Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Mimarlık ABD

Genel Tanım

Kuruluş 

Lisansüstü eğitime 2009 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Mimarlık Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Sekizinci Düzey (Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve T.C. Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen öğrenci kabulü şartları geçerli olup Mimarlar, İç Mimarlar, Peyzaj Mimarları, İnşaat Mühendisliği lisans veya tezli yüksek lisans programlarından mezun olanlar başvurabilirler. Adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES Sınavından Sayısal (SAY) Puan Türünde en az 55 güncel puan sonucunu başvuru esnasında teslim etmeleri gerekir. Lisans diplomasıyla başvuran adayların 80 Sayısal (SAY) puandan az olmamak koşuluyla ALES Sayısal (SAY) puanına sahip olmaları gerekir. 

 6/2/2013 tarihinden önce yukarıda belirtilen tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup mezun olan öğrenciler de bu programdan yararlanabilirler.

Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması durumunda, Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 19. Maddesi gereğince önceki yükseköğretim kurumundan başarılmış dersler için notlu kredi transferi uygulaması yapılır. Dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planındaki kategori karşılığı belirtilerek orjinal adı, kodu ve kredisi ile notlu olarak öğrencinin transkriptine aktarılır. Öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planında getirmiş olduğu toplam AKTS kredisi karşılığı ders, program gerekliliklerinin %70’ini geçmeyecek şekilde muaf edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

6 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili

Beykent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Doktora Programının vizyonu Bu doğrultuda öğrencilerin, tasarım alanında lisans eğitiminde edindikleri bilgi ve becerileri; yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda derinleştirmeleri, mimarlıkta kuram ve meslek pratiği arasındaki interaktif ilişkiyi kurarak; kuramsal bilginin uygulama alanına ilişkin bilgiye dönüştürebilmelerini amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra mimari tasarım, mimari kuram ve eleştiri, çevre ve kent alanındaki konuların farklı bakış açılarından irdelenmesi, mimarlık disipliniyle ilişkili çeşitli yaklaşım, yöntem, teknikleri kullanarak özgün araştırmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Program kapsamında mimari tasarımda çağdaş kuram ve stratejiler; üretken sistemler, çağdaş yaklaşımlar, koruma/yenileme/dönüşüm ve konut ve enerji politikaları, bölgesel/yerel/iklimsel stratejiler araştırılmaktadır.

Temel Program Kazanımları

Öğrenci, akademik bir araştırmayı eleştirel bir düşünce ile yorumlar, karşıt görüşleri değerlendirir. Bilimsel yöntem ve teknolojileri kullanarak önermeyi sınar. Mimarlık sorunlarını bilimsel olarak ortaya koyar, sorunlara uzman bir tavır ve yaratıcı bir düşünce sistematiği ile çözüm üretir. Araştırma ve yayın alanında doğru bilimsel norm ve standartları kullanarak özgün bilimsel araştırma konusu önerir, araştırmanın çatkısını kurar, planlar, yürütür, sonuçlandırır ve sonucu bilimsel rapor haline getirir. Tezini ve tezden ürettiği özgün çalışmaları akademik ortamda sunar, savunur, eleştriler doğrultusunda çözüm önerileri geliştirir ve mimarlık konusunda bilgi üretir. Araştırma konularında mevcut, güncel ulusal ve uluslararası bilimsel bilgiye ulaşır, etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar, grup ve bireysel araştırma etiğini, disiplinini ve kültürünü edinir. Farklı disiplinlerle ilişki içinde araştırma, analiz ve yorum yapabilme becerisi kazanır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mimarlık doktora programını tamamlayan mezunlar genellikle akademik kariyerlerine devam ederek üniversitelerin öğretim kadrolarında görev almaktadırler. Bunun yanı sıra, kamu kuruluşlarında görev alma, serbest mimar olarak çalışma, mimari bir büroda proje mimarı olarak görev alma, şantiyede şantiye mimarı olarak çalışma, yapı denetim firmalarında veya danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarda çalışma gibi birbirinden farklı seçenekler mevcuttur.