Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tekstil ve Moda Tasarımı
 

Genel Tanım

Kuruluş

2008-2009 Tarihinde eğitime başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Tekstil ve Moda Tasarımı yüksek lisans (tezli)

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Konservatuvar ve Güzel Sanatlar anabilim dallarının lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

3 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS

Program Profili

AMAÇ:

 Yüksek Lisans   programımızın amacı, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri kişisel sanat ve tasarım süreçleri ile hazırlayıp bir bütünlük içerisinde topluma sunabilecek yetkinlik ve yeterliliğe ulaşmış, üretime yön verecek ve öncü rol oynayabilecek, sanatsal ve teknik seviye ve bilince sahip tasarımcılar yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları:

PROGRAMIN HEDEFİ:

Bu programın hedefi, hedef kitlesini iyi gözlemleyebilme ve toplumun Tekstil ve Moda Tasarımı isteklerine çözümler üretecek, özgün kimlik kazandıracak, yenilikçi yönelimleri takip ederek çözümler üretecek becerili tasarımcılar ve eğitimciler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri:

Mezunların istihdam alanları şu şekilde belirlenebilir:

-Benzer eğitimi veren Yüksek öğretim kurumlarında Araştırma Görevliliği

-Moda Evleri

-Tekstil ve Moda Tasarım ofisleri

-Tekstil ihracat ve İthalat birimleri

-Tekstil Desen Dairelerinde tasarımcılık

-Serbest tekstil sanatçısı

- Tekstil Baskı , Dokuma , Giyim, Örme fabrikalarında yöneticilik ve danışmanlık

-Kalite kontrol uzmanı.

-Giyim sektöründe kalıpçılık  ve üretim takip uzmanı

-Tasarım ve tedarik birimlerinde uzmanlık. v.s.