İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD

Kuruluş

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı, 2003 yılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bölümümüz alanında uzman öğretim üyelerine ev sahipliği yapmakla beraber bölümümüzdeki dersler Batı’daki seçkin üniversitelerde sunulan ileri düzey derslere eşdeğer niteliktedir.

Kazanılan Derece

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans – Tezli

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık İngilizce, İngilizce Öğretmenliği vb. gibi ilgili alanlardan lisans diplomasına sahip olması gerekir. Adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmalıdır.

Anadilleri Dışında Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Merkezî Yabancı Dil Sınavları İle Eşdeğerliği Kabul Edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarından En Az 55 Puan Veya ÖSYM Tarafından Eşdeğerliği Kabul Edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarından Muadili Bir Puan Alınması Zorunludur.

Tezli Yüksek Lisans programının Kabul Değerlendirmesi ise ALES puanının %50’isinin, Yabancı Dil Puanının %30'unun ve Lisans Not ortalamasının %20’sinin hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci alınması şeklindedir.

Yüksek lisans programlarından; a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemlerinde mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 70 puan olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesi’nde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS. 8 dersten (21 Kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans tez çalışmasından (60 AKTS) başarılı olmak.

Program Profili

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı, İngiliz Edebiyatı’ndaki çeşitli dönemler, Edebi Türler, Edebiyat Eleştirisi ve Teorisi, başlıca İngiliz/Amerikan yazarlar, Dünya Edebiyatları, Film Çalışmaları ve Araştırma Yöntemleri ile ilgili konularda öğrencileri derinlemesine bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Program, İngiliz diline hâkim ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde ya da ilgili bölümlerde lisans derecelerini tamamlamış tüm adaylara açıktır. Programdaki dersler sınıf eğitimleri ve seminerler yoluyla sürdürülmektedir. Gerekli görüldüğü durumlarda ise eğitime ara verilmeksizin uzaktan eğitim olanakları mevcuttur. Ders değerlendirmeleri araştırma makaleleri, sunumlar ve yazılı sınavlar üzerinden yapılmaktadır.

Program, iki yarıyıl boyunca verilen Araştırma Yöntemleri, Drama, Edebi Teori, Toplumsal Cinsiyet ve Film Çalışmaları ile ilgili 8 temel dersten oluşur. Öğrenciler tez yazmaya başlamadan önce İngiliz Edebiyatı Yüksek Lisans Seminer dersini almak ve geçmek zorundadır. 6 dönemin sonunda ders yükünü tamamlayarak orijinal tezlerini teslim etmiş olan öğrenciler, ikisi kurum içi, biri kurum dışından gelen tez jürisi karşısında tez savunmalarını gerçekleştirir ve savunmalarını başarıyla tamamladıkları takdirde İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Yüksek Lisans derecelerini almaya hak kazanır.

Temel Program Kazanımları

Programın amaçları şu şekilde sıralanabilir:

1. Edebiyat tarihi, edebiyat teorisi ve retorik hakkında nitelikli bilgi sahibi olur.

2. Edebi araştırma ve bilimsel yazma becerilerini geliştirir.

3. Yazılı ve görsel metinlerin analizinde ve değerlendirilmesinde eleştirel ve analitik beceriler kazanır.

4. İleri düzey İngilizce konuşma ve yazma becerileri geliştirir.

5. Araştırma ve bilimsel faaliyetleri etik bir şekilde yerine getirir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Eleştirel ve analitik bir zihin ile birleştirilmiş dil yeterliği mezunlarımıza pek çok iş imkânı sunacaktır. Bu meslekler arasında okullarda ve yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi; noterlik, medya, kamu dairesi, elçilik ve konsolosluk gibi çeşitli yerlerde çevirmenlik; yayınevlerinde, dergilerde ve gazetelerde editörlük olanakları mevcuttur. Son olarak İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans programının sunduğu en önemli imkânlardan biri de mezunlarımızın ilgili alanlardan birinde doktora eğitimini sürdürdüğü takdirde yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde akademisyen olarak akademik kariyerlerine devam edebilmesidir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.