Bankacılık ve Finans (Uzaktan Öğretim)
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Bankacılık ve Finans (Uzaktan Öğretim)

Kuruluş
Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim) 19.06.2014 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir.

Programın amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde finans kurumları ve bankacılık faaliyetlerini yürütecek kişilerin gerekli ve güncel bilgiler ile donatılarak ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişmeleri yakından izleme ve yorumlayabilme özelliklerine katkı sağlayarak piyasaların işleyişi ile ilgili öngörüsü gelişmiş çalışan ve yöneticilerin yetiştirilmesini sağlamaktır.  Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece
Tezsiz Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi
Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. (10 Mayıs 2018 tarihli 30417 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklik).

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar
Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Tezsiz: 1,5 yıl (maksimum 3 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS. 10 dersten + dönem projesinden başarılı olmak.

Program Profili (Programın Amacı, Programın Yapısı, Yöneldiği Alanlar, Bölüm Olanakları)
Program,  bankacılık ve finans alanında ihtiyaç duyulan yetkinliğe sahip, analitik düşünebilen, öngörüsü yüksek uzmanları yetiştirmeyi,  bankalar ve finansal kurumlarda çalışanların yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Temel Kazanımları

 1. Bankacılık ve Finans alanında temel bilgi, kavram ve teorileri edinme,
 2. Finansal konularda analiz yapma, stratejik düşünme ve problem çözebilme,
 3. Küresel bankacılık ve finansal değişiklerle uyum sağlayacak modern bilgi ve becerileri elde etme,
 4. Projelerin finansal boyutları hakkında planlama ve raporlama yapabilme,
 5. Finansa alanında yaygın olan bilgi teknolojilerini kullanma ve içerik olarak kişiselleştirebilme yetisi kazandırma,
 6. Finansal alanda kullanılan bilgi teknolojileri hakkındaki içerikleri kişiselleştirebilme yeteneği kazanma,
 7. Mali konularda ve farklı finansal varlıkların bulunduğu portföylerin yönetiminde yetkin olma,
 8. Bankacılık ve finans alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki teorik bilgiyi, farklı disiplinlerle birleştirerek yeni bilgiler üretme ve kullanma,
 9. Alanda edindiği bilgiler ışığında ekonomik sorunların çözümlerinde plan ve programların geliştirilmesine katkı sunma,
 10. Akademik çalışmalarda bilimsel etiğe ve alandaki standartlara uygun bildiri, makale, tez ve rapor hazırlayabilme ve yayınlayabilme,
 11. Sektöre yönelik faaliyetler için bilgi ve öngörü üretebilme.

Mezunların İstihdam Profilleri
Yüksek Lisans programlarından mezun olan öğrencilerimiz, bankalarda uzman/uzman yardımcısı, müfettiş/ müfettiş yardımcısı, iç kontrolör/ iç kontrolör yardımcısı, finans departmanı uzmanı / uzman yardımcısı, finansal danışman ve portföy yöneticisi olarak görev alabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Tezsiz programlardan mezun olunması durumunda 20.04.2016. tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.