Uzaktan Eğitim e-MBA
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kariyere giden en hızlı yol: “e-MBA”

Günümüz iş dünyasında hızla yükselmenin yolu, kariyere uygun yüksek lisans ve doktora programı eğitimlerinden geçiyor. İş hayatının yoğun temposu içerisinde bu eğitimleri almanın en pratik yolu ise dünyanın birçok ülkesinde yaygınlaşan “Uzaktan Öğretim Sistemi”…  Uzaktan öğretim sistemi, geleneksel eğitim-öğretim modellerinden farklı olarak tamamen sanal ortamda yapılıyor, dersler; görüntülü, sesli, canlı ve interaktif olarak işleniyor. Sistemde öğrencinin kampüse gelme zorunluluğu bulunmuyor. Uzaktan fakat yüz yüze üniversite eğitimi veriliyor.  

Sistem, yüksek lisans eğitimini tamamlayamamış profesyoneller için bulunmaz bir fırsat. İş hayatının yoğun temposunda, yüksek lisans eğitimi alma imkanı bulamamış çalışanlar bu sistemde, mesai saatleri dışında sanal sınıflarda derslere katılabiliyor, katılamadıkları dersleri arşivden takip edebiliyor. Öğrencinin dersleri takip edebilmesi için yalnızca internet bağlantısına sahip bir bilgisayarı olması yeterli.  

Sanal Üniversite sayesinde her yerde eğitim

Zaman ve mekan sınırlaması olmadan, eğitimde fırsat eşitliği sağlayan Uzaktan Öğretim Sistemi’nde İşletme, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Bankacılık-Finans, İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim, Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans programlarında eğitim veriyor. Eğitiminin sonunda başarılı olan öğrenciler YÖK onaylı, ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip diplomalarını almaya hak kazanıyorlar. 


"Tezsiz programlar için ALES şartı olmadan” hemen eğitime başlama fırsatı.

Uzaktan Eğitim Yüksek lisans programları "Tezsiz" programlar olduklarından ALES şartı bulunmuyor. Bu da kişinin zaman kaybetmeden yüksek lisans eğitimine başlamasına olanak sunuyor.  Bu fırsat kaçırılmamalı, kontenjan her program için 50 kişidir. Program 3 dönemde tamamlanıyor.

Engelli öğrenciler için bulunmaz bir fırsat

Sistemin sağladığı avantajlar engelli öğrenciler için de son derece cazip nitelikler taşıyor. Ulaşım sorunları yüzünden yüksek lisans eğitimi alamayan engelli öğrenciler, diğer öğrencilerle aynı şartlarda derslere katılma imkanı kazanıyor.

Uzaktan Eğitim Yüksek lisans Programı kayıtları Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşkesinde yer alan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yapılıyor.

GENEL TANIM

İşletme Tezsiz  Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Eğitim)

Kuruluş
İstanbul Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Eğitim)  05.07.2008 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir. Programın amacı, işletme alanında evrensel değerleri benimsemiş öğrencileri ulusal ve uluslararası eksende başarılı kariyer hedeflerine ulaştırmaktır. Ayrıca kendini yenilemeyi bilen ve analitik düşünce becerisine sahip yönetici ve girişimcilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Tezsiz İşletme Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. (10 Mayıs 2018 tarihli 30417 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklik).

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

İstanbul Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz: 1,5 yıl (maksimum 3 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS. 10 dersten + dönem projesinden başarılı olmak.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme tezsiz yüksek lisans programı zengin bir öğretim üyesi kadrosuna sahip olup gerek özel gerekse kamu sektöründeki üretim ve hizmet işletmelerinin yönetim kademelerinde etkin olarak görev alabilecek bireylere yönelik olup, analitik, hızlı ve çok yönlü düşünme, stratejik kararlar alma ve meselelere küresel bir bakış açısıyla bakma yetkinliklerini pekiştirmeye yöneliktir.

Programın Temel Kazanımları

 1. İşletme Yönetimi alanındaki teoriler hakkında bilgi sahibi olur.
 2. İşletme yönetimine stratejik bir perspektifle yaklaşarak planlama odaklı yönetim felsefesine sahip olur.
 3. Değişen çevre koşullarına uygun olarak hızlı ve optimum kararlar alabilecek nitelikte teorik bilgiye sahip olur.
 4. İşletmenin faaliyetlerini küresel ölçekte değerlendirerek uluslararası boyut kazandırabilir.
 5. Modern yönetim perspektifi ile örgütsel düzeyde analiz yapma ve tasarlama, işletme yönetiminin; planlama, örgütleme, yürütme ve denetim işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama konusunda bilgi sahibi olur.
 6. İşletme Yönetimi disiplini altında yer alan insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, değişim ve bilgi yönetimi gibi alanlara özgü öğretileri pratiğe dökebilecek bakış açısı kazanır.
 7. İşletmenin genel ya da fonksiyonel düzeyinde ortaya çıkan sorunların teşhisi ve çözümü konusunda yetkinlik kazanır.
 8. Akademik ve sektörel ortamlarda tespit, argüman ve öngörü üretebilecek düzeyde teorik ve pratik yönetim uzmanlığına sahip olur.
 9. Küreselleşme sürecinde işletmelerin sürekliliklerini sağlama hususunda pazar araştırması, bilgi sistemleri, tüketici davranışları, stratejik pazarlama, küresel pazarlar, ürün ve hizmet stratejileri, ürün hayat eğrisi, fiyatlama, tedarik zinciri konularında bilgi sahibi olur.
 10. İşletmenin amaç, hedef ve kaynaklarına uygun olarak firmanın (uzgörü) vizyon, (özgörev) misyon ve örgüt tasarımını ortaya koyabilecek bakış açısı kazanır.
 11. İşletmenin sahip olduğu imkanları doğrultusunda en verimli iş süreçlerini tasarlayabilir.
 12. Değişen çevre koşullarına uygun örgüt yapısı için gerekli değişimleri yerine getirebilir.
 13. İşletme içi ve dışı iletişim kanalları oluşturarak etkin ve koordineli bir örgüt yapısı tasarlayabilir.
 14. İşletme disiplininin bilimsel konumunu kavrar ve akademik olarak disiplinler arası çalışma yapabilecek bakış açısı kazanır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Program mezunları, üretim ve hizmet sektöründeki kamu ve özel işletmelerinin farklı yönetim düzeylerinde yönetici olarak görev alabilirler.  İşletme Bölümünün etkileşim halinde olduğu paydaşlar; özel sektör kurum ve kuruluşları ile çeşitli bakanlıklara bağlı çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, araştırma kurumları ve enstitüler şeklinde özetlenebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olunması durumunda 20.04.2016 tarihli YÖK Lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.

 Ders planı ve yapısı için tıklayınız.

GENEL TANIM

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Tezsiz (Uzaktan Öğretim) Programı

Kuruluş
İstanbul Beykent Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı, Yönetim Yüksek Lisans Tezsiz (Uzaktan Öğretim) Programı 05.07.2008 tarihli  YÖK izni ile yürütmektedir. Programın amacı, programlama dilleri, bilgisayar ve network teknolojileri, veri tabanı, standardizasyon, e-ticaret ve yazılım projelerinin yönetimi konusunda öğrencilere güncel ve etkili bilgi sağlayacak bir eğitim sunmaktır. Eğitim kapsamında bulunan özellikler bakımından çalıştıkları kurumlarda teknoloji temelli çözümler üretebilen bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.  Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Tezsiz Yönetim Bilişim Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. (10 Mayıs 2018 tarihli 30417 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklik).

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

İstanbul Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz: 1,5 yıl (maksimum 3 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS. 10 dersten + dönem projesinden başarılı olmak.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Yönetim Bilişim Sistemleri, herhangi bir sektörde farklı kademelerde görev yapacak olan kişilerin ihtiyaç duyacağı bilgiyi bilişim teknolojileri yardımıyla davranışsal ve teknik bilimler ile birlikte kullanıldığı bir bilim dalıdır. Verilerin anlaşılabilir, yorumlanabilir ve kullanılabilir bilgiye dönüştürülmesi çeşitli alternatifler arasında doğru kararlar verebilmeyi ve bu kararlara bağlı faaliyetler yürütülebilmesini sağlayacaktır. YBS, güncel bilişim altyapısı ile karar verme süreçlerinde hata payının en aza indirilerek en doğru kararlara ulaşılmasını sağlayan yöntemlerin uygulanış biçimlerini öğrencilere sunmaktadır. Bilişim tabanlı eğitim alan, yönetmeyi, işletmeyi, doğru kararlar vermeyi özümsemiş kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Programın Temel Kazanımları

 1. Bilgi Teknolojileri, Yönetim ve Organizasyon, Yöneylem Araştırması alanlarında elde edilen bilgiler sayesinde YBS araçları aracılığıyla problem çözüm önerileri oluşturma,
 2. Verileri bilgi teknolojileri teknikleri kullanarak analiz edebilme,
 3. Farklı disiplinlerdeki problemlerin çözümünde ihtiyaç duyulan veriyi elde etme ve derleyerek analiz etmeye hazırlayabilme,
 4. Problemlerin çözümü için YBS alanındaki kullanılan yazılımların stratejisini tanımlayabilme ve kullanabilme,
 5. Bilimsel projelerde YBS uzmanı olarak katılım sağlama ve projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesinde görev alma,
 6. Bir problemin YBS tabanlı çözümünde takım halinde çalışılması durumunda problemin çözümüne dair bireysel sorumluluk alabilme ve takıma katkı sağlayabilme,
 7. Kaliteli ürün geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuş ulusal ve uluslararası kriterleri (ISO, EN, TSE) yorumlayabilme ve kaliteli ürünler geliştirilmesi sürecine katkı sağlama,
 8. YBS alanındaki ihtiyaç duyulan bilgiyi yazılı ve sözlü olarak yapabilme, problemlerin çözümünde ortaya koyulan yöntemler için rapor hazırlayabilme,
 9. YBS problemlerinin çözümünde planlama, veri toplama, verilerden bilgi elde etme, öneri geliştirme ve sunma aşamalarında bilimsel ve toplumsal etik değerlere göre faaliyette bulunma,
 10. Topluma fayda sağlayacak sosyal sorumluluk kapsamında çözülmesi gereken problemleri proje döngüsü içinde ele alarak tasarlayabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Yüksek Lisans programlarında mezun olan öğrencilerimiz, Kamu sektöründe planlama ve raporlama alanlarında birim yöneticiliği, özel sektörde bilgi işlem departmanı yöneticiliği ayrıca bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalarda proje yöneticisi, sistem analisti/ tasarımcı, IT Uzmanı, Satış-Pazarlama Uzman/ Yöneticisi olarak istihdam edilebilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezsiz programlardan mezun olunması durumunda 20.04.2016 tarihli YÖK Lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.

Ders planı ve yapısı için tıklayınız.

GENEL TANIM

Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Eğitim)

Kuruluş
İstanbul Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü  İşletme Anabilim Dalı, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Yüksek Lisans Tezsiz (Uzaktan Öğretim) Programı 31.03.2014.2014 tarihli, YÖK izni ile yürütmektedir. Programın amacı, sağlık ile alakalı iş yaşamında karşılaşılan sorunları anlama, tanımlama, analiz etme ve çözüm üretme becerilerini geliştirmek için yönetim alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgi birikimlerine sahip kişilerin yetiştirilmesidir. Ülkemizin sağlık kurumlarının tanımlanması ve geliştirilmesine yönelik olarak yönetimsel süreçlerle birlikte sağlık alanında uygulanacak faaliyetlere ilişkin teknik ve yöntemler hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip nitelikli sağlık yöneticilerinin yetiştirilmesidir. Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Tezsiz Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. (10 Mayıs 2018 tarihli 30417 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklik).

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

İstanbul Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz: 1,5 yıl (maksimum 3 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS. 10 dersten + dönem projesinden başarılı olmak.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Program, Türkiye’nin sağlık alt yapısının tanımlanması, geliştirilmesi ve sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik planlama, örgütleme, yürütme ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, teori, ilke, model ve tekniklerin bilinçli bir şekilde uygulanması için gerekli bilgi ve beceriye sahip uzman sağlık kurumu yöneticilerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Program, profesyonel sağlık kurumları yöneticiliğine aday olan kişiler için çağdaş ve evrensel düzeyde sağlık kurumları yönetimi eğitimi alma fırsatı sunmaktadır.

Programın Temel Kazanımları

 1. Sağlık Kuruluşlarının gerek duyduğu konularda araştırma ve analizleri yaparak sonuçların pratiğe uygulanmasını gerçekleştirir.
 2. Kurumsal süreçlerin tasarımını, uygulamasını ve kontrolünü yapacak donanıma sahip olur.
 3. Kurumsal kalitenin artırılması için gerekli standartların yerine getirilmesi ve iyileştirilmelerin yapılması için bilgi ve donanıma sahip olur.
 4. Sağlık kuruluşları bünyesindeki gerekli iş tanımı ve analizlerini yaparak gerekli insan ve malzeme kaynağının belirlenmesi ve temini kararları verebilecek donanıma sahip olur.
 5. Gerekli finans, muhasebe ve bütçeleme sistemini kurar ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar.
 6. Gerekli pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
 7. İlgili disiplininin bilimsel konumunu kavrar ve akademik olarak disiplinler arası çalışma yapabilecek bakış açısı kazanır.
 8. Akademik ve sektörel ortamlarda tespit, argüman ve öngörü üretebilecek düzeyde teorik ve pratik uzmanlığa sahip olur.

Mezunların İstihdam Profilleri

Program mezunları, hastane ve sağlık kurumlarında yönetici, yönetici yardımcısı, üretim planlaması ve kontrolü, sistem sorumlusu gibi pozisyonlarda çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezsiz programlardan mezun olunması durumunda 20.04.2016 tarihli YÖK Lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.

Ders planı ve yapısı için tıklayınız.

GENEL TANIM

İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Eğitim)

Kuruluş
İstanbul Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü  İşletme Anabilim Dalı, İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim Yüksek Lisans Tezsiz (Uzaktan Öğretim) Programı 05.07.2008 tarihli, YÖK izni ile yürütmektedir. Programın amacı, insan kaynakları alanında meydana gelen değişimleri, ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilmek ve örgütlerde meydana gelen değişimlere öncülük edebilecek insan kaynağını oluşturmaktır. Eğitim dili Türkçe'dir.

Kazanılan Derece

Tezsiz İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. (10 Mayıs 2018 tarihli 30417 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklik).

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

İstanbul Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezsiz: 1,5 yıl (maksimum 3 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS. 10 dersten + dönem projesinden başarılı olmak.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim tezsiz yüksek lisans programı zengin bir öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim programı, işletmelerdeki insan kaynağının işletmeye katkısının verimli hale getirilmesi ve çevresel koşulların gerektirdiği örgütsel değişimin gerçekleştirilmesi için yetkin bireylerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Program çerçevesinde öğrenciler insan kaynakları yönetimi ve örgütsel değişim disiplinlerinin temel esasları, kavramları, ilgili teoriler ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmaktadır.

Programın Temel Kazanımları

 1. Örgütün amaç ve hedefleri çerçevesinde iş tanım ve analizlerini yaparak ihtiyaç duyulan insan kaynağı ve bilgi sistemlerini belirleyebilecek bilgi sahibi olur.
 2. Personel temini ile ilgili arama, seçme ve oryantasyon gibi süreçleri tanımlar.
 3. Kurum içerisindeki uygulanacak kariyer sistemini oluşturur.
 4. İşgücü devir oranı vb. analizlerle kurumdaki çalışanların sürekliliğini takip ederek örgütsel memnuniyet ve bağlılığı artırıcı projeler geliştirir.
 5. İşin gerek ve kurumun hedeflerine uygun olarak çalışanların verimliliğini artırmaya yönelik gerekli olan eğitimleri belirleyerek seminer ve kurs programları oluşturur.
 6. Çevresel koşulları izleyerek örgütün değişim ihtiyacını tespit eder.
 7. İşletme bünyesinde değişim gerektiren süreç ve yapıları ortaya koyarak değişim programı oluşturur.
 8. Personelin değişime uyum sağlaması için gerekli eğitim programları oluşturur.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlar, kamu ve özel sektördeki üretim ve hizmet işletmelerinin insan kaynakları departmanlarında görev alabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezsiz programlardan mezun olunması durumunda 20.04.2016 tarihli YÖK Lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.

Ders planı ve yapısı için tıklayınız.

GENEL TANIM

Bankacılık ve Finans Tezsiz  Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)

Kuruluş
İstanbul Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim) 19.06.2014 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir.

Programın amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde finans kurumları ve bankacılık faaliyetlerini yürütecek kişilerin gerekli ve güncel bilgiler ile donatılarak ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişmeleri yakından izleme ve yorumlayabilme özelliklerine katkı sağlayarak piyasaların işleyişi ile ilgili öngörüsü gelişmiş çalışan ve yöneticilerin yetiştirilmesini sağlamaktır.  Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Tezsiz Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. (10 Mayıs 2018 tarihli 30417 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklik).

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

İstanbul Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz: 1,5 yıl (maksimum 3 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS. 10 dersten + dönem projesinden başarılı olmak.

Program Profili (Programın Amacı, Programın Yapısı, Yöneldiği Alanlar, Bölüm Olanakları)

Program,  bankacılık ve finans alanında ihtiyaç duyulan yetkinliğe sahip, analitik düşünebilen, öngörüsü yüksek uzmanları yetiştirmeyi,  bankalar ve finansal kurumlarda çalışanların yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Temel Kazanımları

 1. Bankacılık ve Finans alanında temel bilgi, kavram ve teorileri edinme,
 2. Finansal konularda analiz yapma, stratejik düşünme ve problem çözebilme,
 3. Küresel bankacılık ve finansal değişiklerle uyum sağlayacak modern bilgi ve becerileri elde etme,
 4. Projelerin finansal boyutları hakkında planlama ve raporlama yapabilme,
 5. Finansa alanında yaygın olan bilgi teknolojilerini kullanma ve içerik olarak kişiselleştirebilme yetisi kazandırma,
 6. Finansal alanda kullanılan bilgi teknolojileri hakkındaki içerikleri kişiselleştirebilme yeteneği kazanma,
 7. Mali konularda ve farklı finansal varlıkların bulunduğu portföylerin yönetiminde yetkin olma,
 8. Bankacılık ve finans alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki teorik bilgiyi, farklı disiplinlerle birleştirerek yeni bilgiler üretme ve kullanma,
 9. Alanda edindiği bilgiler ışığında ekonomik sorunların çözümlerinde plan ve programların geliştirilmesine katkı sunma,
 10. Akademik çalışmalarda bilimsel etiğe ve alandaki standartlara uygun bildiri, makale, tez ve rapor hazırlayabilme ve yayınlayabilme,
 11. Sektöre yönelik faaliyetler için bilgi ve öngörü üretebilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Yüksek Lisans programlarından mezun olan öğrencilerimiz, bankalarda uzman/uzman yardımcısı, müfettiş/ müfettiş yardımcısı, iç kontrolör/ iç kontrolör yardımcısı, finans departmanı uzmanı / uzman yardımcısı, finansal danışman ve portföy yöneticisi olarak görev alabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezsiz programlardan mezun olunması durumunda 20.04.2016. tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.

Ders planı ve yapısı için tıklayınız.