Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Uluslararası İlişkiler ABD (MA) 


Genel Tanım

Kuruluş

Öğrencilerin uluslararası ilişkiler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgi düzeyini yükseltmesini; araştırma becerilerini; çözümleyici ve eleştirel düşünme yetisini geliştirmesini hedefleyen Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı 2008 yılından beri faaliyet göstermektedir.

Kazanılan Derece

Programı tamamlayan öğrenciler, tezli ve tezsiz yüksek lisans derecelerine sahip olmaktadır.  

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz: 1,5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS.

Tezli: 3 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS.

Program Profili

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı dış politika ve uluslararası ilişkiler alanlarında akademik kariyer yapmak ve uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi hedefler. Programı tamamlayan öğrenciler; üniversitelerde akademik personel olarak görev alabilecek, ulusal ve uluslararası düşünce kuruluşlarında çalışacak ve diplomatik kariyer yapacak profile sahip olurlar. Ayrıca, kamu ve özel sektörde yer alan dış politika uzmanlığı pozisyonları için de uygun mesleki donanıma sahip olurlar. Programın bir diğer hedefi, disiplinler arası çalışmalara yönelebilecek mezunlar vermektir.

Programda iki profesör, üç doçent, bir yardımcı doçent ve doktoralı bir misafir öğretim üyesi ders vermektedir. Dersler hafta içi saat 19.00’dan itibaren Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşkesinde yapılmaktadır. Öğrencilerimizin akademik çalışmalarında yararlanabilecekleri kütüphane, kütüphaneye uzaktan erişim olanağı ve kablosuz ağ bağlantısı mevcuttur. Programın eğitim dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

Uluslararası ilişkiler disiplini çerçevesinde hem kuramsal hem de uygulamaya dönük alanlarda bilgi düzeyini yükseltme.

Uluslararası ilişkiler disipliniyle ilişkili kavram, kuram, olgu ve olaylara eleştirel ve çözümleyici bir bakış açısıyla yaklaşabilme;

Uluslararası ilişkiler terminolojisine hâkimiyeti arttırma ve bu terminolojiyi etkili kullanma yetisini geliştirme;

Uluslararası ilişkiler alanındaki güncel gelişmeleri, geçmiş ve bugün arasında bağlar kurarak anlayabilme ve çözümleyebilme;

Gündem takibi konusunda araçların seçici kullanımını öğrenme;

Uluslararası ilişkiler alanındaki temel sorunları tanımlayabilme, bu sorunlara eleştirel yaklaşabilme ve çözüm önerileri getirebilme;

Dinleme, anlama ve tartışma yetilerini -hem alana özgü hem de alan dışı konularda- etkili bir iletişim ortamı kurulmasını sağlayacak şekilde kullanma;

Öğrencilerin liderlik yapma ve ortak çalışma yetisini eş zamanlı olarak geliştirme;

Meslek etiği konusunda gerekli bilinci oluşturma. 

Mezunların İstihdam Profilleri

Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programından mezun olanlar, Dışişleri Bakanlığında ve diğer kamu kurumlarında çalışma, öğretim görevlisi olma, özel sektörün çeşitli alanlarında ve uluslararası kurumlarda çalışma olanaklarına sahiptir.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ABD (MA) DERS İÇERİKLERİ

 

313031200000503

Çağdaş Siyasal Düşünceler Tarihi

Çağdaş Siyasal Düşünceler Tarihi, batı siyasal düşüncesindeki modern çağ temsilcilerini ele almaktadır. Ders dahilinde, egemenlik ve devlet kavramlarının doğuşuna neden olan olaylara ilaveten modern devlet anlayışının nasıl ve hangi teorilerle şekillendiği, farklı devlet teorileri ve teorisyenler yardımıyla incelenmektedir.

313000000000504

Dış Politika Analizi

Bu dersin amacı dış politika kavramlarını tanıtırken, dış politikada karar alma sürecini belirleyen ve etkileyen unsurları tartışan teorileri ele almaktır. Ayrıca, karar alım sürecinde etkin olan siyasi, askeri ve sivil bürokrasi incelenirken, dış politikayı etkileyen iç ve dış politika faktörleri de tartışılmaktadır.

313000000000505

Etnik Sorunlar ve Milliyetçilik

Bu dersin amacı etnisite ve milliyetçilik kavramlarını birbiriyle ilintili olarak incelemektir. Bu bağlamda kimlik kavramının etnisite ve milliyetçilik çerçevesinde nasıl oluştuğu analiz ederken; kimliklerin ekonomi, siyaset ve politikadaki etkileri karşılaştırmalı siyaset perspektifinden analiz edilmektedir.

313000000000506

Karşılaştırmalı Siyaset

Bu dersin amacı, siyasal sistemlerin ülkeler temelinde karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla siyasal rejimlerin, önemli devletlerin ve politik sistemlerin karşılaştırılmalı analizi yapılmaktadır. Bu çerçevede devletlerin tarihsel ve güncel durumları ele alınarak incelenmesinin sebebi siyasal, ekonomik ve diplomatik akımları açıklamaya çalışmaktadır.

313000000000519

Küreselleşme ve Uluslararası Sistem

Bu derste, küreselleşme disiplinler arası yaklaşımla ele alınmaktadır. Küreselleşmenin ekonomik alanda (uluslararası ticaret, finans, üretim ve çokuluslu şirketler) ve devlet alanında (egemenlik, eşitlik, kimlik politikaları) etkileri incelenmektedir.

313022000000508

Soğuk Savaş Tarihi

Bu ders Soğuk Savaş’ın, askeri ve diplomatik tarihinin yanı sıra bu dönemin sosyo-kültürel etkisini ve kapitalist-komünist ideolojilerin çatışmasını da inceler. Dersin başlıca konuları; soğuk savaşta çatışmanın kökleri, blokların oluşumu, gerginlik ve yumuşama dönemleri, ve Soğuk Savaşın bitişidir.

313000000000510

Türk Dış Politikası

Bu derste, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar izlediği dış politika belli tarihsel kesitlerde incelenmektedir. Ayrıca günümüzde Türkiye’nin komşuları ve yakın çevresiyle ilişkilerinde öne çıkan konular seminerler yaptırılmak suretiyle ele alınmaktadır.

313000000000521

Türk Siyasal Hayatı

Bu ders, Türk siyasal hayatının gelişimini ve geçirdiği dönüşümleri arka planda tarihi açıdan inceler. Bu ders 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’ndan bugüne uzanan tarihsel dönemi kapsamaktadır. Dersin yapısı ve içeriği, modern siyasal iktidar alanının oluşum sürecini toplumsal sınıflar, sosyo-kültürel kimlikler, toplumsal ve siyasal hareketler eksenli iktidar ilişkileri, ideolojileri ve pratikleri üzerinden analitik olarak incelemektedir.

313000000000517

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri

Bu derste Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri tarihsel bir perspektiften ele alınır. Avrupa Birliği hakkında temel bilgilerin yanı sıra, AB’nin Türkiye ile olan Ankara Anlaşması, Gümrük Birliği, resmi adaylık ve üyelik müzakeresi ilişkileri bu dersin konularındandır.

313000000000512

Türkiye'nin Güvenlik ve Dış Politika Sorunları

Bu derste Türk Dış Politikası’nın güvenlik bağlamında geniş bir değerlendirmesi yapılmaktadır. Türkiye’nin stratejik konumunun getirdiği fırsatlar ve sıkıntılar, bölgeler ve sorunlar açısından incelenmektedir. Ayrıca derste Türkiye’nin güvenliğini etkileyen güncel sorunlar (Kıbrıs meselesi, Arap Baharı, Irak savaşı, NATO) tartışılır.

313052200000520

Uluslararası Enerji Politikaları

Uluslararası ilişkilerde yer alan önemli enerji konuları üzerinde durulmaktadır. Bu derste uluslararası enerji politikaları, kanunları, kurumları ve büyük devletlerin uygulamaları karşılaştırmalı olarak inceleniyor. Ayrıca hem küresel hem de bölgesel enerji politikalarını etkileyen ABD ve Rusya gibi büyük güçlerin etkileri tartışılıyor.

313000000000515

Uluslararası Güncel Sorunlar

Bu derste uluslararası ilişkiler ve politikada güncelliğini koruyan sorunlar tartışılmaktadır. Bu dersin amacı, uluslararası politikanın gündeminde yer alan başlıca küresel ve bölgesel sorunları anlamak için teorik bilgileri kullanmayı öğretmektir.

313000000000517

Uluslararası İlişkiler Teorisi

Bu ders Uluslararası İlişkiler teorilerine bir giriştir. Bu bağlamda uluslararası ilişkiler çerçevesinde realizm, neorealizm, liberalizm, neoliberalizm ve küreselleşme teorileri inceleniyor.

313000000000518

Uluslararası Örgütler ve Birleşmiş Milletler

Bu derste NATO, Dünya Bankası, Uluslararası Ticaret Örgütü ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi örgütlerin karar verme mekanizmaları ve uluslararası hukukun oluşumundaki etkileri analiz ediliyor. Bu ders ayrıca BM’nin kurumlarını ve dünyadaki rollerini vurgulayan örnek olayları kapsamaktadır.

314031300000528

Uluslararası Politik Ekonomi

Bu ders öğrencilere ekonomi ve siyaset alanındaki uluslararası süreçleri kavramada gerekli teorik araçlar ve tarihi bilgiyi kazandırmayı amaçlar. Derste UPE kuramlarını uluslararası ekonomik süreçler ve siyasal kurumlar arasındaki ilişkilerle açıklamaktadır. Ayrıca Uluslararası Finans Kurumların küresel para ve kredi sisteminin işleyişindeki merkezi rolü ve önemi; tarihsel süreçte hegemon devletler yükselişi ve gerileyişi dersin konularındandır.

226000000000500

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bu derste araştırma kavramının tarihsel gelişimi anlatılmakta, bilimsel araştırmanın tanımı yapılmakta, bilimsel düşünce, bilimsel yöntemler ve bilimsel araştırmanın sunum türleri üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede bilgi, hipotez, kuram, bilimsel yasa, tümdengelim, tümevarım, olgu, veri, bulgu, değişken, örnekleme, deney, gözlem gibi kavramlar ele alınmaktadır. Bilimsel araştırmanın aşamaları olarak araştırma konusunun belirlenmesi, sınırlandırılması, hipotez, araştırma yöntemi, veri elde etme ve analizi, sonuçların yorumlanması anlatıldıktan sonra, bilimsel araştırmanın yazım kuralları üzerinde örneklerle uygulamalı çalışmalar yapılmakta ve bunlarla beraber bilimsel etik kavramı irdelenmekte ve önemi vurgulanmaktadır.

226000000000598

Yüksek Lisans Seminer

(TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİNDİR VE ZORUNLUDUR) Seminer dersinde öğrenciler iş yaşamı veya uzmanlık istedikleri konularda çeşitli projeler alarak, çalışmalar yapacaklardır. Seminer dersleri içinde proje ve bilimsel araştırmalarda uygulanacak teknikleri kullanmaları amaçlanmaktadır.

226000000000599

Yüksek Lisans Tez

Öğrencinin edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamaya dönük bilgi ve becerilerini kullanarak yeni bilgiler üretmek, değerlendirmek ve yorumlamak amacıyla yaptığı bilimsel bir araştırmayı içeren yazılı olarak sunulan bir bilimsel çalışmadır.

226000000000597

Yüksek Lisans Projesi

Asgari olarak öğrencinin kazandığı bilgiyi uygulamada kullanma becerisini kanıtlamak amacıyla uygulama sorununu çözmeye veya alternatif öneriler geliştirmeye yönelik çalışmasını içeren yazılı bir rapordur.