Yönetim Organizasyon (Uzaktan Öğretim)
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yönetim Organizasyon (Uzaktan Öğretim)

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yönetim Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Eğitim)  ……… tarihli  YÖK izni ile yürütmektedir.

Programın amacı, işletme yönetimi alanında evrensel değerleri benimsemiş öğrencileri ulusal ve uluslararası eksende başarılı kariyer hedeflerine ulaştırmaktır. Ayrıca kendini yenilemeyi bilen ve analitik düşünce becerisine sahip yönetici ve girişimcilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  Eğitim dili Türkçe'dir.

Kazanılan Derece

Yönetim Organizasyon (Uzaktan Öğretim) Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi 

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. (10 Mayıs 2018 tarihli 30417 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklik).

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Tezsiz: 1,5 yıl (maksimum 3 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS. 10 dersten + dönem projesinden başarılı olmak.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Program, işletmelerdeki yönetim kademelerinde görev alan ya da bu alanda kariyer yapmak isteyenlere yönelik olup yönetim ve organizasyon disiplininin bilimsel bir platform içerisinde kavranmasına yöneliktir. Program çerçevesinde öğrenciler yönetim ve organizasyon disiplinlerinin temel esasları, kavramları, ilgili teoriler ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmaktadır.

Programın Temel Kazanımları

  1. Yönetim ve örgütle ilgili teknik, yöntem, model ve yaklaşımları tartışabilecek akademik bilgiye sahip olunabilmesi sağlanır.
  2. Modern işletmecilik ve işletme yönetimine ilişkin temel ilke ve stratejiler hakkında yetkinliğe sahip olunması sağlanır.
  3. İşletmelerde, yönetim ve organizasyon sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilir.
  4. İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrayabilmesi ve uygulayabilmesi sağlanır.
  5. İşletmelerde çalışan davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz edebilir.
  6. İşletmenin iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilmesi sağlanır.
  7. İşletmelerin İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonunun temel işlevlerini uygulayabilir.
  8. Sosyal bilimler alanında, bilimsel ilkelere uygun olarak araştırma yapma, verileri analiz etme, sonuç çıkartma ve yorumlama becerisi kazanır.
  9. İşletme yönetimi ve organizasyonu alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirebilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olan öğrencilerimiz, kamu kurumlarında Denetmen yardımcısı, uzman yardımcısı gibi A grubu kadrolar ile özel firmaların üst ve fonksiyonel yönetim departmanlarında yönetici yardımcısı veya yönetici pozisyonlarda çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olunması durumunda 20.04.2016 tarihli YÖK Lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.