Lisans Not ortalamasının %30’unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci alınması şeklindedir.

Yüksek lisans programlarından; a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemlerinde mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 70 puan olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

 • Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS. 8 dersten (21 Kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans tez çalışmasından (60 AKTS) başarılı olmak.
 • Tezsiz: 1,5 yıl (maksimum 3 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS. 10 dersten + dönem projesinden başarılı olmak.

Program Profili (Programın amacı, Programın yapısı, Yöneldiği alanlar, Bölüm olanakları)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Yönetimi tezli/tezsiz yüksek lisans programı zengin bir öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. İşletme yönetimi programı, gerek özel gerekse kamu sektöründeki üretim ve hizmet işletmelerinin yönetim kademelerinde etkin olarak görev alabilecek bireylere yönelik olup, analitik, hızlı ve çok yönlü düşünme, stratejik kararlar alma ve meselelere küresel bir bakış açısıyla bakma yetkinliklerini pekiştirmeye yöneliktir.

Programın Temel Kazanımları

 1. İşletme Yönetimi alanındaki teoriler hakkında bilgi sahibi olur.
 2. İşletme yönetimine stratejik bir perspektifle yaklaşarak planlama odaklı yönetim felsefesine sahip olur.
 3. Değişen çevre koşullarına uygun olarak hızlı ve optimum kararlar alabilecek nitelikte teorik bilgiye sahip olur.
 4. İşletmenin faaliyetlerini küresel ölçekte değerlendirerek uluslararası boyut kazandırabilir.
 5. Modern yönetim perspektifi ile örgütsel düzeyde analiz yapma ve tasarlama, işletme yönetiminin; planlama, örgütleme, yürütme ve denetim işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama konusunda bilgi sahibi olur.
 6. İşletme Yönetimi disiplini altında yer alan insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, değişim ve bilgi yönetimi gibi alanlara özgü öğretileri pratiğe dökebilecek bakış açısı kazanır.
 7. İşletmenin genel ya da fonksiyonel düzeyinde ortaya çıkan sorunların teşhisi ve çözümü konusunda yetkinlik kazanır.
 8. Akademik ve sektörel ortamlarda tespit, argüman ve öngörü üretebilecek düzeyde teorik ve pratik yönetim uzmanlığına sahip olur.
 9. Küreselleşme sürecinde işletmelerin sürekliliklerini sağlama hususunda pazar araştırması, bilgi sistemleri, tüketici davranışları, stratejik pazarlama, küresel pazarlar, ürün ve hizmet stratejileri, ürün hayat eğrisi, fiyatlama, tedarik zinciri konularında bilgi sahibi olur.
 10. İşletmenin amaç, hedef ve kaynaklarına uygun olarak firmanın (uzgörü) vizyon, (özgörev) misyon ve örgüt tasarımını ortaya koyabilecek bakış açısı kazanır.
 11. İşletmenin sahip olduğu imkanları doğrultusunda en verimli iş süreçleri tasarlayabilir.
 12. Değişen çevre koşullarına uygun örgüt yapısı için gerekli değişimleri yerine getirebilir.
 13. İşletme içi ve dışı iletişim kanalları oluşturarak etkin ve koordineli bir örgüt yapısı tasarlayabilir.
 14. İşletme disiplininin bilimsel konumunu kavrar ve akademik olarak disiplinler arası çalışma yapabilecek bakış açısı kazanır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Program mezunları, üretim ve hizmet sektöründeki kamu ve özel işletmelerinin farklı yönetim düzeylerinde yönetici olarak görev alabilirler.  İşletme Bölümünün etkileşim halinde olduğu paydaşlar; özel sektör kurum ve kuruluşları ile çeşitli bakanlıklara bağlı çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, araştırma kurumları ve enstitüler şeklinde özetlenebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

 • Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.
 • Tezsiz programlardan mezun olunması durumunda 20.04.2016 tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.