Sinema TV Sanatta Yeterlik Programı
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sinema TV Sanatta Yeterlik Programı

Sinema-TV Sanatta Yeterlik Programı “Güzel Sanatlar” alanında açılan bir programdır.

Sinema Sanatta Yeterlik Programı özgün bir film yapımı odaklı tez çalışmasını kapsamaktadır. Programın amacı sinema TV alanında akademik fırsat yaratmak ve sinema sektörüne sanat-iletişim-estetik düzeyde kendini geliştirmiş, uzmnlaşmış kişilerce katkı sağlamaktır.

Kuruluş

Beykent Üniversitesi, Sinema-TV Sanatta Yeterlik Programı,   07.10.2010 tarihinde kurulmuştur. Amacı sinema TV alanında akademik fırsat yaratmak ve sinema sektörüne sanat-iletişim-estetik düzeyde kendini geliştirmiş, uzmanlaşmış kişilerce katkı sağlamaktır.

Kazanılan Derece

Sinema-TV Sanatta Yeterlik Programı Derecesi

Derecenin Düzeyi

Sekizinci Düzey (Doktora Derecesi)

Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların, ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları veya GRE ve GMAT sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Enstitüler yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. T.C. Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen öğrenci kabulü şartları geçerli olup, herhangi bir alanda tezli yüksek lisans mezunu olanlar başvurabilirler. 06/02/2013 tarihinden önce belirtilen Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kayıt olup mezun olan öğrenciler de bu programdan yararlanabilirler.

Kabul Değerlendirmesi ise ALES puanının %60’ının, Yabancı Dil Puanının %20’sinin, Yüksek lisans not ortalamasının %10’unun ve Mülakat notunun %10'unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci alınması şeklindedir.

Ayrıca; a) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemlerinde; mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 70 puan olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir. b) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.”

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

6 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (Programın Amacı, Programın Yapısı, Yöneldiği Alanlar, Bölüm Olanakları)

Sinema TV Sanatta Yeterlik programındaki derslerle öğrencinin sinema sanatı ve estetiği alanında gelecekteki akademik kariyerine yönelik alt yapı oluşturulur. Kuramsal ve uygulamalı derslerle kendini zenginleştirmesi, programı tamamlama aşamasında özgün ve yenilikçi eser vermesi hedeflenir.  Amaç geleceğin öğretim üyeleri ve yöneticilerini dünyaya açık, kültürel donamlı bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır. Programın kadrosu dört profesör ve beş yardımcı doçentten oluşmakta, öğrenciler TV stüdyosu ve kütüphaneden yararlanmaktadır.

Temel Program Kazanımları

  1. Sanatsal, kültürel, görsel alanlarda ileri düzeyde  araştırmalar yapabilme,  karar verme, ileri düzeyde değerlendirme becerisini kazanma.
  2. Kurallara uygun bir araştırma makalesi sunabilmede uzmanlaşma.
  3. Sinema sanatının estetiği, tarihi, uygulayımları ile ilgili bilgi, birikimlerden yararlanma,
  4. Dünya Sineması ve Türkiye Sineması üzerine ileri düzeyde bilgi edinme, yeni tekniklerden yararlanma, sunabilme.
  5. Bir filmin yaratıcı sürecini estetik, tarihsel ve kültürel  ileri düzeyde eleştirel analizini yapabilme.
  6. Sinema ve televizyon sektöründeki üretim-dağıtım konusunda ileri düzeyde bilgiye sahip olabilme.
  7. Diğer sanat alanlarının (fotoğraf, edebiyat, tiyatro, müzik, resim, vb.) kültürel-teknik kodlarını değerlendirebilecek nitelikte ileri düzey bilgiye ve sanatlararası etkileşim ve iletişim becerilerini edinme.
  8. Çalışma düzen ve disiplinine olabildiğince sahip olma.
  9. Çalışmalarında ırk, din, cinsiyet ile politik ve sosyal/sınıfsal kesimlerin konumları, süreçleri ve tavırlarına karşı ileri düzeyde duyarlı olabilme.
  10. -Bir yabancı dile araştırma düzeyinde hakim olma.

Mezunların İstihdam Profilleri

Sinema TV Sanatta Yeterlilik mezunları akademik alanlarda görev alabileceği gibi,  sektörde uzman olarak çalışabilir, üst derece yöneticilik vb. görevlere de yönelebilir.

Üst Derece Programlara Geçiş

İlgili alanlarda Doktora Sonrası programlarına başvurabilir.