Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kariyere giden yol en hızlı yol: “e-MBA”

Günümüz iş dünyasında hızla yükselmenin yolu, kariyere uygun yüksek lisans ve doktora programı eğitimlerinden geçiyor. İş hayatının yoğun temposu içerisinde bu eğitimleri almanın en pratik yolu ise dünyanın birçok ülkesinde yaygınlaşan “Uzaktan Öğretim Sistemi”…  Uzaktan öğretim sistemi, geleneksel eğitim-öğretim modellerinden farklı olarak tamamen sanal ortamda yapılıyor, dersler; görüntülü, sesli, canlı ve interaktif olarak işleniyor. Sistemde öğrencinin kampüse gelme zorunluluğu bulunmuyor. Uzaktan fakat yüz yüze üniversite eğitimi veriliyor.  

Sistem, yüksek lisans eğitimini tamamlayamamış profesyoneller için bulunmaz bir fırsat. İş hayatının yoğun temposunda, yüksek lisans eğitimi alma imkanı bulamamış çalışanlar bu sistemde, mesai saatleri dışında sanal sınıflarda derslere katılabiliyor, katılamadıkları dersleri arşivden takip edebiliyor. Öğrencinin dersleri takip edebilmesi için yalnızca internet bağlantısına sahip bir bilgisayarı olması yeterli.  

Sanal Üniversite sayesinde her yerde eğitim

Zaman ve mekan sınırlaması olmadan, eğitimde fırsat eşitliği sağlayan Uzaktan Öğretim Sistemi’nde İşletme, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Bankacılık-Finans, İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim, Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans programlarında eğitim veriyor. Eğitiminin sonunda başarılı olan öğrenciler YÖK onaylı, ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip diplomalarını almaya hak kazanıyorlar. 


"Tezsiz programlar için ALES şartı olmadan” hemen eğitime başlama fırsatı.

Uzaktan Eğitim Yüksek lisans programları "Tezsiz" programlar olduklarından ALES şartı bulunmuyor. Bu da kişinin zaman kaybetmeden yüksek lisans eğitimine başlamasına olanak sunuyor.  Bu fırsat kaçırılmamalı, kontenjan her program için 50 kişidir. Program 3 dönemde tamamlanıyor.

Engelli öğrenciler için bulunmaz bir fırsat

Sistemin sağladığı avantajlar engelli öğrenciler için de son derece cazip nitelikler taşıyor. Ulaşım sorunları yüzünden yüksek lisans eğitimi alamayan engelli öğrenciler, diğer öğrencilerle aynı şartlarda derslere katılma imkanı kazanıyor.

Uzaktan Eğitim Yüksek lisans Programı kayıtları Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşkesinde yer alan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yapılıyor.

Program Profili: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme yüksek lisans programı uzaktan eğitim vermekte olup zengin bir öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. İşletme yönetimi programı, gerek özel gerekse kamu sektöründeki üretim ve hizmet işletmelerinin yönetim kademelerinde etkin olarak görev alabilecek bireylere yönelik olup, analitik, hızlı ve çok yönlü düşünme, stratejik kararlar alma ve meselelere küresel bir bakış açısıyla bakma yetkinliklerini pekiştirmeye yöneliktir. Programda öğrencilerin toplamda 90 AKTS’lik 10 Ders+Projeden başarılı olmaları gerekmektedir. Program, uzaktan eğitim vermekte olup eğitim dili Türkçedir.

Programın Temel Kazanımları:

 • İşletme Yönetimi alanındaki teoriler hakkında bilgi sahibi olur.
 • İşletme yönetimine stratejik bir perspektifle yaklaşarak planlama odaklı yönetim felsefesine sahip olur.
 • Değişen çevre koşullarına uygun olarak hızlı ve optimum kararlar alabilecek nitelikte teorik bilgiye sahip olur.
 • İşletmenin faaliyetlerini küresel ölçekte değerlendirerek uluslararası boyut kazandırabilir.
 • Modern yönetim perspektifi ile örgütsel düzeyde analiz yapma ve tasarlama, işletme yönetiminin; planlama, örgütleme, yürütme ve denetim işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama konusunda bilgi sahibi olur.
 • İşletme Yönetimi disiplini altında yer alan insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, değişim ve bilgi yönetimi gibi alanlara özgü öğretileri pratiğe dökebilecek bakış açısı kazanır.
 • İşletmenin genel ya da fonksiyonel düzeyinde ortaya çıkan sorunların teşhisi ve çözümü konusunda yetkinlik kazanır.
 • Akademik ve sektörel ortamlarda tespit, argüman ve öngörü üretebilecek düzeyde teorik ve pratik yönetim uzmanlığına sahip olur.
 • Küreselleşme sürecinde işletmelerin sürekliliklerini sağlama hususunda pazar araştırması, bilgi sistemleri, tüketici davranışları, stratejik pazarlama, küresel pazarlar, ürün ve hizmet stratejileri, ürün hayat eğrisi, fiyatlama, tedarik zinciri konularında bilgi sahibi olur.
 • İşletmenin amaç, hedef ve kaynaklarına uygun olarak firmanın (uzgörü) vizyon, (özgörev) misyon ve örgüt tasarımını ortaya koyabilecek bakış açısı kazanır.
 • İşletmenin sahip olduğu imkanları doğrultusunda en verimli iş süreçleri tasarlayabilir.
 • Değişen çevre koşullarına uygun örgüt yapısı için gerekli değişimleri yerine getirebilir.
 • İşletme içi ve dışı iletişim kanalları oluşturarak etkin ve koordineli bir örgüt yapısı tasarlayabilir.
 • İşletme disiplininin bilimsel konumunu kavrar ve akademik olarak disiplinler arası çalışma yapabilecek bakış açısı kazanır.

Mezunların İstihdam Koşulları:
Program mezunları, üretim ve hizmet sektöründeki kamu ve özel işletmelerinin farklı yönetim düzeylerinde yönetici olarak görev alabilirler.  İşletme Bölümünün etkileşim halinde olduğu paydaşlar; özel sektör kurum ve kuruluşları ile çeşitli bakanlıklara bağlı çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, araştırma kurumları ve enstitüler şeklinde özetlenebilir.

Program Profili: Ülkemizde tüm sektörlerde görev yapan her kademedeki yöneticilerin karar verirken ihtiyaç duyacağı bilgi gereksinimini karşılayacak bilişim sistemlerini kuran, işleten, bakım-onarımını sağlayan, güncelleyen personele ihtiyaç duymaktadır. İşletmeyi, yönetimi, karar vermeyi bilen bilişim tabanlı kişilerin ancak iyi bir sistem kuracağı ve yöneticilerin ihtiyacını karşılayacağı muhakkaktır. Bu çerçevede Yönetim Bilişim Sistemleri yüksek lisans programı, bu alanda çalışan ve uzmanlaşmak isteyen çalışanlara yönelik olup sahadaki teorik ve pratik gelişmeleri izleyebileceği ve kariyer gelişimine yön verebileceği bir eğitim imkanı sunmaktadır. Tezsiz programda öğrencilerin toplamda 90 AKTS’lik 10 Ders+Projeden başarılı olmaları gerekmektedir. Program, uzaktan eğitim vermekte olup eğitim dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları:

 • Bilgi Teknolojileri, yönetim ve organizasyon ve yöneylem araştırması alanlarında elde ettiği bilgileri uygun YBS araçları kullanarak herhangi bir probleme ilişkin çözüm önerilerine dönüştürebilecek seviyede bilgi düzeyine sahip olması sağlanır. Farklı disiplinlerin YBS tabanlı problem çözümünde veri ihtiyaçlarını belirleyebilmek, bu verileri temin edebilmek ve verileri derleyerek işlemeye hazır hale getirebilmesi sağlanır.
 • Karşılaştığı YBS problemlerini çözmek için mevcut bilgisinin yetersiz olduğu durumları fark edebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, bilgi edinmek için ana dilinde ve yabancı dildeki kaynaklara ulaşabilmek ve edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirerek problemin çözümünde kullanabilmek,
 • Bilimsel projelerde YBS uzmanı olarak tasarım yapabilmek ve projenin yürütülmesine katkı verebilmek,
 • YBS konusunda her seviyede bilgilendirmeyi yazılı ve sözlü olarak yapabilmek, YBS uzmanı olan ve olmayanlar için problemleri ortaya koyan, çözüm yöntemi öneren ve önerdiği yöntemi tartışabilen içerikte bulguya dayalı bir rapor hazırlayabilmek,
 • Sosyal sorumluluk kapsamında çözülmesi gereken problemleri bir proje döngüsü içinde ele alarak tasarlayabilme yetisinin öğrenilmesi sağlanır.
 • YBS problemlerinin çözümünde planlama, veri toplama, verilerinden bilgi çıkarılması, öneri getirme ve duyurma aşamalarında bilimsel ve etik değerlere göre hareket edebilmek,

Mezunların İstihdam Profilleri:
Yüksek Lisans programımızdan mezun olan öğrencilerimiz, Kamu sektöründe planlama, raporlama vb. departmanlarda Birim Yöneticiliği, Özel sektörde Bilgi İşlem Departmanı Yöneticiliği, Programcı, bilgi teknolojileri çözümleri üreten firmalarda Proje Uzmanı/Yöneticisi, Sistem Analisti/Tasarımcısı, IT Uzmanı, Satış-Pazarlama Bölümü Uzmanı/Yöneticisi, İnsan Kaynakları Uzmanı/Yöneticisi olabilmektedir. Ayrıca, üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev yapabilmektedirler.

Program Profili: Program, Türkiye’nin sağlık alt yapısının tanımlanması, geliştirilmesi ve sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik planlama, örgütleme, yürütme ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, teori, ilke, model ve tekniklerin bilinçli bir şekilde uygulanması için gerekli bilgi ve beceriye sahip uzman sağlık kurumu yöneticilerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Profesyonel sağlık kurumları yöneticiliğine aday olan kişiler için çağdaş ve evrensel düzeyde uzaktan sağlık kurumları yönetimi eğitimi alma fırsatı sunmaktadır. Tezsiz programda öğrencilerin toplamda 90 AKTS’lik 10 Ders+Projeden başarılı olmaları gerekmektedir. Program, uzaktan eğitim vermekte olup eğitim dili Türkçedir.

Programın Temel Kazanımları:

 • Program, sağlık kuruluşlarının gerek duyduğu konularda araştırma ve analizleri yaparak sonuçların pratiğe uygulamasını gerçekleştirir.
 • Kurumsal süreçlerin tasarımını, uygulamasını ve kontrolünü yapacak donanıma sahip olur.
 • Kurumsal kalitenin artırılması için gerekli standartların yerine getirilmesi ve iyileştirilmelerin yapılması için bilgi ve donanıma sahip olur.
 • Sağlık kuruluşları bünyesindeki gerekli iş tanımı ve analizlerini yaparak gerekli insan ve malzeme kaynağının belirlenmesi ve temini kararları verebilecek donanıma sahip olur.
 • Gerekli finans, muhasebe ve bütçeleme sistemini kurar ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar.
 • Gerekli pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
 • İlgili disiplininin bilimsel konumunu kavrar ve akademik olarak disiplinler arası çalışma yapabilecek bakış açısı kazanır.
 • Akademik ve sektörel ortamlarda tespit, argüman ve öngörü üretebilecek düzeyde teorik ve pratik uzmanlığa sahip olur.

Mezunların İstihdam Koşulları:
Program mezunları, hastane ve sağlık kurumlarında yönetici, yönetici yardımcısı, üretim planlaması ve kontrolü, sistem sorumlusu gibi pozisyonlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca, üniversiteler bölümlerinde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi pozisyonlarında da görev alabilmektedirler.

Program Profili: Program, işletmelerdeki insan kaynağının işletmeye katkısının verimli hale getirilmesi ve çevresel koşulların gerektirdiği örgütsel değişimin gerçekleştirilmesi için yetkin bireylerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Program çerçevesinde öğrenciler insan kaynakları yönetimi ve örgütsel değişim disiplinlerinin temel esasları, kavramları, ilgili teoriler ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmaktadır. Tezsiz programda öğrencilerin toplamda 90 AKTS’lik 10 Ders+Projeden başarılı olmaları gerekmektedir. Program, uzaktan eğitim vermekte olup eğitim dili Türkçedir.

Programın Temel Kazanımları:

 • Örgütün amaç ve hedefleri çerçevesinde iş tanım ve analizlerini yaparak ihtiyaç duyulan insan kaynağı ve bilgi sistemlerini belirleyebilecek bilgi sahibi olur.
 • Personel temini ile ilgili arama, seçme ve oryantasyon gibi süreçleri tanımlar
 • Kurum içerisindeki uygulanacak kariyer sistemini oluşturur.
 • İşgücü devir oranı vb. analizlerle kurumdaki çalışanların sürekliliğini takip ederek örgütsel memnuniyet ve bağlılığı artırıcı projeler geliştirir.
 • İşin gerek ve kurumun hedeflerine uygun olarak çalışanların verimliliğini artırmaya yönelik gerekli olan eğitimleri belirleyerek seminer ve kurs programları oluşturur.
 • Çevresel koşulları izleyerek örgütün değişim ihtiyacını tespit eder.
 • İşletme bünyesinde değişim gerektiren süreç ve yapıları ortaya koyarak değişim programı oluşturur.
 • Personelin değişime uyum sağlaması için gerekli eğitim programları oluşturur.

Mezunların İstihdam Koşulları:
Mezunlar, kamu ve özel sektördeki üretim ve hizmet işletmelerinin insan kaynakları departmanlarında görev alabilir.

Program Profili: Program, ülkemizde banka ve finans kurumlarında çalışan ve bu alanda kariyer yapmak isteyenlere yönelik olup bankacılık ve finans disiplininin bilimsel bir platformda anlaşılmasını amaçlamaktadır. Program çerçevesinde öğrenciler bankacılık ve finans disiplinlerinin temel esasları, kavramları, ilgili teoriler ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmaktadır. Tezsiz programda öğrencilerin toplamda 90 AKTS’lik 10 dersten başarılı olmaları gerekmektedir. Program, uzaktan eğitim vermekte olup eğitim dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları:

 • Alanındaki teorik bilgiye hâkim olarak, aynı alandaki ve/veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde derinleştirebilme,
 • Bilimsel etiğe ve alanındaki standartlara uygun olarak tez, rapor vb. yazabilme, sunabilme ve makale olarak yayınlayabilme, ilgilili seminerleri düzenleyebilme,
 • Alanında edindiği teorik bilgiyi uygulama ile bütünleştirebilme,
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki teorik bilgiyi, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek, yeni bilgiler üretebilme,
 • Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme,
 • Alanıyla veya alanından edindiği bilgileri bütünleştirdiği farklı disiplinlerle ilgili uzmanlık düzeyindeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme,