Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Finans Yüksek Lisans Program

Genel Tanım

Kuruluş

Lisansüstü eğitime 2008 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Tezli Finans Yüksek Lisans Derecesi

Tezsiz Finans Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz: 1,5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS.

Tezli: 3 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS.

Program Profili

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans tezli ve tezsiz yüksek lisans programı zengin bir öğretim üyesi kadrosuna sahip olup finans alanında belirli bir yetkinliğe sahip, analitik düşünebilen ve finansal olarak giderek artan küreselleşme ortamına uyum sağlayabilecek uzmanlar yetiştirmektir. Tezsiz programda öğrencilerin toplamda 90 AKTS’lik 10, tezli programda 120 AKTS’lik 8 dersten başarılı olmaları gerekmektedir. Dersler Taksim Yerleşkesinde yapılmakta olup zengin içerikli kütüphane, kablosuz ağ bağlantısı, ders çalışma ve dinlenme alanları ve ulaşım için metro, otobüs ve füniküler gibi ulaşım altyapısı bulunmaktadır. Kablosuz ağ bağlantısı mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili Türkçedir.

Programın Temel Kazanımları

Finans alanındaki temel bilgi, kavram ve teorileri edinir

İşletmelerdeki finans süreçleri konusunda bilgi sahibi olur ve sorunların tespiti ve atılacak adımlar konusunda analitik bir öngörü kazanır.

Çeşitli projelerin finansal boyutu konusunda kapsamlı çözümleme ve raporlama yaparak yapılabilirliğini ortaya koyar.

İşletme bütçesinin oluşturulması, takibi ve değerlendirilmesi konusunda yetkinlik kazanır.

Güncel finans araçlarının kullanımına dair bilgi ve strateji sahibi olur.

Klasik ve modern finans kuramları ışığında stratejik yönetim anlayışına katkı sunar.

Akademik ve sektörel ortamlarda tespit, argüman ve öngörü üretebilecek düzeyde teorik ve pratik finansal uzmanlığa sahip olur.

Finansa alanında yaygın olan bilgi teknolojilerini kullanma ve içerik olarak kişiselleştirebilme yetisi kazanır.

Teorik ve pratik olarak toplumsal fayda anlayışını finans disiplini bağlamında pekiştirir. 

Finans disiplininin bilimsel konumunu kavrar ve akademik olarak disiplinler arası çalışma yapabilecek bakış açısı kazanır.

Mezunların İstihdam Koşulları

Program mezunları, sağlam bir ulusal ve uluslararası finans bilgisine sahip olarak teorik bilgileri uygulamaya aktarabilen ve küresel ticaret süreçleri ile uluslararası ekonomi ve finans boyutları arasındaki etkileşimi kavrayabilecek ve çeşitli öngörüler üretebilecek nitelikte uzmanlaşacaklardır. Ayrıca, günümüzün küresel ekonomik araçlarını yönetebilecek, kısa vadeli ve uzun vadeli borçlanma araçları, hisse senetleri ve finansal türev araçları gibi enstrümanları kullanabilir ve yönetebilir hale geleceklerdir.