Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı

Kuruluş
Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı 15.08.2013 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir. Eğitim dili Türkçe’dir.

Kazanılan Derece
Bilgisayar Mühendisliği Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi
Sekizinci Düzey (Doktora Derecesi )

Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans (birinci düzey) veya tezli yüksek (ikinci düzey) diplomasına ve yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir.  Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir. T.C. Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen öğrenci kabulü şartları geçerli olup Bilgisayar Mühendisleri, Yazılım Mühendisleri, Elektronik Mühendisleri, Endüstri Mühendisleri, Sistem Mühendisleri, Bilgisayar Bilimleri başta olmak üzere Fizik veya Matematik Bölümü lisans veya bu alanlarda tezli yüksek lisans derecesi sahibi olanlar başvurabilirler. 06/02/2013 tarihinden önce yukarıda belirtilen tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup mezun olan öğrenciler de bu programdan yararlanabilirler.

Kabul Değerlendirmesi ise ALES puanının %60’ının, Yabancı Dil Puanının %20’sinin, Yüksek lisans not ortalamasının %10’unun ve Mülakat notunun %10'unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci alınması şeklindedir.

Ayrıca; a) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemlerinde; mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 70 puan olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir. b) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.”

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

6 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (Programın Amacı, Programın Yapısı, Yöneldiği Alanlar, Bölüm Olanakları)

Bilgisayar Mühendisliği Doktora programının amacı; üniversiteler için akademik kadro oluşturmak, öğrencileri bilim ve teknikteki çağdaş yeni buluşlarla donatmak, öğrencilere serbest araştırma yapabilmeleri için gereken alt yapıyı vererek onları endüstri-üniversite iş birliğine hazırlamak, yenilenerek gelişen teknolojileri dikkate alırken bilgisayar mühendisliğince talep edilen bilimsel araştırmaları yapmaktır. Ayrıca; ülkemiz sanayisi ve ekonomisini geliştirmek ve bununla ilgili ortaya çıkmakta olan problemlerin bilgisayarların yaratabileceği katma değer ile verimli çözümü için bilimsel modeller ve karar verme süreçleri önermek ve modelleyerek geliştirmektir.

Türkiye ve dünyada değişen ve gelişen ihtiyaçlara uygun olarak;

 1. Bilgisayar mühendisliği alanında akademik görüş katmak; araştırma, bilimsel yayın konusunda tecrübe kazandırmak.
 2. Bilgisayar mühendisliği alanında bilgi, birikim, deneyim ve disiplinin kazandırılarak bu kazanımların uygulanabilmesine imkân sağlanması.
 3. Analitik ve sistematik düşünme yeteneklerini, bilim, matematik ve mühendislik kavramlarıyla birleştirerek başarılı bir iş kariyeri elde etmelerinin sağlanması.
 4. Bilgisayar mühendisliği alanında akademisyen yetiştirilmesine yardımcı olmak.
 5. Değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurabilmek için yaşam boyu eğitimi benimsemelerinin sağlanması.
 6. Yaptığı akademik çalışmaları ulusal ve/veya uluslararası ortamlarda sunulabilmelerinin sağlanması
 7. Profesyonel hayatta etik, kültürel ve çevresel değerlere duyarlı olmalarının sağlanması

Program temel olarak teknolojinin gelişimini takip ederek yazılım geliştirme metodolojileri, yapay zeka, veri madenciliği, bilgisayar grafikleri, makine öğrenmesi, bilgisayar ağları ve güvenliği ve bilgisayarla görü konularına yönelmektedir.

Öğrencilere ders öncesi ve sonrasında kendi kendilerine ve/veya grup halinde çalışma imkânı sağlanmaktadır. Üniversite bünyesinde verilen hizmetler kapsamında abone veri tabanlarından ve kütüphanelerden yararlanma fırsatı sunulmakta, böylece akademik çalışmalara destek verilmektedir. Yüksek lisans öğrencilerinin halihazırda çalıştıkları işletmelerde yaşadıkları sorunlara yönelik akademik tavsiyelerde bulunulmaktadır.

Öğrencilerin belirli bir konuda rapor ve sunum hazırlamaları sağlanmakta ve böylece bir konunun etkili raporlanması ve sunumunun yapılması konusunda katkı sağlanmaktadır. Derslerde öğrencilerin belirli akademik konularda tartışma yapmaları sağlanarak bilgi düzeylerinin hangi seviyede olduğu tespit edilmekte ve bu konuda iyileştirme yolları önerilmektedir.

Temel Program Kazanımları

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı mezunları öncelikle üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilmesinin yanında, büyük-orta ölçekli kamu kurumları, bankalar, telekom şirketleri ve özel şirketlerin bilgi işlem birimlerinde; sistemlerinin tasarım ve işletilmesinden sorumlu sistem yöneticisi, veri tabanı yöneticisi, ağ yöneticisi, Yazılım ekiplerinde yönetici gibi işlerde ya da kazandığı yetkinlikler ile kendi işlerini şekillendiren birer girişimci veya üst düzey yönetici olarak çalışabilirler. Ayrıca akademik çalışmalarını sürdürebilecekleri uygun Doktora sonrası programlara da kayıt olabilirler.

Bunun yanında; 

 1. Yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Bilgisayar Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisine sahiptir.
 2. Karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahiptir
 3. Problemlerin incelenmesi için veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
 4. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır.
 5. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
 6. Etik ilkelerine uygun davranır, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programından mezun olan öğrenciler, öncelikle üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilmesinin yanında, beyaz eşya üretimi, haberleşme sistemi üretimi, telekomünikasyon sistem operatörleri, İnternet servis sağlayıcıları, savunma sistemleri, otomotiv sektörü vb. çeşitli özel ve kamu kurumu şirketlerinde üst düzey pozisyonlarda görev yapabilmektedir. Yapılan görevler çoğunlukla yazılım, algoritma geliştirme, veri, ses ve video gibi bilgilerin işlenmesi, iletilmesi, algılanması, saklanması, elektronik düzen ve sistemlerin tasarımı, antenler ve elektromanyetik alan ve dalga uygulamaları, yarı iletken elektronik elemanların fiziği üzerinedir.

Yukarıda bahsedilen sektörlerde ilgili faaliyetleri yerine getiren mezunlar, aynı zamanda bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda yönetici olabilmekte ve hatta bu sektörlerde firma da kurabilmektedirler.

Programı başarıyla bitiren öğrenciler çeşitli üniversitelerde doktora sonrası programlara başvurabilirler.