Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Finans

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Finans Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı  05.07.2008 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir.

Programın amacı, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin finansman kararlarında ele alınan süreçlerin, sermaye piyasasına yönelik değerlendirmelerin ve finansal analizlerin doğru ve etkin şekilde gerçekleştirilmesidir. Eğitim dili Türkçe'dir.

Kazanılan Derece

 • Tezli Finans Yüksek Lisans Derecesi
 • Tezsiz Finans Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Tezli Yüksek Lisans programının Kabul Değerlendirmesi ise ALES puanının %70’inin ve Lisans Not ortalamasının %30’unun hesap edilerek toplanmasıyla oluşacak sıralamaya göre en üst sıradan başlayarak ilgili program kontenjanı kadar asil ve yedek öğrenci alınması şeklindedir.

Yüksek lisans programlarından; a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz. (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemlerinde mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 70 puan olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

 • Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS. 8 dersten (21 Kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans tez çalışmasından (60 AKTS) başarılı olmak.
 • Tezsiz: 1,5 yıl (maksimum 3 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS. 10 dersten (30 kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans projesinden (30 AKTS) başarılı olmak.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans tezli/tezsiz yüksek lisans programı zengin bir öğretim üyesi kadrosuna sahip olup finans alanında belirli bir yetkinliğe sahip, analitik düşünebilen ve finansal olarak giderek artan küreselleşme ortamına uyum sağlayabilecek uzmanlar yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

 1. İşletmenin risk analizini yapabilir ve bunun için gerekli önlemleri alır. Finans alanındaki temel bilgi, kavram ve teorileri edinir.
 2. İşletmelerdeki finans süreçleri konusunda bilgi sahibi olur ve sorunların tespiti ve atılacak adımlar konusunda analitik bir öngörü kazanır.
 3. Çeşitli projelerin finansal boyutu konusunda kapsamlı çözümleme ve raporlama yaparak yapılabilirliğini ortaya koyar.
 4. İşletme bütçesinin oluşturulması, takibi ve değerlendirilmesi konusunda yetkinlik kazanır.
 5. Güncel finans araçlarının kullanımına dair bilgi ve strateji sahibi olur.
 6. Klasik ve modern finans kuramları ışığında stratejik yönetim anlayışına katkı sunar.
 7. Akademik ve sektörel ortamlarda tespit, argüman ve öngörü üretebilecek düzeyde teorik ve pratik finansal uzmanlığa sahip olur.
 8. Finansa alanında yaygın olan bilgi teknolojilerini kullanma ve içerik olarak kişiselleştirebilme yetisi kazanır.
 9. Teorik ve pratik olarak toplumsal fayda anlayışını finans disiplini bağlamında pekiştirir.
 10. Finans disiplininin bilimsel konumunu kavrar ve akademik olarak disiplinler arası çalışma yapabilecek bakış açısı kazanır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Program mezunları, sağlam bir ulusal ve uluslararası finans bilgisine sahip olarak teorik bilgileri uygulamaya aktarabilen ve küresel ticaret süreçleri ile uluslararası ekonomi ve finans boyutları arasındaki etkileşimi kavrayabilecek ve çeşitli öngörüler üretebilecek nitelikte uzmanlaşacaklardır. Ayrıca, günümüzün küresel ekonomik araçlarını yönetebilecek, kısa vadeli ve uzun vadeli borçlanma araçları, hisse senetleri ve finansal türev araçları gibi enstrümanları kullanabilir ve yönetebilir hale geleceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

 • Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.
 • Tezsiz programlardan mezun olunması durumunda 20.04.2016 tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.