Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı 05.07.2008 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir.

Programın amacı, Hastane ve sağlık kuruluşlarının yönetimi alanında evrensel değerleri benimsemiş öğrencileri ulusal ve uluslararası eksende başarılı kariyer hedeflerine ulaştırmaktır. Ayrıca kendini yenilemeyi bilen ve analitik düşünce becerisine sahip yönetici ve girişimcilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  Eğitim dili Türkçe'dir.

Kazanılan Derece

 • Tezli Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Derecesi
 • Tezsiz Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Tezli Yüksek Lisans programının Kabul Değerlendirmesi ise ALES puanının %70’inin ve Lisans Not ortalamasının %30’unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci alınması şeklindedir.

Yüksek lisans programlarından; a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemlerinde mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 70 puan olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

 • Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS. 8 dersten (21 Kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans tez çalışmasından (60 AKTS) başarılı olmak.
 • Tezsiz: 1,5 yıl (maksimum 3 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS. 10 dersten + dönem projesinden başarılı olmak.

Program Profili (Programın amacı, Programın yapısı, Yöneldiği alanlar, Bölüm olanakları)

Program, Türkiye’nin sağlık alt yapısının tanımlanması, geliştirilmesi ve sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik planlama, örgütleme, yürütme ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, teori, ilke, model ve tekniklerin bilinçli bir şekilde uygulanması için gerekli bilgi ve beceriye sahip uzman sağlık kurumu yöneticilerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Program, profesyonel sağlık kurumları yöneticiliğine aday olan kişiler için çağdaş ve evrensel düzeyde sağlık kurumları yönetimi eğitimi alma fırsatı sunmaktadır.

 Programın Temel Kazanımları

 1. Hastane ve Sağlık Kuruluşlarının gerek duyduğu konularda araştırma ve analizleri yaparak sonuçların pratiğe uygulamasını gerçekleştirir.
 2. Kurumsal süreçlerin tasarımını, uygulamasını ve kontrolünü yapacak donanıma sahip olur.
 3. Kurumsal kalitenin artırılması için gerekli standartların yerine getirilmesi ve iyileştirilmelerin yapılması için bilgi ve donanıma sahip olur.
 4. Hastane bünyesindeki gerekli iş tanımı ve analizlerini yaparak gerekli insan ve malzeme kaynağının belirlenmesi ve temini kararları verebilecek donanıma sahip olur.
 5. Gerekli finans, muhasebe ve bütçeleme sistemini kurar ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar.
 6. Gerekli pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
 7. İlgili disiplininin bilimsel konumunu kavrar ve akademik olarak disiplinler arası çalışma yapabilecek bakış açısı kazanır.
 8. Akademik ve sektörel ortamlarda tespit, argüman ve öngörü üretebilecek düzeyde teorik ve pratik uzmanlığa sahip olur.

Mezunların İstihdam Profilleri

Program mezunları, hastane ve sağlık kuruluşlarının farklı yönetim düzeylerinde yönetici olarak görev alabilirler.  Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Bölümünün etkileşim halinde olduğu paydaşlar; özel sektör kurum ve kuruluşları ile çeşitli bakanlıklara bağlı çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, araştırma kurumları ve enstitüler şeklinde özetlenebilir. 

Üst Derece Programlarına Geçiş

 • Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.
 • Tezsiz programlardan mezun olunması durumunda 20.04.2016 tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.