Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Özel Hukuk

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı 24.05.2016 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir.

Amaç, uzmanlaşma olanağı sağlamak, eleştirel düşünceye sahip, evrensel ölçekte araştırma bilim adamları ve hukukçu yetiştirmek; yapılan araştırmaları toplumun hizmetine sunmak ve toplumun tüm kesimleri ile işbirliğini geliştirmektir. Bu hususta Özel hukuk Yüksek lisans programı, özel hukuk alanında öğrencilere, lisans temel bilgileri baz alınarak özel hukuk dersleri ayrıntılı olarak aktarılmaktadır. Eğitim dili Türkçe'dir.

Kazanılan Derece

Tezli Özel Hukuk  Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, Hukuk alanında lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir.

Tezli Yüksek Lisans programının Kabul Değerlendirmesi ise ALES puanının %70’inin ve Lisans Not ortalamasının %30’unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci alınması şeklindedir.

Yüksek lisans programlarından; a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemlerinde mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 70 puan olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS. 8 dersten (21 Kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans tez çalışmasından (60 AKTS) başarılı olmak.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Söz konusu programda hukuki sorun ve uyuşmazlık çözümüne ilişkin kişilerin bilimsel çalışmaları yürütmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamında Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Medeni Usul Hukuku Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku gibi özel hukukun temel alanlarına ilişkin dersler verilmektedir.

Temel Program Kazanımları

  1. Özel hukuk alanında uzmanlaşma sağlar.
  2. Kişide eleştirisel bakış açısı yaratır.
  3. Bilimsel çalışma yapma yeteneğini arttırır.
  4. Özel Hukuk anlamında karşılaşabilecekleri sorunları çözme yönünde pratiklik kazandırır.
  5. Özel Hukuk anlamında yayınlanabilir eser üretmeyi öğretir.
  6. Özel Hukuk anlamında verilerin toplanması, kategorize edilmesi, yorumlanması ve duyurulması becerisini geliştirir.
  7. Özel hukuk alanında bilimsel düşünme ve etik sorunları çözme konusunda yetkinliğe sahip olmayı sağlar.

Mezunların İstihdam Profilleri

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans programını tamamlayan mezunlar doktora programlarına devam ederek akademik kariyere adım atma, kamu kuruluşlarında ve özel sektörde özel hukuk alanında uzmanlaşma şansına sahip olabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.