Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim)
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim)

Kuruluş
Beykent Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı, Yönetim Yüksek Lisans Tezsiz (Uzaktan Öğretim) Programı 05.07.2008 tarihli  YÖK izni ile yürütmektedir. Programın amacı, programlama dilleri, bilgisayar ve network teknolojileri, veri tabanı, standardizasyon, e-ticaret ve yazılım projelerinin yönetimi konusunda öğrencilere güncel ve etkili bilgi sağlayacak bir eğitim sunmaktır. Eğitim kapsamında bulunan özellikler bakımından çalıştıkları kurumlarda teknoloji temelli çözümler üretebilen bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.  Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece
Tezsiz Yönetim Bilişim Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi
Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. (10 Mayıs 2018 tarihli 30417 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklik).

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar
Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Tezsiz: 1,5 yıl (maksimum 3 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS. 10 dersten + dönem projesinden başarılı olmak.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)
Yönetim Bilişim Sistemleri, herhangi bir sektörde farklı kademelerde görev yapacak olan kişilerin ihtiyaç duyacağı bilgiyi bilişim teknolojileri yardımıyla davranışsal ve teknik bilimler ile birlikte kullanıldığı bir bilim dalıdır. Verilerin anlaşılabilir, yorumlanabilir ve kullanılabilir bilgiye dönüştürülmesi çeşitli alternatifler arasında doğru kararlar verebilmeyi ve bu kararlara bağlı faaliyetler yürütülebilmesini sağlayacaktır. YBS, güncel bilişim altyapısı ile karar verme süreçlerinde hata payının en aza indirilerek en doğru kararlara ulaşılmasını sağlayan yöntemlerin uygulanış biçimlerini öğrencilere sunmaktadır. Bilişim tabanlı eğitim alan, yönetmeyi, işletmeyi, doğru kararlar vermeyi özümsemiş kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Programın Temel Kazanımları

  1. Bilgi Teknolojileri, Yönetim ve Organizasyon, Yöneylem Araştırması alanlarında elde edilen bilgiler sayesinde YBS araçları aracılığıyla problem çözüm önerileri oluşturma,
  2. Verileri bilgi teknolojileri teknikleri kullanarak analiz edebilme,
  3. Farklı disiplinlerdeki problemlerin çözümünde ihtiyaç duyulan veriyi elde etme ve derleyerek analiz etmeye hazırlayabilme,
  4. Problemlerin çözümü için YBS alanındaki kullanılan yazılımların stratejisini tanımlayabilme ve kullanabilme,
  5. Bilimsel projelerde YBS uzmanı olarak katılım sağlama ve projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesinde görev alma,
  6. Bir problemin YBS tabanlı çözümünde takım halinde çalışılması durumunda problemin çözümüne dair bireysel sorumluluk alabilme ve takıma katkı sağlayabilme,
  7. Kaliteli ürün geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuş ulusal ve uluslararası kriterleri (ISO, EN, TSE) yorumlayabilme ve kaliteli ürünler geliştirilmesi sürecine katkı sağlama,
  8. YBS alanındaki ihtiyaç duyulan bilgiyi yazılı ve sözlü olarak yapabilme, problemlerin çözümünde ortaya koyulan yöntemler için rapor hazırlayabilme,
  9. YBS problemlerinin çözümünde planlama, veri toplama, verilerden bilgi elde etme, öneri geliştirme ve sunma aşamalarında bilimsel ve toplumsal etik değerlere göre faaliyette bulunma,
  10. Topluma fayda sağlayacak sosyal sorumluluk kapsamında çözülmesi gereken problemleri proje döngüsü içinde ele alarak tasarlayabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri
Yüksek Lisans programlarında mezun olan öğrencilerimiz, Kamu sektöründe planlama ve raporlama alanlarında birim yöneticiliği, özel sektörde bilgi işlem departmanı yöneticiliği ayrıca bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalarda proje yöneticisi, sistem analisti/ tasarımcı, IT Uzmanı, Satış-Pazarlama Uzman/ Yöneticisi olarak istihdam edilebilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Tezsiz programlardan mezun olunması durumunda 20.04.2016 tarihli YÖK Lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.