Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği (Uzaktan Öğretim)
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği (Uzaktan Öğretim)

Kuruluş
Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü  İşletme Anabilim Dalı, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Yüksek Lisans Tezsiz (Uzaktan Öğretim) Programı 31.03.2014 tarihli, YÖK izni ile yürütmektedir. Programın amacı, sağlık ile alakalı iş yaşamında karşılaşılan sorunları anlama, tanımlama, analiz etme ve çözüm üretme becerilerini geliştirmek için yönetim alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgi birikimlerine sahip kişilerin yetiştirilmesidir. Ülkemizin sağlık kurumlarının tanımlanması ve geliştirilmesine yönelik olarak yönetimsel süreçlerle birlikte sağlık alanında uygulanacak faaliyetlere ilişkin teknik ve yöntemler hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip nitelikli sağlık yöneticilerinin yetiştirilmesidir. Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece
Tezsiz Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi
Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. (10 Mayıs 2018 tarihli 30417 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklik).

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar
Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Tezsiz: 1,5 yıl (maksimum 3 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS. 10 dersten + dönem projesinden başarılı olmak.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)
Program, Türkiye’nin sağlık alt yapısının tanımlanması, geliştirilmesi ve sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik planlama, örgütleme, yürütme ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, teori, ilke, model ve tekniklerin bilinçli bir şekilde uygulanması için gerekli bilgi ve beceriye sahip uzman sağlık kurumu yöneticilerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Program, profesyonel sağlık kurumları yöneticiliğine aday olan kişiler için çağdaş ve evrensel düzeyde sağlık kurumları yönetimi eğitimi alma fırsatı sunmaktadır.

Programın Temel Kazanımları

  1. Sağlık Kuruluşlarının gerek duyduğu konularda araştırma ve analizleri yaparak sonuçların pratiğe uygulanmasını gerçekleştirir.
  2. Kurumsal süreçlerin tasarımını, uygulamasını ve kontrolünü yapacak donanıma sahip olur.
  3. Kurumsal kalitenin artırılması için gerekli standartların yerine getirilmesi ve iyileştirilmelerin yapılması için bilgi ve donanıma sahip olur.
  4. Sağlık kuruluşları bünyesindeki gerekli iş tanımı ve analizlerini yaparak gerekli insan ve malzeme kaynağının belirlenmesi ve temini kararları verebilecek donanıma sahip olur.
  5. Gerekli finans, muhasebe ve bütçeleme sistemini kurar ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar.
  6. Gerekli pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
  7. İlgili disiplininin bilimsel konumunu kavrar ve akademik olarak disiplinler arası çalışma yapabilecek bakış açısı kazanır.
  8. Akademik ve sektörel ortamlarda tespit, argüman ve öngörü üretebilecek düzeyde teorik ve pratik uzmanlığa sahip olur.

Mezunların İstihdam Profilleri
Program mezunları, hastane ve sağlık kurumlarında yönetici, yönetici yardımcısı, üretim planlaması ve kontrolü, sistem sorumlusu gibi pozisyonlarda çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Tezsiz programlardan mezun olunması durumunda 20.04.2016 tarihli YÖK Lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.