İşletme Yönetimi (İngilizce) (Uzaktan Öğretim)
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim) (İngilizce)

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim) (İngilizce) Yüksek Lisans Programı   ……… tarihli  YÖK izni ile yürütmektedir. Programın amacı, işletme yönetimi alanında evrensel değerleri benimsemiş öğrencileri ulusal ve uluslararası eksende başarılı kariyer hedeflerine ulaştırmaktır. Ayrıca kendini yenilemeyi bilen ve analitik düşünce becerisine sahip yönetici ve girişimcilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  Eğitim dili İngilizce'dir.

Kazanılan Derece

İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim) (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. (10 Mayıs 2018 tarihli 30417 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklik).

Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezî Yabancı Dil Sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarından muadili bir puan alınması zorunludur. Yabancı öğrencilerin İngilizce bir eğitim türünden mezun olması durumunda, yabancı dil şartı aranmaz.

Tezsiz: 1,5 yıl (maksimum 3 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS. 10 dersten + dönem projesinden başarılı olmak.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme tezsiz yüksek lisans programı zengin bir öğretim üyesi kadrosuna sahip olup gerek özel gerekse kamu sektöründeki üretim ve hizmet işletmelerinin yönetim kademelerinde etkin olarak görev alabilecek bireylere yönelik olup, analitik, hızlı ve çok yönlü düşünme, stratejik kararlar alma ve meselelere küresel bir bakış açısıyla bakma yetkinliklerini pekiştirmeye yöneliktir.

Programın Temel Kazanımları

 1. İşletme Yönetimi alanındaki teoriler hakkında bilgi sahibi olur.
 2. İşletme yönetimine stratejik bir perspektifle yaklaşarak planlama odaklı yönetim felsefesine sahip olur.
 3. Değişen çevre koşullarına uygun olarak hızlı ve optimum kararlar alabilecek nitelikte teorik bilgiye sahip olur.
 4. İşletmenin faaliyetlerini küresel ölçekte değerlendirerek uluslararası boyut kazandırabilir.
 5. Modern yönetim perspektifi ile örgütsel düzeyde analiz yapma ve tasarlama, işletme yönetiminin; planlama, örgütleme, yürütme ve denetim işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama konusunda bilgi sahibi olur.
 6. İşletme Yönetimi disiplini altında yer alan insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, değişim ve bilgi yönetimi gibi alanlara özgü öğretileri pratiğe dökebilecek bakış açısı kazanır.
 7. İşletmenin genel ya da fonksiyonel düzeyinde ortaya çıkan sorunların teşhisi ve çözümü konusunda yetkinlik kazanır.
 8. Akademik ve sektörel ortamlarda tespit, argüman ve öngörü üretebilecek düzeyde teorik ve pratik yönetim uzmanlığına sahip olur.
 9. Küreselleşme sürecinde işletmelerin sürekliliklerini sağlama hususunda pazar araştırması, bilgi sistemleri, tüketici davranışları, stratejik pazarlama, küresel pazarlar, ürün ve hizmet stratejileri, ürün hayat eğrisi, fiyatlama, tedarik zinciri konularında bilgi sahibi olur.
 10. İşletmenin amaç, hedef ve kaynaklarına uygun olarak firmanın (uzgörü) vizyon, (özgörev) misyon ve örgüt tasarımını ortaya koyabilecek bakış açısı kazanır.
 11. İşletmenin sahip olduğu imkanları doğrultusunda en verimli iş süreçlerini tasarlayabilir.
 12. Değişen çevre koşullarına uygun örgüt yapısı için gerekli değişimleri yerine getirebilir.
 13. İşletme içi ve dışı iletişim kanalları oluşturarak etkin ve koordineli bir örgüt yapısı tasarlayabilir. İşletme disiplininin bilimsel konumunu kavrar ve akademik olarak disiplinler arası çalışma yapabilecek bakış açısı kazanır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Program mezunları, üretim ve hizmet sektöründeki kamu ve özel işletmelerinin farklı yönetim düzeylerinde yönetici olarak görev alabilirler.  İşletme Bölümünün etkileşim halinde olduğu paydaşlar; özel sektör kurum ve kuruluşları ile çeşitli bakanlıklara bağlı çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, araştırma kurumları ve enstitüler şeklinde özetlenebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olunması durumunda 20.04.2016 tarihli YÖK Lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.