Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Uzaktan Öğretim)

Kuruluş
Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ekonomi ve Finans (Uzaktan Öğretim) (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı  ********* tarihli YÖK izni ile yürütülmektedir. Programın amacı, iş hayatına devam eden yüksek lisans  adaylarını, ekonomi ve finans alanlarında küresel bilgi ve donanıma ulaşmaları bakımından destekleyerek kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktır. Buna ek olarak, yeni gelişmeleri yakından takip ederek analitik düşünmeye ek olarak analiz tekniklerine de hakim yönetici ve araştırmacıların yetiştirilmesi programın başlıca hedeflerindendir. Eğitim dili İngilizcedir.

Kazanılan Derece
Ekonomi ve Finans (Uzaktan Öğretim) (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi
Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. (10 Mayıs 2018 tarihli 30417 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklik). Adayların anadilleri dışında yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili bir puan alınması zorunludur. Yabancı öğrencilerin İngilizce bir eğitim türünden mezun olması durumunda, yabancı dil şartı aranmaz.

Tezsiz: 1,5 yıl (maksimum 3 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS. 10 dersten + dönem projesinden başarılı olmak.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Ekonomi ve Finans (Uzaktan Öğretim) (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı zengin bir öğretim üyesi kadrosuna sahip olup, öğrencilerin yüksek lisans eğitimlerini takiben ulusal ve uluslararası sektörel gelişmeleri yakından takip ederek analiz edebilme ve karar alabilme yeteneklerine kavuşmalarına yöneliktir.

Programın Temel Kazanımları

 1. Toplumsal ve mesleki etik değerleri bilir.
 2. Ekonomi ve finans alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur.
 3. Ekonomi ve Finans alanlarındaki ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri izleyebilme ve yorumlayabilme becerisi kazanır.
 4. Ekonomik verilerin analiz edilmesi ve modellenmesi için gerekli olan yöntemleri, teknikleri ve araçları sağlar ve elde edilen sonuçları değerlendirir.
 5. Güncel iktisadi sorunları çözmeye yönelik katkıda bulunmak için, farklı iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahip olur.
 6. Piyasaların, sanayinin ve piyasa düzenleme ve politikalarının ortak ve ayırt edici özelliklerini anlar.
 7. İktisadi gelişmelere farklı açılardan bakabilme becerisi geliştirir,
 8. Siyasetin ekonomiye müdahalelerini ve aynı şekilde ekonominin siyasete müdahalelerini tahlil eder.
 9. Eğitim sürecinde edindiği iktisadi bilgileri günlük ekonomik sorunların çözümünde kullanabilir.
 10. Güncel ve yeni ekonomik gelişmeleri ve yeni iktisadi yaklaşımların nasıl oluştuğunu kavrar.
 11. Belirli ekonomik gelişmeleri ve haberleri açıklayabilme ve aktarabilme becerilerini geliştirir.
 12. Ekonomi ve finans ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

Mezunların İstihdam Profilleri

Program mezunları, sağlam bir ulusal ve uluslararası finans bilgisine sahip olarak teorik bilgileri uygulamaya aktarabilen ve küresel ticaret süreçleri ile uluslararası ekonomi ve finans boyutları arasındaki etkileşimi kavrayabilecek ve çeşitli öngörüler üretebilecek nitelikte uzmanlaşacaklardır. Ayrıca, günümüzün küresel ekonomik araçlarını yönetebilecek, kısa vadeli ve uzun vadeli borçlanma araçları, hisse senetleri ve finansal türev araçları gibi enstrümanları kullanabilir ve yönetebilir hale geleceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir. Tezsiz programlardan mezun olunması durumunda 20.04.2016 tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.