Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tarih


Genel Tanım

Kuruluş

2012 GÜZ DÖNEMİ TARİH ANABİLİM DALI PROGRAMI, YÜKSEK LİSANS

Kazanılan Derece

YÜKSEK LİSANS(TEZLİ ) DERECESİ

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

3 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS

Program Profili

TARİH, Tarih alanında akademik çalışmalar yaptırıp tarih bilimi uzmanı yetiştirmek

Araştırılan Tez konusunda uzmanlaşmak,

Orijinal belge neşri ve araştırma eserleri yayınlamak

Mezunların İstihdam Profilleri

Üniversitelerde görev alıp akademik hayatta yükselmek,

Devlet Arşivleri, Kütüphaneler ve Kurumların uzman kadrolarında istihdam edilmek

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alanların uzman öğretmen olarak istihdamı

Temel Program Kazanımları

1-Tarih Biliminin Temel Kaynaklarına Ulaşabilmek

2-Çağdaş Metodlara dayanarak tarihin yeniden değerlendirmesini yapabilmek

3-Tarih yazarken diğer disiplinlerden de faydalanabilmek

4- Türk ve Dünya tarihinde olayları mukayeseli bir şekilde değerlendirebilmek

5-Tartışmalı konuları yeni  bulgular ışığında yeniden yazabilmek

6-Başka dillerde yazılmış  tarihi kaynakları çeviri ve analiz edebilecek düzeyde kazanımlar elde etmek

7- Akademik niteliklere uygun Makale ve Raporlar üretebilmek

8- Toplum, şehir , bölge ve hanedan tarihleri üzerine karşılaştırmalı usullerle yeni  fikirler ortaya koyabilmek.