Muhasebe-Denetim (Uzaktan Öğretim)
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Muhasebe-Denetim (Uzaktan Öğretim)

Kuruluş
Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe ve Denetim (Uzaktan Öğretim) XX.XX.XXXX tarihli YÖK izni ile yürütmektedir.
Programın amacı, muhasebe ve denetim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet
yürütecek kişilerin teknik bilgi ve yöntem kullanma donanıma sahip olarak, problem
çözümü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesidir. Muhasebe ve bağımsız denetim
alanında çalışan ve yöneticilerin yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Kazanılan Derece

Tezsiz Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kayıt ve Kabul Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. (10 Mayıs 2018 tarihli 30417 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklik).

(Programın Amacı, Programın Yapısı, Yöneldiği Alanlar, Bölüm Olanakları)
Programın amacı, muhasebe ve denetim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet yürütecek kişilerin teknik bilgi ve yöntem kullanma donanıma sahip olarak, problem çözümü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesidir. Muhasebe ve bağımsız denetim alanında çalışan ve yöneticilerin yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Programın Temel Kazanımları

  1. Muhasebe ve Denetim alanında temel bilgi, kavram ve teorileri edinme,
  2. Muhasebe ve Denetim ile ilgili konularda analiz yapma, stratejik düşünme ve problem çözebilme,
  3. Ulusal ve Uluslararası Muhasebe ve Denetim standartları ve güncel gelişmelere uyum sağlayacak modern bilgi ve becerileri elde etme,
  4. İşletme faaliyetlerinin finansal boyutları hakkında planlama ve raporlama yapabilme,
  5. Muhasebe ve Denetim alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki teorik bilgiyi, farklı disiplinlerle birleştirerek yeni bilgiler üretme ve kullanma,
  6. Alanda edindiği bilgiler ışığında ekonomik sorunların çözümlerinde plan ve programların geliştirilmesine katkı sunma,
  7. Akademik çalışmalarda bilimsel etiğe ve alandaki standartlara uygun bildiri, makale, tez ve rapor hazırlayabilme ve yayınlayabilme,
  8. Sektöre yönelik faaliyetler için bilgi ve öngörü üretebilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Yüksek Lisans programlarından mezun olan öğrencilerimiz, işletmelerin muhasebe ve denetim bölümlerinde, bağımsız denetim ve danışmanlık şirketlerinde, mali müşavirlik bürolarında çalışabilmektedir. Ayrıca finans sektöründe bulunan bankalar, sigorta şirketleri, sermaye piyasası aracı kuruluşlarında muhasebe ve iç denetim bölümlerinde uzman/uzman yardımcısı olarak kariyer yapabilir ve yönetici olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezsiz programlardan mezun olunması durumunda 20.04.2016. tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.

Tezsiz: 1,5 yıl (maksimum 3 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS. 10 dersten + dönem projesinden başarılı olmak.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.