Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Pazarlama Yüksek Lisans Programı

Genel Tanım

Kuruluş

Lisansüstü eğitime 2008 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Tezli Pazarlama Yüksek Lisans Derecesi

Tezsiz Pazarlama Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz: 1,5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS.

Tezli: 3 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS.

Program Profili

Program, işletmelerdeki pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik olarak bu alanda uzmanlaşmak isteyenlere yöneliktir. Program çerçevesinde öğrenciler pazarlama disiplininin temel esasları, kavramları, ilgili teoriler ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmaktadır. Tezsiz programda öğrencilerin toplamda 90 AKTS’lik 10, tezli programda 120 AKTS’lik 8 dersten başarılı olmaları gerekmektedir. Dersler Taksim Yerleşkesinde yapılmakta olup zengin içerikli kütüphane, kablosuz ağ bağlantısı, ders çalışma ve dinlenme alanları ve ulaşım için metro, otobüs ve füniküler gibi ulaşım altyapısı bulunmaktadır. Kablosuz ağ bağlantısı mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

Alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder ve yorumlar.

Bilimsel araştırma sürecinin planlanması, koordine edilmesi, yürütülmesi ve sonuçlandırılması.

Pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirilmesi

Pazarlamaya ilişkin sorun alanlarını önceden tespit edilmesi

İşletmelerin ihtiyaç duyduğu pazarlama bilgisini bilimsel araştırma ilkelerine göre toplar, analiz eder ve yorumlar.

Pazarlama stratejilerinin etkinliğini değerlendirilmesi, stratejik planlamaların yapılması ve üst yönetimin bilgilendirilmesi

Pazarlama konularıyla ilgili yaratıcı çözümlerin üretilebilmesi.

Yeni pazarlama araç ve tekniklerinin takip edilmesi ve uygulanabilmesi

Mezunların İstihdam Profilleri

Yüksek Lisans programlarından mezun olan öğrencilerimiz, , Kamu kurumları ile firmaların pazarlama bölümlerinde ve pazarlama araştırması yapan özel kurumlarda birçok pozisyonda çalışabilmektedirler. Ayrıca, üniversiteler bölümlerinde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi pozisyonlarında da görev alabilmektedirler.