İç Mimarlık ABD
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İç Mimarlık ABD

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,  İç Mimarlık Anabilim Dalı, İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı 29.06.2011 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir. İç mimarlık konusunda tasarım kuramlarından, teknolojiye,  felsefe ve sanattan, ekonomiye; toplumsal dinamiklerden, kentsel değişimlere çok farklı bileşenlerin kapsayacak şekilde çok boyutlu ve disiplinler arası nitelikte bir eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Programın eğitim dili Türkçe'dir.

Kazanılan Derece

İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Bu yüksek lisans programına İç Mimarlar, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlar, Peyzaj Mimarları, Endüstri Ürünleri Tasarımcıları, Gemi İnşaat Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri, Şehir ve Bölge Planlama, Sanat Tasarım Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Tasarımı Bölümü, Sanat Yönetimi, Resim, Grafik Tasarımı, İletişim ve Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları, Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği mezunları başvurabilmektedir.

Tezli Yüksek Lisans programının Kabul Değerlendirmesi ise ALES Puanının %70'ine ek olarak Lisans Not Ortalamasının %20'si, yazılı olarak yapılacak Bilimsel Değerlendirme ve/veya Mülakat Sonucunun %10'unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci alınması şeklindedir.

Yüksek lisans programlarından; a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemlerinde mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 70 puan olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS. 8 dersten (21 Kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans tez çalışmasından (60 AKTS) başarılı olmak.

Program Profili (Programın Amacı, Programın Yapısı, Yöneldiği Alanlar, Bölüm Olanakları)

Program mekanlarda fiziksel ve estetik anlamında düzenlemelerin yapılmasına yöneliktir. Bu doğrultuda öğrencilerin, tasarım alanında lisans eğitiminde edindikleri bilgi ve becerileri; yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda derinleştirmeleri, mimarlıkta kuram ve meslek pratiği arasındaki interaktif ilişkiyi kurarak; kuramsal bilginin uygulama alanına ilişkin bilgiye dönüştürebilmelerini amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra mimari tasarım, iç mimarlık kuram ve eleştiri, çevre ve kent alanındaki konuların farklı bakış açılarından irdelenmesi, iç mimarlık disipliniyle ilişkili çeşitli yaklaşım, yöntem, teknikleri kullanarak özgün araştırmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Temel Program Kazanımları

  1. İç mekan düzenleme ve yüzey tasarımında çağdaş teknikleri araştırır, özümser ve özgün detaylar geliştirerek kullanır.
  2. Sürdürülebilir özelliklere sahip iç mimarlık malzemelerini amacına uygun olarak seçer ve kullanır,
  3. Rüzgarı, gün ışığını, yer altı  soğuk sıcak su kaynaklarını mekan kalitesine ulaşmak için kullanır.
  4. Yeşil iç mimarlık ilkelerini uygular.
  5. İç mekan ve mobilya tasarımı araştırma konularında mevcut, çağdaş  yazılı ve görsel bilgiye ulaşır,
  6. Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar, grup ve bireysel araştırma etiğini, disiplinini ve kültürünü edinir.

Mezunların İstihdam Profilleri

İç Mimarlık yüksek lisans programını tamamlayan mezunlar, çok çeşitli dallarda çalışma olanağına sahiptir. Doktora programlarına devam ederek akademik kariyere adım atma, kamu kuruluşlarında görev alma, iç mimar olarak çalışma, mimari bir büroda iç mimar  olarak görev alma, yapı denetim firmalarında veya danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarda çalışma gibi birbirinden farklı seçenekler mevcuttur.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.