Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim (Uzaktan Öğretim)

Kuruluş
Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü  İşletme Anabilim Dalı, İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim Yüksek Lisans Tezsiz (Uzaktan Öğretim) Programı 05.07.2008 tarihli, YÖK izni ile yürütmektedir. Programın amacı, insan kaynakları alanında meydana gelen değişimleri, ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilmek ve örgütlerde meydana gelen değişimlere öncülük edebilecek insan kaynağını oluşturmaktır. Eğitim dili Türkçe'dir.

Kazanılan Derece

Tezsiz İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. (10 Mayıs 2018 tarihli 30417 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklik).

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Tezsiz: 1,5 yıl (maksimum 3 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS. 10 dersten + dönem projesinden başarılı olmak.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim tezsiz yüksek lisans programı zengin bir öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim programı, işletmelerdeki insan kaynağının işletmeye katkısının verimli hale getirilmesi ve çevresel koşulların gerektirdiği örgütsel değişimin gerçekleştirilmesi için yetkin bireylerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Program çerçevesinde öğrenciler insan kaynakları yönetimi ve örgütsel değişim disiplinlerinin temel esasları, kavramları, ilgili teoriler ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmaktadır.

Programın Temel Kazanımları

  1. Örgütün amaç ve hedefleri çerçevesinde iş tanım ve analizlerini yaparak ihtiyaç duyulan insan kaynağı ve bilgi sistemlerini belirleyebilecek bilgi sahibi olur.
  2. Personel temini ile ilgili arama, seçme ve oryantasyon gibi süreçleri tanımlar.
  3. Kurum içerisindeki uygulanacak kariyer sistemini oluşturur.
  4. İşgücü devir oranı vb. analizlerle kurumdaki çalışanların sürekliliğini takip ederek örgütsel memnuniyet ve bağlılığı artırıcı projeler geliştirir.
  5. İşin gerek ve kurumun hedeflerine uygun olarak çalışanların verimliliğini artırmaya yönelik gerekli olan eğitimleri belirleyerek seminer ve kurs programları oluşturur.
  6. Çevresel koşulları izleyerek örgütün değişim ihtiyacını tespit eder.
  7. İşletme bünyesinde değişim gerektiren süreç ve yapıları ortaya koyarak değişim programı oluşturur.
  8. Personelin değişime uyum sağlaması için gerekli eğitim programları oluşturur.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlar, kamu ve özel sektördeki üretim ve hizmet işletmelerinin insan kaynakları departmanlarında görev alabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezsiz programlardan mezun olunması durumunda 20.04.2016 tarihli YÖK Lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.