Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yönetim Organizasyon Yüksek Lisans Programı


Genel Tanım

Kuruluş

Lisansüstü eğitime 2004 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Tezli Yönetim Organizasyon Yüksek Lisans Derecesi

Tezsiz Yönetim Organizasyon Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz: 1,5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS.

Tezli: 3 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS.

Program Profili

Program, işletmelerdeki yönetim kademelerinde görev alan ya da bu alanda kariyer yapmak isteyenlere yönelik olup yönetim ve organizasyon disiplininin bilimsel bir platform içerisinde kavranmasına yöneliktir. Program çerçevesinde öğrenciler yönetim ve organizasyon disiplinlerinin temel esasları, kavramları, ilgili teoriler ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmaktadır. Tezsiz programda öğrencilerin toplamda 90 AKTS’lik 10,  tezli programda 120 AKTS’lik 8 dersten başarılı olmaları gerekmektedir. Dersler Taksim Yerleşkesinde yapılmakta olup zengin içerikli kütüphane, kablosuz ağ bağlantısı, ders çalışma ve dinlenme alanları ve ulaşım için metro, otobüs ve füniküler gibi ulaşım altyapısı bulunmaktadır. Kablosuz ağ bağlantısı mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

Yönetim ve örgütle ilgili teknik, yöntem, model ve yaklaşımları tartışabilecek akademik bilgiye sahip olunabilmesi sağlanır.

Modern işletmecilik ve işletme yönetimine ilişkin temel ilke ve stratejiler hakkında yetkinliğe sahip olunması sağlanır.

İşletmelerde, yönetim ve organizasyon sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilir.

İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrayabilmesi ve uygulayabilmesi sağlanır.

İşletmelerde çalışan davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz edebilir.

İşletmenin iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilmesi sağlanır.

İşletmelerin İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonunun temel işlevlerini uygulayabilir.

Sosyal bilimler alanında, bilimsel ilkelere uygun olarak araştırma yapma, verileri analiz etme, sonuç çıkartma ve yorumlama becerisi kazanır.

İşletme yönetimi ve organizasyonu alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirebilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olan öğrencilerimiz, , Kamu kurumlarında Denetmen Yardımcısı, uzman yardımcısı vb. A Grubu kadrolar ile özel firmaların üst ve fonksiyonel yönetim departmanlarında yönetici yardımcısı veya yönetici pozisyonlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca, üniversiteler bölümlerinde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi pozisyonlarında da görev alabilmektedirler.