Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı


Genel Tanım

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de yaşanan hızlı bir toplumsal değişim, bilgi artması ve birikimi yaşanmaktadır. Bu değişim insanlarda ruhsal sorunları, bireyciliği, yalnızlaşmayı, yabancılaşmayı, iletişim sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Tüm bu durumlar için topluma uygun hizmet verecek, mesleksel yönden bilgili ve becerili, bağımsız karar alabilen, sorun çözebilen, bilgi üretebilen, araştırma yapma ve yayımlama yeteneği kazanmış, etik değerleri ve duyarlılığı gelişmiş, donanımlı elemanlara gereksinme vardır. Oysa Türkiye’de bu özellikleri taşıyan yeterli sayıda klinik psikolog yoktur. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı bu klinik psikoloji alanda donanımlı ve yeterli uzmanlar yetiştirmeye ve ülkemizin bu alandaki uzman ihtiyacını karşılamaya yöneliktir.

Kuruluş

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı 2013 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans – tezli  

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

3 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS.

Program Profili

Programın amacı; insan düşünce ve davranışlarının psikoloji biliminin ürettiği bilgi, yöntem ve teknikleriyle analiz edilmesi bununla birlikte ruhsal sağaltımın sağlanması hususunda bilgili, nitelikli ve etik ilkeleri benimseyen klinik psikologlar yetiştirmektir. Ayrıca öğrencilerin bilimsel çalışmalarıyla psikoloji alan yazınına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Günümüzün ve geleceğin ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan ders programımız, klinik psikoloji alanındaki çocuk, ergen ve yetişkin psikopatoloji alanlarındaki kuram ve uygulama tekniklerinin aktarıldığı dersleri içermektedir. Ayrıca araştırma teknik ve yöntemlerinin yanı sıra seminer dersleriyle birlikte öğrencilerin akademik çalışmalar yapmaları için gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin mezun olmak için 10 iş günü süren zorunlu stajlarını tamamlamaları gerekmektedir.

Program tamamlandığında öğrenciler hastane, danışmanlık merkezi, muayenehane gibi klinik uygulamaların yapılabileceği alanlarda çalışma seçenekleri bulacaktır.

Temel Program Kazanımları

Beykent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayanların aşağıdaki özellikleri kazanmış olmaları amaçlanır:

Bilimsel düşünme biçimine sahip olma

Bilimsel araştırma planlayıp uygulama ve yayımlama yeteneği kazanma

Bilimsel makaleleri değerlendirme, meslektaşlarıyla bilimsel ve etik konularda iletişim kurabilme

Etik ilkeleri, meslektaşlarla ilişkileri öğrenme

Temel psikoterapi kuramlarını ve tekniklerini öğrenme

Bütüncül yaklaşım, ekip çalışması ve topluma dayalı hizmetleri öğrenme, uygulama

Psikopatolojik ve psikolojik değerlendirme yapabilme

Terapötik görüşme ilkelerini öğrenerek uygulama yapabilme