Medya ve İletişim Doktora Programı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Medya ve İletişim Doktora Programı

Medya ve İletişim doktora programı, iletişim bilimlerinin temas ettiği tüm sözlü, yazılı ve görsel çalışmaları kapsamaktadır. Program, sosyal bilimlerin karakterine uygun olarak, iletişim ve medya çalışmaları alanına giren farklı konuları ele alan bilimsel bir uzmanlaşmayı da hedeflemektedir ve bu hedefine uygun olarak iletişim ve medya ile ilgili olgulara tarihsel, toplumsal, kültürel ve siyasal açılardan kuramsal bir şekilde yaklaşmaktadır. Bu kapsamda programda, geniş bir yelpazede yer alan, yönteme ve kurama ilişkin zorunlu derslerin yanında, radyo, televizyon ve sinema, halkla ilişkiler, görsel iletişim tasarımı, gazetecilik ve yeni medya alanlarını kapsayan, farklı uzmanlık alanlarına odaklanan derslerin yer almasıyla zenginleştirilmiştir. Programın amacı içinde yaşadığımız toplumu güncel kuramsal yaklaşımlarla inceleyip irdeleyebilen, anlayabilen ve gerçekçi sosyal tahminlerde bulunabilen iletişim uzmanları yetiştirmektir. İkinci önemli amaç ise bünyesinde yer alan dersleriyle tüm iletişim ve medya çalışmalarını kapsamak ve mezun olan öğrencilerin yaptıkları araştırmalarla hem iletişim ve medya sektörüne hem de alana katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Programın eğitim dili Türkçe’dir.

Programın normal öğrenim süresi sekiz, azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır. Medya ve İletişim Sistemleri Doktora Programı, sosyoloji, hukuk, felsefe, siyaset, sosyal psikoloji, pazarlama, yeni medya, reklamcılık, halkla ilişkiler, gazetecilik ve bilişim teknolojileri gibi farklı bilim dalları ile ilişkili bir çalışma alanıdır. Bu bağlamda, programa katılan doktor adayları, programda yer alan derslerde iletişim ve medya çalışmalarının niteliğini gözeten ve geliştiren çalışmalar yapmaları yolunda teşvik edilmektedir.

Programa başvurabilmek için adayların tezli yüksek lisans programı mezunu olmaları veya 06/02/2013 tarihinden önce bir tezsiz yüksek lisans programına kayıt olup mezun olmuş olmaları gerekmektedir. Ayrıca lisans derecesiyle başvuru yapabilmek için 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

Programa yüksek lisans derecesiyle başvuracak adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan, SÖZEL puan türünde en az 55, lisans diplomasıyla başvuracak adayların ise en az 80 standart puana veya Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

Medya ve İletişim Doktora Programının kabul değerlendirmesi, ALES puanının %60’ının, Yabancı Dil Puanının %20’sinin, Yüksek Lisans Not ortalamasının %10’unun ve Mülakat notunun %10’unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci alınması şeklindedir.

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise program en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Programın mezunları;

1. İletişim Bilimlerindeki köklü ve çağdaş düşünce geleneklerini, metodolojileri yakından inceleyerek bu konulardaki bilgilerini geliştirerek derinleştirir.

2. Karşılaştırmalı ve eleştirel analiz ve değerlendirmelerini, medya ve iletişimin yanı sıra sosyoloji, siyaset, sosyal psikoloji, pazarlama, reklamcılık, bilişim teknolojileri gibi alanların teorik ve metodolojik birikiminden faydalanarak yapar.

3. Bilimsel literatür yardımı ile dünyada ve Türkiye’de alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eder, bilgi birikimini günceller, edindiği farklı düzeydeki bilgileri derleyerek etkin bir anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilir.

4. Günümüz medya ve iletişim alanı ile alakalı sorunlara yönelik olarak yapmış olduğu analizleri ve edinmiş olduğu bilimsel verileri kullanarak çözüm yolları arar, farklı yaklaşımlar sunar.

5. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.

6. Araştırma sürecinde bilimsel ve mesleki etik ilkeler ilişkin farkındalık sahibidir ve bu ilkeleri araştırmalarında gözetir.

7. Alanı ile ilgili bilimsel makale, bildiri gibi yayınlanmış bilimsel etkinlikleri takip edip irdeleyebilir ve gerektiğinde benzer etkinlikleri bireysel veya grup olarak hazırlayarak edindiği bilgiyi uygulamaya geçirebilir.

8. Yeni yöntemler geliştirerek ya da bilinen yöntemleri yeni alanlara uygulayarak bilimsel metotlara yenilik getirebilir.

9. Farklı uluslardan ve farklı bilim dallarından gelen uzmanlarla araştırma ve eğitim işbirlikleri yapabilir. Çalışmalarını uluslararası saygın bilimsel platformlarda sunabilir ve yayımlayabilir.

Medya Ve İletişim (Doktora)

Dersin Kodu

Dersin Adı

Tul

Kr

Akts

321048202264103

 

Medya Ve İletişimde İleri Araştırma Yöntemleri Ve Yayın Etiği

 

3-0-0

3

7,5

320031204824101

Kitle İletişim Kuramları Ve Araştırmaları

3-0-0

3

7,5

321022403134102

Medya Tarihi

3-0-0

3

7,5

321031202224105

Medya Ve Kültür İncelemeleri

3-0-0

3

7,5

321031200004106

Medya Ve İletişim Sosyolojisinde Yeni Yaklaşımlar

3-0-0

3

7,5

321031204824112

Yeni Medya Çalışmaları Ve Toplum

3-0-0

3

7,5

321031303804113

Medya Ve Sansür

3-0-0

3

7,5

321031202264104

Medya Ve İletişim Doktora Semineri

3-0-0

3

7,5

321021304824107

Medya, Teknoloji Ve İktidar

3-0-0

3

7,5

342032002264108

Eleştirel Halkla İlişkiler Yaklaşımları

3-0-0

0

7,5

342048003204109

Reklam Stratejilerinde Yeni Yaklaşımlar

3-0-0

0

7,5

310032004804110

Küreselleşme Ve İletişim

3-0-0

0

7,5

210031303214111

Sanat, Siyaset Ve Medya

3-0-0

0

7,5

313032003124114

Kamuoyu Ve Propaganda

3-0-0

0

7,5

213032102244101

Alternatif ve Aktivist Medya

3-0-0

3

7,5

213031303214102

Dijitalleşme ve Siyasal İletişim

3-0-0

3

7,5

213032104814117

Yeni Medya ve İletişim Teknolojileri

3-0-0

3

7,5

213032003404118

Yeni Medya ve Kriz İletişimi Yönetimi

3-0-0

3

7,5

226000000004803

Doktora Çalışması: İzleme I

0-2-0

0

30

226000000004804

Doktora Çalışması: İzleme II

0-2-0

0

30

226000000004805

Doktora Çalışması: İzleme III

0-2-0

0

30

226000000004806

Doktora Çalışması: İzleme IV

0-2-0

0

30

226000000004807

Doktora Çalışması: İzleme V

0-2-0

0

30

226000000004802

Doktora Tez Önerisi Hazırlama

0-2-0

0

30

226000000004808

Doktora Tez Savunması

0-2-0

0

0

226000000004801

Doktora Yeterlik

0-2-0

0

30


Ders planında yer alan Medya ve İletişimde İleri Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği ile Medya ve İletişim Semineri, her öğrenci tarafından alınması zorunlu olan derslerdir. Öğrenciler dönemde açılan derslerden mümkün olması halinde kendi alanlarına yönelik olarak ders seçebilme şansına sahiptirler.

Medya ve İletişim Çalışmaları doktora derecesi alan mezunlar, uzmanlıklarını öğretim üyesi olarak akademide sürdürebilme olanağını elde ederler. Mezunlar, doktora derecesiyle kazanılmış bu uzmanlık sayesinde akademinin dışında, çeşitli kamu kuruluşlarında, özel kuruluşlarda uzman ve danışman olarak istihdam edilebilirler.

Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans (birinci düzey) veya tezli yüksek (ikinci düzey) diplomasına ve yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir.  Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir. T.C. Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen öğrenci kabulü şartları geçerli olup, herhangi bir alanda tezli yüksek lisans mezunu olanlar başvurabilirler. 06/02/2013 tarihinden önce belirtilen tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt olup mezun olan öğrencilerde bu programdan yararlanabilirler.

Kabul Değerlendirmesi ise ALES puanının %60’ının, Yabancı Dil Puanının %20’sinin, Yüksek lisans not ortalamasının %10’unun ve Mülakat notunun %10'unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci alınması şeklindedir.

Ayrıca; a) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemlerinde; mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 70 puan olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir. b) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.”

Yeterlik Koşulları ve Kurallar

6 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 240 AKTS