Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Bölüm Mesajı

Tasarım ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Tasarım ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayan kişiler farklı yönetim kademelerinde ve bilişim sektöründe çalışan paydaşları ile daha etkin iletişim kurma, işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışabilme imkanlarına sahip olacaklardır. Ayrıca, geliştirecekleri etkin iletişim,eşgüdüm ve sahip olacakları bilgi birikimi sonucunda, artan üretkenlikte ve verimlilikte iş yapma şansına erişeceklerdir. Bilişim Tabanlı olarak eğitim verecek Tasarım ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı, sektörün çağdaş yönetici ve lider gereksinimlerini karşılamak için hazırlanmıştır. Program etkin yöneticilik için gerekli yetilerin yanında, günümüzde etkin liderliğin olmazsa olmazı olan teknolojik yeterliliği de inşaat sektöründe çalışan tüm mühendis ve mimarlara kazandırmayı ilke edinmiştir.

Deprem Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans Programı 


Deprem kuşağında yer alan ülkemizde meydana gelen deprem ve diğer doğal afetlerin ülkemizde oluşturduğu sosyolojik ve ekonomik hasarın boyutları, afet riskinin azaltılmasını esas alan araştırmaların akademik düzeyde olmasını gerekli kılar.

Afetler sonucunda oluşması muhtemel zararların azaltılması için gerekli çalışmalar, sürdürülebilir deprem bilgi altyapısının oluşturulması ve bu bilgilerin toplum ile doğrudan paylaşılabilmesi gibi önemli aşamaları esas alır.

Riski azaltma kapsamında yapılan mikro bölgeleme çalışmaları, deprem ya da diğer afet risklerinin belirlenmesi, etkilerini azaltacak fiziksel planların oluşturulması, mevcut imar planlarının değerlendirilmesi, il gelişme planlarında izlenecek stratejilerin oluşturulması açısından büyük önem taşıır.

Deprem hasarlarının azaltılması için en duyarlı yerleşimler öncelikli olmak üzere yapı stoğunun bölgesel ve yerel ölçekte deprem güvenliğinin incelendiği kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Bakanlıklar, valilikler, üniversiteler, belediyeler ve il özel idareleri yapıların deprem güvenliğinin değerlendirilmesinde sorumluluk üstlenecek başlıca kuruluşlardır. Yapı stoğunun yanı sıra ulaşım sistemleri, gömülü ve yerüstündeki dağıtım sistemlerinin de deprem güvenliğinin belirlenmesi bu kuruluşların işbirliği ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu süreçte görev alacak olan meslek gruplarının afet risklerinin azaltılması ve deprem hasarlarının azaltılması konularında yetiştirilmeleri gerekir.

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yukarıda belirtilen tüm gereksinimler göz önünde bulundurularak Beykent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Deprem Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm” tezli yüksek lisans programının kurulması planlanmaktadır. Programın amacı, Kentsel Dönüşüm kapsamında deprem riski altındaki alanlarda riskli yapıların tespiti, söz konusu yapılarda güçlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması konularıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda görev almak üzere uzmanların yetiştirilmesidir.