Bilgisayar Mühendisliği ABD
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği ABD

Kuruluş 

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, Bilgisayar Mühendisliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı 12.09.2003 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir.

Programın amacı, evrensel değerleri benimsemiş öğrencileri ulusal ve uluslararası eksende başarılı kariyer hedeflerine ulaştırmaktır. Ayrıca kendini yenilemeyi bilen ve analitik düşünce becerisine sahip yönetici ve girişimcilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Programdaki öncelikli araştırma konuları yazılım geliştirme metodolojileri, veri madenciliği, bilgisayar grafikleri, bilgisayar ağları ve güvenliği, bilgisayarla görü şeklindedir. Eğitim dili Türkçe'dir.

Kazanılan Derece

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Derecesi

Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, ALES Sayısal puan türünde en az 55 puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Tezli Yüksek Lisans programının Kabul Değerlendirmesi ise ALES puanının %70’inin ve Lisans Not ortalamasının %30’unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci alınması şeklindedir.

Yüksek lisans programlarından; a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemlerinde mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 70 puan olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS. 8 dersten (21 Kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans tez çalışmasından (60 AKTS) başarılı olmak.

Tezsiz: 1,5 yıl (maksimum 3 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS. 10 dersten + dönem projesinden başarılı olmak.

Program Profili (Programın amacı, Programın yapısı, Yöneldiği alanlar, Bölüm olanakları)

Türkiye ve dünyada değişen ve gelişen ihtiyaçlara uygun olarak programın amaçları aşağıda ifade edilmiştir;

1. Bilgisayar mühendisliği alanında bilgi, birikim, deneyim ve disiplinin kazandırılarak bu kazanımların uygulanabilmesine imkân sağlanması,

2. Analitik ve sistematik düşünme yeteneklerini, bilim, matematik ve mühendislik kavramlarıyla birleştirerek başarılı bir iş kariyeri elde etmelerinin sağlanması,

3. Etkin iletişim kurarak, takım çalışması ve liderlik yapabilmelerinin sağlanması,

4. Değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurabilmek için yaşam boyu eğitimi benimsemelerinin sağlanması,

5. Yaptığı akademik çalışmaları ulusal ve/veya uluslararası ortamlarda sunabilmelerinin sağlanması,

6. Profesyonel hayatta etik, kültürel ve çevresel değerlere duyarlı olmalarının sağlanması şeklindedir.

Program temel olarak teknolojinin gelişimini takip ederek yazılım geliştirme metodolojileri, yapay zeka, veri madenciliği, bilgisayar grafikleri, makine öğrenmesi, bilgisayar ağları ve güvenliği ve bilgisayarla görü konularına yönelmektedir.

Öğrencilere ders öncesi ve sonrasında kendi kendilerine ve/veya grup halinde çalışma imkânı sağlanmaktadır. Üniversite bünyesinde verilen hizmetler kapsamında abone veri tabanlarından ve kütüphanelerden yararlanma fırsatı sunulmakta, böylece akademik çalışmalara destek verilmektedir. Yüksek lisans öğrencilerinin hâlihazırda çalıştıkları işletmelerde yaşadıkları sorunlara yönelik akademik tavsiyelerde bulunulmaktadır.

Öğrencilerin belirli bir konuda rapor ve sunum hazırlamaları sağlanmakta ve böylece bir konunun etkili raporlanması ve sunumunun yapılması konusunda katkı sağlanmaktadır. Derslerde öğrencilerin belirli akademik konularda tartışma yapmaları sağlanarak bilgi düzeylerinin hangi seviyede olduğu tespit edilmekte ve bu konuda iyileştirme yolları önerilmektedir.

 

Temel Program Kazanımları

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı mezunları, büyük-orta ölçekli kamu kurumları, bankalar, telekom şirketleri ve özel şirketlerin bilgi işlem birimlerinde; sistemlerinin tasarım ve işletilmesinden sorumlu sistem sorumlusu, veri tabanı yöneticisi, ağ yöneticisi, Yazılım ekiplerinde takım lideri gibi işlerde ya da kazandığı yetkinlikler ile kendi işlerini şekillendiren birer girişimci olarak çalışabilirler. Bunun yanında;

1. Yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Bilgisayar Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisine sahip olur.

2. Karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisini elde eder.

3. Problemlerin incelenmesi için veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

4. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır.

5. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olur.

6. Etik ilkelerine uygun davranır, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.

7. Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olur.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler, beyaz eşya üretimi, haberleşme sistemi üretimi, telekomünikasyon sistem operatörleri, İnternet servis sağlayıcıları, savunma sistemleri, otomotiv sektörü vb. çeşitli özel ve kamu kurumu şirketlerinde görev yapabilmektedir. Yapılan görevler çoğunlukla yazılım, algoritma geliştirme, veri, ses ve video gibi bilgilerin işlenmesi, iletilmesi, algılanması, saklanması, elektronik düzen ve sistemlerin tasarımı, antenler ve elektromanyetik alan ve dalga uygulamaları, yarı iletken elektronik elemanların fiziği üzerinedir.

Yukarıda bahsedilen sektörlerde ilgili faaliyetleri yerine getiren mezunlar, aynı zamanda bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda yönetici olabilmekte ve hatta bu sektörlerde firma da kurabilmektedirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.

Tezsiz programlardan mezun olunması durumunda 20.04.2016 tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.