İktisat ABD
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İktisat ABD

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, İktisat Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı 13.07.2016 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir.

Programın amacı, öğrencilerin iktisat alanında kuramsal ve uygulamalı bilgi düzeyini yükseltmek ve araştırmalar yapabilmek için akademik bilgi ve yetenek kazandırmayı hedeflemektedir. Eğitimine doktora düzeyinde devam etmek isteyen öğrenciler için sağlam bir kuramsal altyapı kazandırmaktır. Eğitim dili Türkçe'dir.

Kazanılan Derece

  • Tezli İktisat Yüksek Lisans Derecesi
  • Tezsiz İktisat Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Tezli Yüksek Lisans programının Kabul Değerlendirmesi ise ALES puanının %70’inin ve Lisans Not ortalamasının %30’unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci alınması şeklindedir.

Yüksek lisans programlarından; a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemlerinde mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 70 puan olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

  • Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS. 8 dersten (21 Kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans tez çalışmasından (60 AKTS) başarılı olmak.
  • Tezsiz: 1,5 yıl (maksimum 3 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS. 10 dersten + dönem projesinden başarılı olmak.

Program Profili (Programın amacı, Programın yapısı, Yöneldiği alanlar, Bölüm olanakları)

İktisat Yüksek Lisans Programının temel amacı, bu programdan mezun olacak iktisatçıların günümüz iktisadi kurumlarına (kamu veya özel sektör) donanımlı olarak katılmalarının sağlanmasıdır. Ayrıca, programın diğer amacı mezunlarının iktisat politikası alanındaki akademik çalışmaları küresel koşullara uygun bir uzmanlıkla ileri götürecek bir eğitim almalarının sağlanmasıdır.

Tezli İktisat Yüksek Lisans Programı süresince, ilk yıl çağdaş Mikro ve Makro analiz, Sosyal Bilimler için Araştırma Yöntemleri alanlarındaki derslerin yanı sıra İktisatçılar için Yüksek Lisans Seminer dersi yer almaktadır. İkinci yılda ise öğrenciler tezlerini hazırlamaktadırlar.

İktisat Yüksek Lisans Programının yöneldiği alanlar; Sosyal Bilimlerle ilgili akademik alanlarda eğitmen ve araştırmacı ihtiyacının karşılanması, ekonomi ve politika disiplinlerinin yoğun etkileşim içinde bulunduğu kamu kurumlarında görev alacak mezunların yetiştirilmesi, İktisat politikalarının geliştirilmesinde önem taşıyan kurumlarda politika hedef ve sonuçları ile etkileşim içinde bulunan İktisat teorilerinin etkileşimine yönelik disiplinler arası yaklaşıma sahip araştırmacıların geliştirilmesidir.

İktisat Yüksek Lisans Programının dersleri, İstanbul’un merkezi ve her yerden erişimi kolay bir yer olan Taksim’de verilmektedir. Hem özel sektör hem de akademik tecrübesi olan hocalar tarafından geleneksel İktisat derslerinin yanı sıra güncel ekonomik gelişmelerin ve politikaların da işlendiği dersler öğrencilerin donanımlı olarak mezun olmasına olanak vermektedir. Ayrıca, günümüzde İktisat biliminin çok önemli bir parçası olan araştırma yöntemleri dersleri öğrencilerin hazırladıkları tezlerin bilimsel derinliğini ve akademik değerini artırmaktadır. Böylelikle, öğrenciler hem araştırma yapma olanağı bulurken hem de bu araştırmaları destekleyen bilimsel yöntemleri kazanarak mezun olmaktadırlar.

 

Temel Program Kazanımları

İktisat Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar aşağıdaki gibidir:

1. İktisadi sorunların mikro ve makro ekonomik analiz yoluyla bilimsel olarak tanımlanması ve çözümleme yeteneğini kazanırlar.

2. İktisadi temel bilgiler, iktisat politikalarının tarihi çerçevesinin incelenmesi konusunda yetkin olurlar.

3. Sosyal Bilimler metodoloji ve araştırma yöntemlerini kullanarak analiz tekniklerinin uygulanması gerçekleştirirler.

4. İktisatla ilgili alınacak seçmeli dersler yoluyla teorik bilgilerin iş dünyasındaki izdüşümlerinin kavrarlar.

5. Tez/proje kapsamında seçilen konu çerçevesinde detaylı analiz ve araştırma yöntemlerinin iktisadi alanda uygulamasını yaparlar.

6. Farklı altyapılardan gelen öğrencilerin ekonomi biliminde kullanılan araştırmaları anlama, kullanma ve yorumlama yetileri genişler.

7. Program kapsamında güncel ekonomik sorunları analiz ederken ekonomi kuramları ve kavramlarını yetkin ve özgün bir şekilde kullanma becerisi edinirler.

Mezunların İstihdam Profilleri

Program mezunları ilgili kamu kuruluşlarında, üniversitelerin iktisat bölümlerinde ve özel sektörün ilgili bölümlerinde istihdam edilmektedir. Bu Programda yüksek lisans yapmış olmak birçok işletme, kamu ve özel kuruluş ve bankalar için tercih nedeni olarak kabul edilmektedir. 
 

Üst Derece Programlarına Geçiş

  • Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.
  • Tezsiz programlardan mezun olunması durumunda 20.04.2016 tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.