Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı


 

Genel Tanım

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2015-2016 akademik yılında Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans programı ile eğitim verilmeye başlanmıştır. Türk Dili ve Edebiyatı yüksek lisans programında    dil ve edebiyat tarihine hakim,  farklı yüzyıllardan  metinleri  okuma, inceleme ve tahlil etme becerisi kazanmış, alanla ilgili bibliyografya bilgisine hakim, yeni teori ve yöntemleri takip ederek kendisini geliştiren öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Programın eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Türk Dili ve Edebiyat - Tezli

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavıan, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

3 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta 120 AKTS

Temel Program Kazanımları:

 

Türk dili üzerinde kuramsal bilgilere sahip olabilme. Dilin tarihsel gelişimi konusunda gerekli bilgileri bilme
Türk edebiyatını tarihsel gelişimi içinde tanımak. Farklı dönemlerle ilgili gerekli bilgilere sahip olarak mezun olmak
Edebiyat üzerine geliştirilen kuramları ve eleştiri yöntemlerini bilme
Eski dönemlerdeki Türk dilleri (Karahanlı Türkçesi, Göktürkçe, Osmanlıca vb.) konusunda gerekli bilgilere sahip olma
Dil incelemesinde çağdaş kuramları bilme ve bu kuramlara göre Türkçeyi inceleyebilme
 
Metin çözümleme ve eleştiri alanındaki kuramları tanıma ve nu yöntem ve kuramlara göre bir metni inceleyebilme yeteneğini kazanma
 
Türkçenin sözcükleri konusunda bilimsel araştırmalar yapabilme ve sözcükbilim konusunda gerekli bilgilere sahip olma. Türkçe sözlükçülük alanında bilgi sahibi olma
Çağdaş Türk edebiyatı konusunda bilimsel çalışmalar yapabilecek yeteneğe sahip olma
 
Farklı yabancı dilleri öğrenebilme ve akademik çalışmalarında yabancı dilde yazılmış çalışmalardan yararlanabilme

 

Program Profili

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalı Türk Dili ve Edebiyatı tezli yüksek lisans programında farklı disiplinlerden 5 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bulunduğu Taksim yerleşkesinde kütüphane bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Arşivlerde, kütüphanelerde, Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumu’nda (uzman)  bası-yayın kuruluşlarında (televizyon, gazete, dergi, yayınevinde editör vb.)Yüksek öğretim kurumlarında (okutman) orta dereceli okullarda (formasyon belgesi almış olmak şartıyla öğretmen)  çalışabilirler.