Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İşletme Yönetimi

Genel Tanım

Kuruluş

Lisansüstü eğitime 2008 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Tezli İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Derecesi

Tezsiz İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz: 1,5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS.

Tezli: 3 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS.

Program Profili

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Yönetimi tezli yüksek lisans programı zengin bir öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. İşletme yönetimi programı, gerek özel gerekse kamu sektöründeki üretim ve hizmet işletmelerinin yönetim kademelerinde etkin olarak görev alabilecek bireylere yönelik olup, analitik, hızlı ve çok yönlü düşünme, stratejik kararlar alma ve meselelere küresel bir bakış açısıyla bakma yetkinliklerini pekiştirmeye yöneliktir. Tezsiz programda öğrencilerin toplamda 90 AKTS’lik 10, tezli programda 120 AKTS’lik 8 dersten başarılı olmaları gerekmektedir. Dersler Taksim Yerleşkesinde yapılmakta olup zengin içerikli kütüphane, kablosuz ağ bağlantısı, ders çalışma ve dinlenme alanları ve ulaşım için metro, otobüs ve füniküler gibi ulaşım altyapısı bulunmaktadır. Kablosuz ağ bağlantısı mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili Türkçedir.

Programın Temel Kazanımları

İşletme Yönetimi alanındaki teoriler hakkında bilgi sahibi olur

İşletme yönetimine stratejik bir perspektifle yaklaşarak planlama odaklı yönetim felsefesine sahip olur

Değişen çevre koşullarına uygun olarak hızlı ve optimum kararlar alabilecek nitelikte teorik bilgiye sahip olur

İşletmenin faaliyetlerini küresel ölçekte değerlendirerek uluslararası boyut kazandırabilir

Modern yönetim perspektifi ile örgütsel düzeyde analiz yapma ve tasarlama, işletme yönetiminin; planlama, örgütleme, yürütme ve denetim işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama konusunda bilgi sahibi olur

İşletme Yönetimi disiplini altında yer alan insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, değişim ve bilgi yönetimi gibi alanlara özgü öğretileri pratiğe dökebilecek bakış açısı kazanır

İşletmenin genel ya da fonksiyonel düzeyinde ortaya çıkan sorunların teşhisi ve çözümü konusunda yetkinlik kazanır

Akademik ve sektörel ortamlarda tespit, argüman ve öngörü üretebilecek düzeyde teorik ve pratik yönetim uzmanlığına sahip olur.

Küreselleşme sürecinde işletmelerin sürekliliklerini sağlama hususunda pazar araştırması, bilgi sistemleri, tüketici davranışları, stratejik pazarlama, küresel pazarlar, ürün ve hizmet stratejileri, ürün hayat eğrisi, fiyatlama, tedarik zinciri konularında bilgi sahibi olur

İşletmenin amaç, hedef ve kaynaklarına uygun olarak firmanın (uzgörü) vizyon, (özgörev) misyon ve örgüt tasarımını ortaya koyabilecek bakış açısı kazanır

İşletmenin sahip olduğu imkanları doğrultusunda en verimli iş süreçleri tasarlayabilir

Değişen çevre koşullarına uygun örgüt yapısı için gerekli değişimleri yerine getirebilir

İşletme içi ve dışı iletişim kanalları oluşturarak etkin ve koordineli bir örgüt yapısı tasarlayabilir

İşletme disiplininin bilimsel konumunu kavrar ve akademik olarak disiplinler arası çalışma yapabilecek bakış açısı kazanır.

Mezunların İstihdam Koşulları

Program mezunları, üretim ve hizmet sektöründeki kamu ve özel işletmelerinin farklı yönetim düzeylerinde yönetici olarak görev alabilirler.  İşletme Bölümünün etkileşim halinde olduğu paydaşlar; özel sektör kurum ve kuruluşları ile çeşitli bakanlıklara bağlı çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, araştırma kurumları ve enstitüler şeklinde özetlenebilir.