Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)

Kuruluş
Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı, İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) Tezsiz Yüksek Lisans Programı ******** tarihli YÖK izni ile yürütmektedir. Programın amacı, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında temel kavramlar ve uygulamalar hakkında bilgi ve becerileri geliştirilmiş, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda analitik düşünebilen ve sorumluluk alabilen mezunlar yetiştirmektir. İş sağlığı ve Güvenliği uzmanlarının, çalışanların sağlık düzeyleri ve yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapması ve uygulanacak politikalar neticesinde sektörel gelişmelere katkı sunulması amaçlanmaktadır. Eğitim dili Türkçe'dir.

Kazanılan Derece
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi
Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Bu yüksek lisans programına Mühendislik fakültelerinin tüm bölümleri; tıp fakülteleri; fen edebiyat fakültelerinin biyoloji, fizik ve kimya bölümleri; mimarlık bölümü; teknik eğitim fakültelerinden teknik öğretmen olarak mezun olanlar; teknoloji fakülteleri mezunları; dört yıllık lisans düzeyinde eğitim almış olup iş sağlığı güvenliği yönetim sistemi uygulanan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az 5 yıl görev alanlar; iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim veren kamu eğitim kurumlarında en az 5 yıl çalışmış olanlar ile 2 yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği Programından mezun olup, yukarıda sayılan lisans derecelerinden farklı 4 yıllık bir üniversiteden mezun olanlar başvurabilir. Ayrıca üniversitelerin açık öğretim fakülteleri lisans mezunları ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans mezunları da bu disiplinler arası tezsiz yüksek lisans programından yararlanabilirler. Ancak; bu adayların B sınıfı uzmanlık sınavına girebilmeleri için lisans mezuniyetleri mühendislik, mimarlık olmadığı ayrıca teknik öğretmen, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanı da taşımadıkları durumlarda "İş Güvenliği Uzmanlarının, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik" gereği İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans mezunu olmaları gerekmektedir.

Tezsiz: 1,5 yıl (maksimum 3 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS. 10 dersten + dönem projesinden başarılı olmak.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)
Program, insan, kapital, makine ve enerji gibi kısıtlı kaynakları en verimli şekilde kullanarak organizasyonları hedeflerine ulaştıracak iş güvenliği uzmanı bireyler yetiştirmenin yanında katılan öğrencileri iş sağlığı ve güvenliği konularında temel kavramlar ve uygulamalar bakımından bilgi ve beceri ile donatılmış şekilde mezun etmeyi amaçlamakta ve mezunlarının, çalışanların sağlık düzeyini ve kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarda yer almasını hedeflemektedir.

Öğrencilerimizin etkin bilgilenme becerileri kazanmış, eleştirel düşünme yeteneği ile donanmış, yaşam boyu öğrenme ve beceri kazanma tutkusu içinde, insanlığa ve topluma yararlı, sorumluluk sahibi ve çağdaş iş süreçlerini her kademede uygulayabilen profesyonelleri olarak yetişmelerini sağlamak ana ilkemizdir. Sadece iş güvenlik ile sınırlı kalmayıp, çalışma ortamı, risk değerlendirmesi ve yönetimi, inşaat güvenliği, yangın güvenliği, ulaşım güvenliği, işyeri hijyeni, gürültü, titreşim, iç mekan, hava kirliliği değerlendirilmesi, kimyasal ve biyolojik zararlılara karşı önlemler, çalışan sağlığı korunması ve bu konular gibi bir çok konuyu kapsamaktadır.

Program, Tıp, Biyoloji, Eğitim Bilimleri, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Fizik, İnşaat Mühendisliği, Kimya,  Kimya Mühendisliği, Hukuk Fakülteleri, Makina Mühendisliği, Endüstri ve İşletme Mühendisliği bölümleri ile işbirliği içindedir.

Programın Temel Kazanımları

  1. İşkoluna özel sağlık ve güvenlik riskleri değerlendirmesini yapabilme,
  2. Temel adımları tanımlama,
  3. Gezi-gözlem yolu ile inceleme yapma (walk-through survey),
  4. Sağlığa zararlı etkenleri-tehlikeleri tanımlama,
  5. Çevreye yönelik değerlendirme yapma,
  6. İşçinin sağlık durumunu değerlendirme,
  7. İşyerinde korunma stratejisi geliştirme,
  8. Var olan iş sağlığı ve güvenliği sistemlerini değerlendirebilme,
  9. İş yerlerinde afet ve acil durum planlarını yapabilme

Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımızın “B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı” belgesi alabilmesi ve sınava girebilmesi için mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunu, teknik öğretmen, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip veya üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programından mezun olmaları gerekmektedir. Tehlikeli ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinden sorumlu “İş Güvenliği Uzmanı” olabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezsiz programlardan mezun olunması durumunda 20.04.2016. tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.