Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sinema ve Televizyon ASD (MA)

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sinema ve Televizyon Ana Sanat Dalı, Sinema ve Televizyon Tezli Yüksek Lisans Programı 05.07.2008 tarihli YÖK izni ile yürütmektedir.

Programın amacı, başta sinema olmak üzere TV-iletişim-medya alanlarını kapsayan bir programdır. Sinema TV  Yüksek Lisans Programı kısa (ya da belgesel-deneysel) bir film yapımı odaklı tez çalışmasını kapsamaktadır. Program, Sinema ve Televizyon alanlarının sanatsal, toplumsal önemi,  gelişmeleri, yeni teknik ve uygulayımları konusunda kuramsal bilgi verdiği gibi, öğrenciyi, araştırma yapmayı özendirir,  sanatta yeterlik programı için de hazırlık yapmasını sağlar. Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Tezli Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Derecesi
 

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Anabilim Dallarının Lisansüstü Programlarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Tezli: 2 yıl (maksimum 6 dönem), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS. 8 dersten (21 Kredi, 60 AKTS) ve yüksek lisans tez çalışmasından (60 AKTS) başarılı olmak.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Sinema ve Televizyon yüksek lisans programında sinema kuramları, sinema estetiği, sinema eleştirisine yönelik dersler yer alır.  Öğrencinin bu derslerin yardımı ile edinilen bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilmesi için ayrıca drama, müzik-müzikal, anlatım yöntemi, anlam yaratma, sinema tarih ilişkisi gibi dersler sunulmaktadır.

Temel Program Kazanımları

  1. Sinema sanatı bilgilerini yaratıcı olarak uygulama becerilerini geliştirmesi,
  2. Yaratıcılık, araştırma ve uygulama, tasarlama açısından gelişmesi,  çözüm önerebilmesi,
  3. Sinema sanatının küresel ve toplumsal etkileri hakkında bilgi edinmesi,
  4. Teknik araç gereç ve bilgisayar programlarını kullanabilir olması,
  5. Bir filmi ön ve postprodüksiyon aşamalarına dek hazırlayabilmeyi öğrenmesi,
  6. Senaryonun yazım süreçlerini kontrol etmeyi ve kendisinin de yazmayı öğrenmesi,
  7. Ekip çalışması yapabilme becerisi edinmesi,
  8. İnisiyatif, sözlü-yazılı iletişim bilgi becerisini geliştirmesi.

Mezunların İstihdam Profilleri

Sinema TV Yüksek Lisans programı mezunları sinema ve televizyon, iletişim sektörlerinin farklı dallarında yaratıcı ve uygulayıcı olarak çalışabilir. Uzmanlık kazandığı  yönetmen, senaristlik, dizi senaristi, yönetmen asistanlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu operatörlüğü, sanat yönetmenliği gibi dallarda hizmet sunabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli programlardan mezun olunması durumunda sekizinci düzey programlara başvurabilir.

Tezsiz programlardan mezun olunması durumunda 20.04.2016 tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre doktora eğitimine devam etme şansı bulunmamaktadır.