Kamu Hukuku
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kamu Hukuku

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hukuk Anabilim Dalı, Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı 16.08.2011 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir. Eğitim dili Türkçe'dir.

Kazanılan Derece

Tezli Kamu Hukuku Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Tezli Yüksek Lisans programının Kabul Değerlendirmesi ise ALES puanının %70’inin ve Lisans Not ortalamasının %30’unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci alınması şeklindedir.

Yüksek lisans programlarından; a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemlerinde mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 70 puan olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS.  8 dersten (21 Kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans tez çalışmasından (60 AKTS) başarılı olmak.

Program Profili (Programın amacı, Programın yapısı, Yöneldiği alanlar, Bölüm olanakları)

Söz konusu programda hukuki sorun ve uyuşmazlık çözümüne ilişkin kişilerin bilimsel çalışmaları yürütmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamında Kamu Hukuku’nun temel alanlarına ilişkin dersler verilmektedir. Her yarım dönem öğrencilere alınması zorunlu olan ders sayısının iki katı oranında ders sunulmaktadır. Öğrenciler yukarıda belirtilen alanlara ilişkin olarak kendilerine sunulan dersler arasında seçim yapmaktadırlar. Bu sayede öğrencilere istedikleri alanda çalışabilme ve uzmanlaşabilme imkânı tanınmış olmaktadır. Bu programdaki öğrenciye, birinci yarıyıl sonuna kadar, yüksek lisans sürecinin her aşamasında öğrenciye rehberlik etmesi amacıyla, öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanı atanır.

Temel Program Kazanımları

  1. Kamu hukuku alanında uzmanlaşma sağlar.
  2. Kişide eleştirisel bakış açısı yaratır.
  3. Bilimsel çalışma yapma yeteneğini arttırır.
  4. Kamu Hukuku anlamında karşılaşabilecekleri sorunları çözme yönünde pratiklik kazandırır.
  5. Kamu Hukuku anlamında yayınlanabilir eser üretmeyi öğretir.
  6. Kamu Hukuku anlamında verilerin toplanması, kategorize edilmesi, yorumlanması ve duyurulması becerisini geliştirir.
  7. Kamu hukuku alanında bilimsel düşünme ve etik sorunları çözme konusunda yetkinliğe sahip olmayı sağlar.

Mezunların İstihdam Profilleri

Doktoraya başvurabilmek suretiyle akademik alanda ilerleme ve akademi dışında istihdam edilecek kişilere pratik hukuk yaşamında Kamu Hukuku alanında uzmanlaşma sağlamak.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.