Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Hastane ve  Sağlık Kurumları Yönetimi
Yüksek Lisans Programı


Genel Tanım
Kuruluş

Lisansüstü eğitime 2008 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Tezli Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Derecesi

Tezsiz Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz: 1,5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS.

Tezli: 3 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS.

Program Profili

Program, Türkiye’nin sağlık alt yapısının tanımlanması, geliştirilmesi ve sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik planlama, örgütleme, yürütme ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, teori, ilke, model ve tekniklerin bilinçli bir şekilde uygulanması için gerekli bilgi ve beceriye sahip uzman sağlık kurumu yöneticilerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Program, profesyonel sağlık kurumları yöneticiliğine aday olan kişiler için çağdaş ve evrensel düzeyde sağlık kurumları yönetimi eğitimi alma fırsatı sunmaktadır. Tezsiz programda öğrencilerin toplamda 90 AKTS’lik 10, tezli programda 120 AKTS’lik 8  dersten başarılı olmaları gerekmektedir. Dersler Taksim Yerleşkesinde yapılmakta olup zengin içerikli kütüphane, kablosuz ağ bağlantısı, ders çalışma ve dinlenme alanları ve ulaşım için metro, otobüs ve füniküler gibi ulaşım altyapısı bulunmaktadır. Kablosuz ağ bağlantısı mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili Türkçedir.

Programın Temel Kazanımları

Hastane ve Sağlık Kuruluşlarının gerek duyduğu konularda araştırma ve analizleri yaparak sonuçların pratiğe uygulamasını gerçekleştirir

Kurumsal süreçlerin tasarımını, uygulamasını ve kontrolünü yapacak donanıma sahip olur

Kurumsal kalitenin artırılması için gerekli standartların yerine getirilmesi ve iyileştirilmelerin yapılması için bilgi ve donanıma sahip olur

Hastane bünyesindeki gerekli iş tanımı ve analizlerini yaparak gerekli insan ve malzeme kaynağının belirlenmesi ve temini kararları verebilecek donanıma sahip olur

Gerekli finans, muhasebe ve bütçeleme sistemini kurar ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar

Gerekli pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.

İlgili disiplininin bilimsel konumunu kavrar ve akademik olarak disiplinler arası çalışma yapabilecek bakış açısı kazanır.

Akademik ve sektörel ortamlarda tespit, argüman ve öngörü üretebilecek düzeyde teorik ve pratik uzmanlığa sahip olur.

Mezunların İstihdam Koşulları

Program mezunları, hastane ve sağlık kurumlarında yönetici, yönetici yardımcısı, üretim planlaması ve kontrolü, sistem sorumlusu gibi pozisyonlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca, üniversiteler bölümlerinde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi pozisyonlarında da görev alabilmektedirler.