Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İşletme Yönetimi Doktora Programı


Kuruluş
Lisansüstü eğitime 2008 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak başlanmıştır

Kazanılan Derece

Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi Doktora Programı Derecesi

Derecenin Düzeyi

Sekizinci Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli, Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

6 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 240 AKTS

 

Program Profili

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme doktora programı zengin bir öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. İşletme doktora programı, gerek özel gerekse kamu sektöründeki üretim ve hizmet işletmelerinin yönetim kademelerinde etkin olarak görev alabilecek bireylere yönelik olup, analitik, hızlı ve çok yönlü düşünme, stratejik kararlar alma ve meselelere küresel bir bakış açısıyla bakma yetkinliklerini pekiştirmeye yöneliktir. Adayların belirli bir bilimsel olgunluk çerçevesinde alandaki kuramsal ve kavramsal içeriğe hakim olmaları sağlanarak alana katkı verecekleri bir bilimsel yetkinliğe sahip olmaları amaçlanmaktadır. Programda öğrencilerin toplamda 240 AKTS’lik 8 dersten ve tezden başarılı olmaları gerekmektedir. Dersler Taksim Yerleşkesinde yapılmakta olup zengin içerikli kütüphane, kablosuz ağ bağlantısı, ders çalışma ve dinlenme alanları ve ulaşım için metro, otobüs ve füniküler gibi ulaşım altyapısı bulunmaktadır. Kablosuz ağ bağlantısı mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

Ulusal ve uluslararası işletmeciliği çevreleyen konuları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı ileri düzey bilgilere sahip olması sağlanır.

Bilimsel bir projeyi tasarlayıp yürütebilme ve projeye dayalı bilimsel bir makale/rapor hazırlama yetisinin kazanılması

Temel işletmecilik fonksiyonlarına ilişkin iş süreçlerini analiz edebilme ve sorunların çözümü için alternatifler geliştirebilme

Çeşitli yönetsel problemlerin çözümü için çağdaş yönetim yöntem ve teknikleri geliştirir veya yeni bir alana uygular.

Bir işletmenin genel finansal durumunu değerlendirir ve firma değerini maksimize etmek için öneriler geliştirir.

Alanıyla ilgili teoriye katkı sağlayacak yeni bilgiler üretir ve yabancı dilde rapor hazırlar.

Alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleyip küresel bir bakış açısıyla bu bilgilerin eleştirisel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

Mezunların İstihdam Profilleri

İşletme Doktora programından mezun olan öğrenciler, kamu kurumlarında denetmen yardımcısı, uzman yardımcısı gibi A grubu kadrolar ile özel firmaların üst ve fonksiyonel yönetim departmanlarında yönetici yardımcısı veya yönetici olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca, üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi pozisyonlarında da görev alabilmektedirler.

 

 

İŞLETME YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ

 

345000000000610

Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler

Bilgiyi tanımlamak, günümüzde önemini, bilgi toplumu kavramını, örgüt içinde bölümlerin ve insanları sürekli biçimde nasıl öğrenecekleri, bilgileri nasıl yaratacakları, elde edecekleri ve ilgili yerlere transferini sağlayacaklarını anlatmaktır. Dersin kapsamı içinde şu konular işlenecektir: Bilgi, Örgütsel Bilgi Yaratma Teorisi, Bilgi Yönetimi Süreçleri, Bilgi Sistemlerinin Sosyal Epistemolojisi, Örtülü ve Açık Bilgi Kavramları ve Önemi, Bilgilerin Kodlanması, Koordinasyonu İşlenmesi Transferi, Bireysel Öğrenmelerden Örgütsel Öğrenmeye Geçiş, Öğrenme Türleri, Öğrenmenin Kurumsallaşması, Örgütsel Öğrenmeyi Zorlaştıran Nedenler ve Örgütsel Öğrenmenin Sınırları.

226046204820600

İleri Araştırma Yöntemleri I

Dersin amacı, doktora ögrencilerine bilimi tanımlamak, bilim ile sosyal bilimlerin ilişkilerini anlatmak, araştırma yol ve yöntemlerini açıklamak, veri analizleri ve istatistiksel teknikleri öğretmektir. Dersin kapsamı içinde şu konular işlenecektir: Bilimin Tanımı ve Sosyal Bilimlerde Araştırma, Araştırma Tasarımı, Veri Toplama ve Analizi, Verilerin Özetlenmesi, Hipotez Testleri, Güven Aralıkları, ANOVA Analizi, Çok Yönlü ANOVA Analizi, Korelasyon ve Regresyon Analizi, Çoklu Regresyon Analizi, Örnek Uygulamalar.

226034500000601

İleri Araştırma Yöntemleri II

Dersin amacı, doktora ögrencilerine sosyal araştırmalarda kullanılan istatistiksel teknikleri derinlemesine incelemek ve yapısal eşitlik maddeleri açıklamaktır. Dersin kapsamı içinde şu konular işlenecektir: Açıklayıcı Faktör Analizleri, MANOVA Analizi (Çok değişkenli ANOVA Tekniği), Gruplandırma Yöntemleri, Yapısal Eşitlik Modeline Giriş, Yapısal Eşitlik Modeli Yazılımlarının Tanıtılması (AMOS), Yapısal Eşitlik Modeli Yazılımlarının Tanıtılması (EQS), Doğrulayıcı Faktör Analizi (Confiratory Factor Analysis), Path Analizi, Yapısal Eşitlik Modelleri ile Etkileşimin İncelenmesi, Öğrenci Araştırma Modelleri ve Analizlerine İlişkin Sunumlar.

345034300000611

İleri Finansal Yönetim Stratejileri

İşletme Yönetimi ve Finansal Organizasyon, Finansal Politikalar Süreçler, Yatırım ve Sermaye Bütçelemesi, Sermayenin Yapılandırılması, İşletme Sermayesi Yönetimi, Kâr Payı Dağıtımı Politikaları, Kaynak Maliyeti ve Yönetimi, Risk ve Getiri Yönetimi, Finansal Yönetim Performansının Değerlendirilmesi.

345034200000612

İleri Pazarlama Stratejileri

Stratejik Pazarlama, Planlama Rekabet Avantajı Geliştirmesi İçin Pazarlama Kavramları, Araçları ve Süreçleri, Pazarlama Stratejileri Geliştirilmesi ve Organizasyonu, Değişen Piyasa Koşullarına Pazarlama Stratejilerinin Uyumu.

345000000000607

Küresel Girişimcilik, İşbirliği ve Ortaklık Yönetimi

Bu derste küresel girişim kavramını, küresel rekabet, işbirliği ve ortaklıkları ele alımı incelemek amaçlanmaktadır. Dersin kapsamı içinde şu konular işlenecektir: Ortak Girişimler ve Yatırım Kavramı, Dış Büyüme Yöntemleri, Ortak Girişimlerin Oluşma Nedenleri, İşletmeleri Uluslararası Yatırımlara Yönelten Neden ve Gelişmeler, Birleşmeler ( Merger ) Şirket Evlilikleri, Müşterek Yatırım Ortaklığı, Lisans Anlaşmaları, Satış Yetkisi Verme, Satış Anlaşmaları, Frainchise ile ilgili Temel Kavramlar, Tedarikçileri veya Bayileri Ortak Etme, Dış Kaynak Kullanma (Outsourcing), Taşoranlaştırma, Teknoloji Lisansları AR-GE Sözleşmeleri.

345000000000605

Stratejik Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar ve Küresel Stratejiler

Dersin amacı, doktora öğrencilerine Stratejik Yönetimde Çağdaş yaklaşımların ve bu yaklaşımlara ilişkin bilgiler vermek, Küresel Strateji yaklaşımını açıklamak, küresel stratejik oluşturma sürecini izah etmektir. Dersin kapsamı içinde şu konular işlenecektir: Stratejik Yönetim Süreci, PIMS Analizi Yaklaşımı, Değer Zinciri Analizi Yaklaşımı, Kaynak Temelli Yaklaşım, Rekabet Analizi Yaklaşımı, Küresel Strateji Yaklaşımı, Endüstrinin Küreselleşme Stratejisinin Analizi, Küresel Pazar Katılımının Oluşturulması, Küresel Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı, Küresel Faaliyetlerin Konumlandırılması, Küresel Pazarlama Yaratılması, Küresel Rekabetçi Hareketlerin Oluşturulması, Küresel Organizasyon Oluşturma, Küresel Stratejiler Karşısında Bölgesel Stratejiler.

226034500000604

Yönetim Ve Örgüt Teorisinde Çağdaş Yaklaşımlar

Dersin Amacı ve İçeriği: Yönetim Düşüncesinde klasik, neoklasik ve modern sonrası gelişmeler, kaos teorisi, yığışım teorisi, popülasyon ekolojisi, öz yetkinliklere odaklanma stratejisi (outsourcing), şebeke organizasyon, esnek örgütlenme yönetimi olarak takımlar, gücün veya sorumluluğun organizasyona yayılması; güçlendirme (impowermwnt), öğrenen organizasyonlar, sanal organizasyonlar, yalın organizasyon, kaizen.

226000000000602

Doktora Seminer

Literatür taraması yapılarak çeşitli bilimsel çalışmalar sunum teknikleri gözetilerek çalışılır. Öğrenci, doktora öğrenimi süresince edindiği bilgileri, bilimsel araştırma yöntemlerine bağlı kalarak hazırlayacağı bir seminer ile sunar.

226000000000699

Doktora Tez

Doktora Programının amacı, öğrenciye bağımsız bilimsel araştırma yapabilmesini, bilimsel olayları irdeleyerek yorum yapabilmesini, yeni bilgiler ve özgün alternatif çözümler üretebilmesini sağlamak için gereken kuramsal ve uygulamalı en derin ve geniş bilimsel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.Öğrenci bu düzeye ulaştığını kabul edilebilir bir Doktora Tezini sunarak kanıtlar. Bir Doktora Tezi için asgari beklenti, bilime yenilik getirmesi, yeni bir bilimsel yöntemler geliştirmesi ya da bilinen bir yöntemin yeni alanlara uygulanabilmesinin sağlanmasıdır.