Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sosyoloji (MA) Yüksek Lisans Programı


Genel Tanım

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Sosyoloji Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Ekim 2016’da öğretime başlamıştır. Beykent Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Programı’nın amacı, içinde yaşadığımız toplumu klasik ve güncel kuramsal yaklaşımlarla inceleyebilen, anlayabilen ve sosyal olgu/fenomenleri bilimsel yöntemlerle analiz edip ulaştığı sonuçları doğru, açık ve anlaşılır bir anlatımla yazılı ve sözlü olarak aktarabilen sosyologlar yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Sosyoloji Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz: 1,5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS.

Tezli: 3 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS.

Program Profili

Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı Sosyoloji Yüksek Lisans programında alan içi akademik kariyer yapmış 3’ü profesör, toplam 10 kadrolu öğretim üyesi bulunmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Tezli yüksek lisans programının süresi dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Programın eğitim dili Türkçedir.

Program, hedefleri bakımından iki boyuta odaklanmaktadır: İlk olarak sosyolojik bakış ve araştırma için gereken temel kuramsal ve araştırma yöntemlerini kazandırmak, ikinci olarak da sosyolojinin klasik çalışma alanları yanında günümüzde yaşanan değişimlere koşut olarak daha fazla araştırmaya dolayısıyla uzmana ihtiyaç duyulan çevre, göç, sağlık, toplumsal cinsiyet, toplumsal bellek gibi alanlarda uzmanlaşma sağlamak.

Temel Program Kazanımları

1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, sosyoloji alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.

2. Sosyoloji alanının tarihsel gelişim ve değişim süreçlerine ilişkin analitik/ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı yetkinlik sahibi olur.

3. Sosyoloji alanının bilimsel yöntemleri ışığında araştırma faaliyetlerinde bulunur.

4. Türkiye'nin toplumsal yapısını ve bu yapıdaki değişimleri, yerel, ulusal ve küresel ölçekte, analiz eder, değerlendirir ve yorumlar.

5. Sosyoloji alanında ve disiplinler arasındaki çalışmalarda kullanılan nicel-nitel araştırma yöntem ve tekniklerini, kuramsal ve ampirik bilimsel araştırmalarında kullanır.

6. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgilerin oluşmasına katkıda bulunur.

7. Sosyal Bilimler alanında disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.

8. Sosyoloji alanıyla ilgili bilgilerin kullanılması sürecinde bilimsel ve mesleki etik ilkeleri bilir ve gözetir.

9. Toplumsal yaşamın farklı alanlarına ilişkin sorunların çözümüne yardımcı olacak bilimsel araştırmalarda bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

10. Sosyal bilimler kökenli ancak sosyoloji alanı dışında lisans eğitimi almış olanlara içinde bulundukları toplumu okuma imkanı, farklı bir perspektiften bakmak isteyen profesyonellere entelektüel bir birikim, derinleştirilmiş bilgi, kültürel sermaye ve geniş bir bakış açısı sağlar.

Mezunların İstihdam Profilleri

Program mezunları, almış oldukları kuramsal ve yöntem bilimsel eğitim neticesinde edindikleri birikimle, akademik kariyerlerine devam etmek veya ulusal ve uluslararası kuruluşlar; kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, araştırma merkezleri, medya kuruluşları, özel sektörün çeşitli alanları gibi geniş bir pek çok iş olanağını değerlendirebilirler.

 

DERS KODU

DERS ADI

İÇERİK

SBSOS 141

Aile ve Kurumlar Sosyolojisi

Amaç/Gerekçe

Bu ders, öğrencilere aile ve diğer sosyal kurumlara güncel kuramsal bakışlarla analitik anlayış sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Kapsam

Toplumun temeli olarak tanımlanan aile Türkiye’de ve dünyada önemli değişimler geçirmektedir. Yeni yaşam biçimleri, aile ve akrabaların önemindeki değişiklikler, tüp bebek olgusuyla değişen annelik ve babalık algıları, genetik bilimdeki buluşlarla dünyada soyağaçlarına artan ilgi aile sosyolojisinde yeni kuramsal bakış açıları getirmiştir. Devlet, her zaman olduğu gibi aile kurumuna yönelik politikalar uygulamaktadır. Diğer taraftan, aile içi şiddet, çocuk istismarı, çocuk yaşta evlilikler, boşanmaların artması gibi sorunlar da aile kurumunu mercek altına almayı gerektirmektedir. Türkiye, yetişkin nüfusta dünyada en yüksek evlilik oranına sahiptir, ayrıca iş dünyasındaki şirketlerin büyük çoğunluğu aile şirketleridir.

SBSOS 143

İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Amaç / Gerekçe

Bu ders, metodoloji alanındaki temel sorun ve tartışmaları ele alarak, Sosyal Araştırma Metodları konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Dersin bir diğer amacı ise sosyal araştırma için gerekli olan pratik bir yol göstericilik ve temel sorun ve becerilere ilişkin bir vizyon geliştirmektir. Bir araştırma projesi yürütmek isteyen öğrenciler için gerekli bilgiler kazandıracaktır.

Kapsam

Sosyal bilimcilerin sosyal araştırmaya yaklaşımlarını anlamaya imkan sağlayan bazı temel kavramsal yapı taşları ele alınacaktır. Teori ve araştırma arasındaki ilişkiler, farklı araştırma stratejileri, bilimsel etik ve araştırma süreçleri tartışılacaktır. Ders süresince strateji ve metodlar konusunda verilecek olan önemli kararlar tartışılacaktır: Toplumsal gerçeklik nasıl çalışılmalıdır, sosyal araştırmanın amacı, metodolojide farklı perspektifler, bazı temel önemde kavramlar (değişkenler, güvenilirlik, geçerlilik, ölçme, analiz birimi, paradigma), tanımlama, açıklama, kavramların öneminin anlaşılması, hipotezler, teoriler, araştırma süreci, araştırma araçlarının inşası: örnekleme, mülakat, yarı-yapılandırılmış mülakat, anket, gözlem, analiz ve raporlama.

SBSOS 145

Göç Sosyolojisi

Amaç / Gerekçe

Günümüzde göç, (uluslararası göç, zorunlu göç, ekonomik göç, köyden kente göç ve köye geri göç gibi) çeşitli şekilleri ile, özellikle Türkiye’de olduğu gibi, toplumları ve sosyal değişimi anlamanın önemli bir unsuru olmaktadır. Göç sosyolojisi, savaş sonrası göç hareketleri, göçe bağlı dinamik toplumsal süreçler, sanayileşme, ve kentleşme bağlamında nüfus hareketliliklerini ve bunlar sonucunda insanların kendilerini ve çevrelerini algılama, anlama ve açıklama pratiklerindeki değişmeleri inceler. Dersin sonunda öğrenciler, bir insan hareketliliği olan göç kavramına ilişkin sosyolojik temelli bir bakış açısına sahip olacaktır.

Kapsam

Ders boyunca, Türkiye bağlamında köyden kente ve kentten kente olan iç göçlerin dönemsel ve bölgesel farklılıkları ve bunların nedenleri tartışılacaktır. Güncel önem arz eden diğer bir okuma ve tartışma başlığı, uluslararası göçler olacaktır. Uluslararası göçler dönemsel-tarihsel olarak ve ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile ilişkisel bağlam içinde ele alınacaktır. Bu dersin anahtar temaları arasında iç ve dış göç, diaspora, kimlik, sığınmacılık, kaçak göç, ve zorunlu göç kavramları işlenecektir.

SBSOS 147

Kuramsal Sosyoloji ve Antropoloji

Amaç/Gerekçe

Toplumu okuyan ve sürdürülebilirliğini anlamayı amaçlayan sosyal disiplinlerin ortaya çıkışı ve dönüşümlerinin anlaşılması genel izlek olarak hedeflenmektedir.

Kapsam


Bu ders, toplumları anlama çabaları olarak ortaya çıkan iki bilim dalının bugün için büyük oranda örtüşen kuramsal bakışlarını irdelemektedir. Geleneksel olarak endüstrileşmiş batı toplumlarına odaklanan sosyoloji ile dünyanın “batılı olmayan” ve “az gelişmiş” kabul edilen diğer toplumlarını inceleyen antropoloji bilim dallarının temel kuramları kıyaslamalı olarak işlenecektir. Sosyolojinin kuruluş çağı olan klasik dönemdeki Saint-Simon, Proudhon, Comte, Marx, Weber, Durkheim, Parsons ve Simmel gibi kuramcıların fikirlerini tartışarak modernliği, kenti, devrimleri, sosyal ve hukuki süreçleri ve toplumsal değişimleri incelemeyi amaçlar. Bu konular kapsamında; insanın tanımı, paranın tanımı, sermaye, yabancılaşma, sınıf ilişkileri, anarşizm, toplumsal sözleşme, modernite ve modernizm, ütopyalar, kurtuluş ve isyan çağları ve kriz dönemleri gibi temalara odaklanmaktadır. Farklı kurumsal yapıların ortaya çıkışı, burjuva kültürü, modern aile, devletin dönüşümü, bürokratik aygıt ve modernitenin anlam arayışı gibi konuları edebi ya da sinematik metinler eşliğinde okumayı amaçlar.

SBSOS 103

Seminer I: Güncel Sosyoloji Tartışmaları

Amaç/Gerekçe
Bu dersin amacı öğrencileri bu yeni sosyolojik düşünme biçimleri ile tanıştırmak, postmodernlik / postyapısalcılık / soylulaştırma gibi kavramların çerçevesini çizdiği tartışmaları anlamlandırmalarını sağlamaktır.

Kapsam
21. yüzyıl, dünyanın bir çok ülkesinde dil/din/etniklik bağlamında toplumsal eylemlerin arttığı, farklı kimliklerin ve çeşitli sosyal hareketlerin etkinlik kazandığı bir dönem olarak geçiyor. Bu yeni akımlarla beraber sosyal yaklaşımların bir kısmı yeniden elden geçirildi; bir kısmı ise eleştirildi; bu dönemde düşünce iklimini değiştirecek yeni sosyal teoriler ortaya atıldı. Avrupa merkezli, erkek merkezli, akıl merkezli vb. sosyolojik tartışmaların yerine, tarihin farklı aktörlerini öne çıkaran, toplumun farklı katmanlarına yoğunlaşan bakış açıları geliştirildi.

SBSOS 101

Tez I

Amaç/Gerekçe

Bu derste, öğrencilere tez yazımında takip edilmesi gereken bilimsel araştırma süreçlerinin aktarılması hedeflenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin akademik rapor, niyet mektubu, araştırma projesi, tebliğ ve makale taslağı yazma ve sunma yeteneklerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Kapsam

Literatür taraması ve saha çalışmasının basamakları, ampirik çalışmalar için örneklem seçimi, araştırma tasarımının yapılması, veri toplama ve veri analiz yöntemleri, bu ders kapsamında irdelenecektir. Ders, öğrencilerin literatür taraması yaparak ilgi alanlarındaki bir konuyu derinlemesine çözümlemesi üzerine temellendirilmiştir.

SBOS 142

Bellek, Hatırat ve Tarih Sosyolojisi

Amaç/Gerekçe

Bu dersin amacı, ders sonunda öğrencilerin günlük, hatırat, otobiyografi gibi yazılı metinleri tarih sosyolojisi ve bellek çalışmaları kuramları perspektifinden de duyarlılık kazanmış olarak değerlendirmeleridir.

Kapsam

Bireysel ve toplumsal bellek çalışmaları ve sözlü tarih yönteminin tarih bilimine katkısı üzerine kurulu anlayışlar günümüzde anı, günlük, otobiyografi gibi yazı türlerinin analizinde yeni kuramsal bakışlar oluşturmuştur. Kimler, neden anılarını, otobiyografilerini yazmıştır? Günlük tutmanın sosyolojisi üzerine neler söylenebilir? Roman, öykü gibi türlerden farklı olarak hatıratlar ve otobiyografiler toplum analizleri açısından bize ne sunmaktadır? Bu derste Türkiye’den ve dünyadan günlük, hatırat ve otobiyografiler bu amaçla mercek altına alınarak incelenecektir.

SBSOS 144

Çocukluk, Gençlik ve Yaşlılık Sosyolojisi

Amaç / Gerekçe

Bu derste demografik veriler olmanın ötesinde, yaş dönemlerinin toplumu ve sosyal değişimi irdelemede kilit unsurlar olarak nasıl belirdiği konusundaki tartışmalar ele alınacaktır.

Kapsam

Toplumlardaki nüfus yapıları, yaş dilimleri ve nesiller arası ilişkiler toplumu oluşturan temel dinamikler arasında bulunmaktadır. Bu nüfus yapılarının incelenmesi için değişik kuramlar mevcuttur. Aries’in çocukluk üzerine başlattığı odaklanma; günümüzde gençlik ve yaşlılık dönemleri üzerine yapılan sosyolojik çalışmalar, yaş dönemlerinin kendi içlerinde barındırdıkları sembolleşmeler, sorunlar ve geçişler üzerinde duran önemli bir birikim bulunmaktadır. Hukuk ve sağlık bilimlerinin getirdiği tanımların ötesinde toplumun bu yaş dilimleri üzerindeki algı ve davranış örüntüleri, duygu tezahürleri, bireylerin yaşlarıyla ilgili toplumsal görev ve beklentiler analiz edilecektir.

SBSOS 146

Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi

Amaç/Gerekçe

Ders, birey, toplum ve tıbbın kesişim ağlarını ele alan okumalarla yürütülecektir. Dersin sonunda öğrenciler hastalığın bireysel bağlamını ve toplumsal zeminlerini anlamaya olanak tanıyan bir bakış açısına sahip olacaktır.

Kapsam

Sağlık antropolojisi insanlık tarihi sürecinde sağlığın çevre ve kültür üzerinden nasıl şekillendiği, günümüzde sağlık ve hastalık anlayış ve uygulamalarının farklı kültürlerde nasıl deneyimlendiğini inceler. Sağlık antropolojisi ve sosyolojisi, hastalığın, sağlığın, ölümün, doğumun, yaşlanmanın yalnızca biyolojik birer vaka ya da seyir olmadığı, tüm bu sayılanların aynı zamanda toplumsal, politik, ekonomik bağlamlara gömülü bireysel ve kolektif deneyimler olduğu düşüncesi üzerine kuruludur. Bu dersin anahtar temaları arasında sosyal bir kurum olarak sağlık, hastalık deneyimini şekillendiren sosyal, kültürel ve ekonomik değişkenler, bakım hizmetlerinin politik ekonomisi gibi konuları ele almaktadır.

SBSOS 148

Suç, Adalet ve Hukuk Sosyolojisi

Amaç/Gerekçe

Ders sonunda öğrencilerin hak, hukuk, suç ve adalet gibi kavramlar çerçevesinde oluşturulmuş kuramsal açıklama ve çatışma çözümleme modelleri üzerinde bilgi sahibi olmaları ve bu birikimi uygulama örnekleriyle özümsemiş olmaları beklenir.

Kapsam

Toplumda hukuk sisteminin işleyişi, toplumda kanunların yeri ve uygulanmaları, yazılı kanunların dışında toplumsal adalet arayışları ve davranışlar hukuk sosyolojisinin ilgi alanına giren konular olmaktadır. Hukuk uygulamalarının toplumlarda bireysel ve kolektif tezahürleri ile adalet anlayışı ve duygusu, “vicdan” gibi kavramların günlük yaşamdaki uygulamaları, ayrıca “kul hakkı” gibi yaygın kabul görmüş inanç bağlamlı değerlendirmeler günümüzde bireysel davranışların temelinde yatan unsurlar olmaktadır. Adaletin ihlal edildiği duygusu, bireysel ve kurumsal çatışmaların temelinde yatan önemli bir faktör olmaktadır. Toplumda sosyal çatışmaların sosyolojik temelleri, çatışma çözümlemelerinde karşımıza çıkan uygulamalar ve kuramsal modeller bu derste ele alınacak konu başlıkları arasındadır.

SBSOS 104

Çağdaş Sosyoloji Kuramları

Amaç/ Gerekçe

Modern iktidarın teknoloji sayesinde dönüşümü, temsil krizi, postkolonyalizm gibi temalarla dönemsel ya da disiplinler arası karşılaştırma yapma becerisi kazandırılması amaçlanır.

Kapsam

Bu derste Dünya Savaşları sırası ve sonrası beliren kriz dönemleri, yapısalcılık sırası ve sonrası akımlar ve derinsellikleri, çağdaş sosyoloji teorileri (fonksiyonalizm, neo-Marksizm, neoliberalizm ve psikanaliz gibi temalar) ve özellikle de Benjamin, Foucault, Gramsci, Derrida, Goffman, Deleuze, Baudrillard ve Ulus Baker gibi kuramcıların postmodern-modern dönem ve yapısalcı-post yapısalcı dönem gibi ayrımlarda nasıl duruşlar sergilediklerini incelemektedir. Ayrıca modern siyaset ve sosyal kuram sahiplerinin sosyolojinin entelektüel tarihi içinde verdikleri teorik ve sosyal mücadeleler ve yaratıkları bakışlar, ayrıca toplumun ve sanatın birer metin ya da dil olarak okunmasıyla ilişkili disiplinler arası metinler genel izlektir.

SBOS 102

Tez II

Amaç / Gerekçe

Bu ders kapsamında öğrencilere saha çalışma yöntemleri, tez sunum tekniklerinin aktarılması hedeflenmektedir. Öğrencilerin metin örgütleme, bibliyografya düzenleme, konferans ve tebliğ sunumları gibi akademik hayatın parçası olan süreçler hakkında ayrıntılı bilgi/beceri edinmesi sağlanır.

Kapsam

Ayrıca bu derste, öğrencilerin seçecekleri niteliksel veya niceliksel araştırma yöntemlerine bağlı olarak uygun veri toplama ve analiz yöntemlerine ilişkin teori ve uygulamalar incelenir. Öğrencilerin özgün görüşler sunan ve/veya ampirik araştırmaya dayalı konulara odaklanması zorunludur.Derste araştırma, analiz yapma ve rapor yazım süreçleri ele alınır. Örnek metinler üzerinden uygulamalı çalışmalar yapılır.

SBOS 151

Bilgi Sosyolojisi

Amaç / Gerekçe

Ders kapsamında bilgi ile toplumsal yapı arasındaki ilişki farklı kuramsal açılardan ele alınacağı gibi günümüzde örgütler, ağlar, kültürün bilginin üretilmesi, şekillenmesi ve yayılması sürecindeki rolleri konusunda bilgilenme ve tartışma becerilerini kazanma amaçlanmaktadır.

Kapsam

Doxa-episteme ikiliğinden başlayarak klasik epistemolojinin temel sorunlarına ve gelişimine, sonrasında Immanuel Kant, Friedrich Nietzche, Ludwig Wittgenstein gibi filozofların epistemoloji ve dil felsefesi yaklaşımları ele alınacaktır. Ardından Karl Marx, Max Weber, Karl Mannheim ve Karl Polanyi gibi düşünürlerin bilgi, bilim, ideoloji gibi konulardaki görüşlerine bakılacaktır. Michel Foucault ve Pierre Bourdieu gibi çağdaş düşünürlerin bilim, bilgi kavramlarına yaklaşım ve yöntemlerine değinilerek, bilgi sosyolojisindeki güncel tartışmalar ortaya konulacaktır.

SBSOS 153

Çağdaş Dünyada Din: Kavramlar ve Sorunlar

Amaç / Gerekçe

Bu dersin temel amacı, öğrencilere din olgusuna dair yapılmış akademik çalışmalardan seçilen kuramsal katkılar hakkında bilgi vermek ve aynı zamanda din sosyolojisinin güncel tartışmalarından bazı konuları tanıtmaktır.

Kapsam

Dersin kapsamı öncelikli olarak sosyoloji çalışmalarını içermekle birlikte aynı zaman başka disiplinlerden de - din çalışmaları, siyaset bilimi ve siyaset felsefesi

faydalanmaktadır. Modern dünyada 1980’lere kadar dinin analizinde egemen bir açıklayıcı şema olarak kalan sekülerleşme paradigmasının ana noktaları özetlenmektedir. Ders kamusal alanda dinin konumu ve dini ile seküler arasındaki sınırların belirlenmesiyle ilgili sorulara bağlı bazı güncel kavramlar sunmaktadır (kamusallaştırma/deprivatization, sekülerlik/secularity, seküler sonrası toplum/post-secular society). Öğrenciler konu ile ilgili uluslararası akademik metinlere erişebilecektir.

SBSOS 155

Çevre Kalkınma ve Ekonomik Sosyoloji

Amaç / Gerekçe

Dersin öncelikli hedeflerinden biri, öğrencilerin ekonomik sosyoloji alanındaki bilgilerini geliştirmek ve bu bilgiyi artırmaktır. Dersin içeriği, toplum ve kültür üzerinde yoğunlaşarak, öğrencilerin ekonomik faaliyetler ve ilişkiler konusunda bakış açılarını geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Bu ders ile birlikte, öğrencilere farklı kültürlerde yapılmış çeşitli saha araştırmalarından da faydalanarak 20.yüzyıl ekonomisi ve gelişmeleri hususunda bilgi edinme imkanı sağlanmaktadır.

Kapsam

Bu derste ekonomik sosyolojinin temel kavramları ele alınmaktadır. Sosyolojinin bu alt disiplin dalının, toplumların daha kapsamlı olarak anlaşılmasına nasıl katkı sağlayabileceği incelenmektedir. Ayrıca ekonomik sistemin temel kavram ve konuları olan üretim, dağıtım, yeniden dağıtım, mübadele, tüketim ve sosyal yeniden üretim hususunda, ekonomik sosyolojinin temel kavram ve teorik varsayımları çerçevesinde bir altyapı oluşturulmaktadır. Ders ayrıca küreselleşmenin temel sorun ve ikilemleri ve bunların küresel çapta yansımaları konusunda da bilgi vermektedir.

SBSOS 157

İstanbul’un Sosyolojisi

Amaç / Gerekçe

Bu dersin amacı, küresel olanla ulusal ve yerel olanın iki kıtada birleştiği bir kenti öğrenmek, dinamiklerini kavramak ve dünya ölçeğinde ve Türkiye’nin sosyolojisi içinde yerini anlamaktır.

Kapsam

Toplumsal çözümleme açısından İstanbul, toplum bilimin her alanında özgün, farklı ve zorlayıcı örnekler sunmaktadır. Bu eksenler bağlamında öğrenciler, İstanbul kenti üzerinden pek çok toplumsal ve kültürel sorunsala bakma yeteneğini ve becerisini edinirler.

SBSOS 152

Kent ve Mekan Sosyolojisi

Amaç / Gerekçe

Bu ders kente dair mekânsal politika söylemlerinde mekânsallıkların nasıl inşa edildiklerini keşfetmeyi amaçlamaktadır.

Kapsam

Ders kapsamında toplumsal-mekânsal ilişkilerin söylem analizi için gerekli teorik ve analitik çerçeve detaylı bir biçimde sunulacaktır.

Derste uygulanan yaklaşım bilgi (rasyonalite), dil ve güç ilişkilerine odaklanarak kentsel planlamayla ortaya çıkan bir kuramın izini sürer. Söylem analizi ve kültürel kuramsal yaklaşımlardan faydalanarak H. Lefebvre, D. Harvey, P. Virilio, M. de Certeau ve M. Foucault gibi düşünürlerin çalışmalarını da kapsayan bir mekânın kültür sosyolojisi alanı ortaya koymayı hedeflemektedir. Ders kapsamında kentsel mekân incelemeleri yapan Chicago okulunun klasik eserlerinden çağdaş çalışmalara kadar tüm

yaklaşımların mekânsal ayrışma, kapalı siteler, toplu taşıma, vatandaşlık ve kamusal alanda meşru eylem ve vatandaşlık hakkı için mücadelelere dair söyledikleri üzerine vurgu yapılacaktır.

SBSOS 154

Sanat ve Kültür Sosyolojisi

Amaç / Gerekçe

Bu ders, bir iletişim kanalı olan sanatı, sanatın kurumsallığı ve kuramsallığını, sanatçıların sanatla ve toplumla olan ilişki ve yansımalarını, sanatçının ve sanatın bir sosyal niteleme ve ürün olması çerçevesinde öteki toplumsal ajanlarla/aktörlerle etkileşerek nasıl kendi varlık alanını belirttiğini inceleyerek öğrencilerin farkındalık ve bilgi düzeyini geliştirir.

Kapsam

Sanatsal formları, bağlamları, estetik algı ve değerleri, estetik ve ideoloji (siyaset, din ve ekonomi) ilişkisini, sosyal içerikleri açısından yapı, mimari ve görsel sanatları ve toplumsal evrimlerini karşılaştırmalı olarak ifade etmeyi içerir. Sanatın statüsü ve değişen konum ve tanımı eleştirel kuram ve anlayışların etkilerini (gerek poietikalar gerekse de sermaye ve etkinlikler aracılığında) dikkate almaktadır.

SBSOS 156

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Amaç / Gerekçe

Bu derste, Toplumsal Cinsiyet eşitsizliğinin tarihsel ve toplumsal nedenleriyle birlikte toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam

toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin geliştirilmiş olan liberal feminizm, Marksist feminizm, Post-Modern Feminizm, Radikal Feminizm gibi kuramlar değerlendirilir. Bunun yanı sıra, eğitimde, ailede, siyasette, ekonomide ve toplumsal hayatın farklı alanlarında toplumsa cinsiyet eşitsizliğini yaratan mekanizmalar sorgulanır; var olan ve önerilen eşitlik politikaları değerlendirilir.

SBSOS 158

Toplumsal Kimlik ve Kültür

Amaç / Gerekçe

Bu ders öğrencilerin toplumsal hayatın kurulmasında kültür ve kimliklerin rolüne dair genel bir anlayışa kavuşmalarını hedefler.

Kapsam

Bu ders kültürün anlamına dair temel tartışmaları öğrencilere tanıtır ve sosyologlarla ve kültürel eleştirmenlerin kültüre yaklaşımlarını, farklı bakış açılarını araştırır. Bu derste kültür, kimlik ve tüketim arasındaki ilişkiler, yüksek ve popüler kültür, postmodernizm ve kültür endüstrisi gibi kavramlar eleştirel bir bakış açısıyla ele alınır.