Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Türk Dili ve Edebiyatı ABD

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı 26.08.2015 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı yüksek lisans programında dil ve edebiyat tarihine hakim,  farklı yüzyıllardan  metinleri  okuma, inceleme ve tahlil etme becerisi kazanmış, alanla ilgili bibliyografya bilgisine hakim, yeni teori ve yöntemleri takip ederek kendisini geliştiren öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Programın eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Tezli Türk Dili ve Edebiyatı  Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. (10 Mayıs 2018 tarihli 30417 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişiklik).

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS. 8 dersten (21 Kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans tez çalışmasından (60 AKTS) başarılı olmak.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalı Türk Dili ve Edebiyatı tezli yüksek lisans programında farklı disiplinlerden 5 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bulunduğu Taksim yerleşkesinde kütüphane bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

 1. Türk dili üzerinde kuramsal bilgilere sahip olabilme.
 2. Dilin tarihsel gelişimi konusunda gerekli bilgileri bilme
 3. Türk edebiyatını tarihsel gelişimi içinde tanımak.
 4. Farklı dönemlerle ilgili gerekli bilgilere sahip olarak mezun olmak
 5. Edebiyat üzerine geliştirilen kuramları ve eleştiri yöntemlerini bilme
 6. Eski dönemlerdeki Türk dilleri (Karahanlı Türkçesi, Göktürkçe, Osmanlıca vb.) konusunda gerekli bilgilere sahip olma
 7. Dil incelemesinde çağdaş kuramları bilme ve bu kuramlara göre Türkçeyi inceleyebilme
 8. Metin çözümleme ve eleştiri alanındaki kuramları tanıma ve nu yöntem ve kuramlara göre bir metni inceleyebilme yeteneğini kazanma
 9. Türkçenin sözcükleri konusunda bilimsel araştırmalar yapabilme ve sözcükbilim konusunda gerekli bilgilere sahip olma.
 10. Türkçe sözlükçülük alanında bilgi sahibi olma
 11. Çağdaş Türk edebiyatı konusunda bilimsel çalışmalar yapabilecek yeteneğe sahip olma
 12. Farklı yabancı dilleri öğrenebilme ve akademik çalışmalarında yabancı dilde yazılmış çalışmalardan yararlanabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Arşivlerde, kütüphanelerde, Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumu’nda (uzman)  bası-yayın kuruluşlarında (televizyon, gazete, dergi, yayınevinde editör vb.)Yüksek öğretim kurumlarında (okutman) orta dereceli okullarda (formasyon belgesi almış olmak şartıyla öğretmen)  çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.