Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sinema ve Televizyon ASD (MA)


Genel Tanım

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema ve Televizyon Tezli Yüksek Lisans Programı başta sinema olmak üzere TV-iletişim-medya alanlarını kapsayan bir programdır. Sinema TV  Yüksek Lisans Programı kısa (ya da belgesel-deneysel) bir film yapımı odaklı tez çalışmasını kapsamaktadır. Program, Sinema ve Televizyon alanlarının sanatsal, toplumsal önemi,  gelişmeleri, yeni teknik ve uygulayımları konusunda kuramsal bilgi verdiği gibi, öğrenciyi, araştırma yapmayı özendirir,  sanatta yeterlik programı için de hazırlık yapmasını sağlar.

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Lisansüstü eğitime 2008 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak başlanmıştır.

 

Kazanılan Derece

Sinema ve Televizyon'da Yüksek Lisans (TEZLİ)

 

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

 

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Konservatuvar ve Güzel Sanatlar anabilim dallarının lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli: 3 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS

Sinema TV Yüksek Lisans programında yer alan teorik ve uygulamalı dersler ve seminer dersinin başarıyla tamamlanması ve tez savunmasında başarılı olunması.

 

Program Profili

Sinema ve Televizyon yüksek lisans programında sinema kuramları, sinema estetiği, sinema eleştirisine yönelik dersler yer alır.  Öğrencinin bu derslerin yardımı ile edinilen bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilmesi için ayrıca drama, müzik-müzikal, anlatım yöntemi, anlam yaratma, sinema tarih ilişkisi gibi dersler sunulmaktadır.

 

Temel Program Kazanımları

Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar Sanatta Yeterlik ve Doktora programlarına başvurabilirler.

 

Program kazanımları;

 

- Sinema sanatı bilgilerini yaratıcı olarak uygulama becerilerini geliştirmesi,

- Yaratıcılık, araştırma ve uygulama, tasarlama açısından gelişmesi,  çözüm önerebilmesi,

- Sinema sanatının küresel ve toplumsal etkileri hakkında bilgi edinmesi,

- Teknik araç gereç ve bilgisayar programlarını kullanabilir olması,

-  Bir filmi ön ve postprodüksiyon aşamalarına dek hazırlayabilmeyi öğrenmesi,

-  Senaryonun yazım süreçlerini kontrol etmeyi ve kendisinin de yazmayı öğrenmesi,

-  Ekip çalışması yapabilme becerisi edinmesi,

-  İnisiyatif, sözlü-yazılı iletişim bilgi becerisini geliştirmesi.

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Sinema TV Yüksek Lisans programı mezunları sinema ve televizyon, iletişim sektörlerinin farklı dallarında yaratıcı ve uygulayıcı olarak çalışabilir. Uzmanlık kazandığı  yönetmen, senaristlik, dizi senaristi, yönetmen asistanlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu operatörlüğü, sanat yönetmenliği gibi dallarda hizmet sunabilir.

 

Bölüm olanakları

Sinema TV Programında tam zamanlı ders veren öğretim elemanları; uzmanlaşmış yarı zamanlı profesyoneller ders vermektedir. Donanımlı  derslikler, TV stüdyosu bulunmaktadır. Uygulamalarında kamera, ışık ve ses ekipmanları kullandırılmaktadır. Tez çalışması kapsamında ortaya konan filmlerin ulusal ve uluslararası festivallere gönderilmesi sağlanmaktadır.

Sinema Televizyon Ana Sanat Dalı Başkanı

Prof. Dr. Oğuz Makal

 

226000000000500

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bu derste araştırma kavramının tarihsel gelişimi anlatılmakta, bilimsel araştırmanın tanımı yapılmakta, bilimsel düşünce, bilimsel yöntemler ve bilimsel araştırmanın sunum türleri üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede bilgi, hipotez, kuram, bilimsel yasa, tümdengelim, tümevarım, olgu, veri, bulgu, değişken, örnekleme, deney, gözlem gibi kavramlar ele alınmaktadır. Bilimsel araştırmanın aşamaları olarak araştırma konusunun belirlenmesi, sınırlandırılması, hipotez, araştırma yöntemi, veri elde etme ve analizi, sonuçların yorumlanması anlatıldıktan sonra, bilimsel araştırmanın yazım kuralları üzerinde örneklerle uygulamalı çalışmalar yapılmakta ve bunlarla beraber bilimsel etik kavramı irdelenmekte ve önemi vurgulanmaktadır.

213000000000510

Deneysel Sinema ve Kurgu

Deneysel sinema sınır konulması gerekmeyen bir araştırma sineması anlamına gelmektedir. Kurgu ise bu türün en etkili değişkenlerindendir. Bu derste deneysel sinemanın, ortaya çıktığı I.Dünya savaşı sonrası 1920’li yıllardan günümüze ne şekilde ulaştığı, sanatın diğer dallarından nasıl etkilendiği ve ülkeden ülkeye, kültürden kültüre gösterdiği farklılıklar örneklerle incelenip tartışılmaktadır.

222021200000503

Dramanın Temel İlkeleri

Anlatım formlarının doğuşu, hazırlayan nedenleri, yapısı, Epos-Drama üzerine çalışmalar. Dramatik yapının sinematografik anlatımdaki önem ve rolünün anlatılması. Sinemanın yapı, kendi anlatım dilini yaratırken dram-dramaturji ile kurduğu ilişkinin incecelenmesi bu dersin konusudur.

213000000000505

Film, Müzik ve Müzikal

Sinemasal anlatımda sesin ve müziğin işlevi ayrı bir önem taşımakta ve ayrı bir uzmanlık alanı oluşturmaktadır. Diğer taraftan film için yapılan müzikler olduğu gibi belirli müzikler için de filmler yapılmıştır. İşte bu noktada karşımıza müzikal filmler çıkar. Bu dersin amacı ilgili öğelerin ortaya çıkartılıp sınıflandırmanın yapıldığı, örnekler üzerinde incelenip tartışıldığı, araştırmaya dayalı akademik bir ortam yaratmaktır.

213000000000519

 

Görsel İşitsel Medya ve Uluslararası Düzenlemeler

Kitle iletişim hürriyetinin boyutları, ulusal ve uluslararası belgelerde düzenlenişi, uluslararası sözleşmeler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun uygulamaları…Görsel-işitsel yayınıcılık alanındaki oluşan, izlenmekte olan şartların, gelişmelerin çok yönlü incelenmesi.

213022000000512

Kültürel Film Eleştirisi

Sinemanın üretici kesimi ile sinemanın izleyicisi/tüketicisi arasındaki bağlantılar göz önünde tutularak, filmlerin kendi dil kullanımı içinde nasıl anlamlandırıldığı inceleniyor. Sanatın islevi, bir sanat ürünü formu olan sinema filmlerinin anlamlandırılması, kültürel eleştiri çerçevesinde tartışılıyor.

213022400000501

Sinema Tarih İlişkisi

Bu derste tarih ve sinema ilişkileri kültürel-toplumsal ve sanatsal çerçevede inceleniyor. Belli başlı tarihsel filmlerden politik sinemadaki tarih yansımalarına, tarihsel gerçekliğin başlıca ve özgün yorumları araştırılıyor, düşünsel çözümler yaptırılıyor.

213032000000512

 

Sinema ve Diğer Mecralar

Sinema edebiyat-roman, resim, mimari, TV, reklam gibi farklı mecralardaki ilişkiler, etkiler üzerine alan çalışması. Sinema ve anlatı değişiminde rolleri. Farklı kültürel alanların sinemaya çok yönlü etkileri, sinemanın bu mecralardan yararlanma sorunsalı.

213032000000507

Sinema ve Ulusötesi Oluşumlar

Sinemanın küreselleşme içindeki yeri, uluslararası ilişkileri, ulusötesi-Almancılar ve ulusötesi tekil özneler üzerine araştarmaların yaptırılması.

213032000000516

 

Sinemada Akımlar

Sinema tarihinde ortaya çıkan görüş, yöntemlerin, Dışavurumcu Alman sinemasından Yeni gerçekçilik, Yeni Dalga’ya, , Özgür Sinema’dan Deneysel Sinema ve Dogma’ya oluşumu, başlıca örnekleri ve etkileri üzerine çalışmaların yaptırılması.

213032000000517

 

Sinemada Anlam Yaratma

Sinemada görüntü, kurgu, efekt, renk, müzik, ses, kamera hareketi, zaman vb. ögelerin sinemasal anlam yaratmadaki etkileri, rollerinin incelenmesi. Psikolojik, simgesel anlam taşıyıcısı sinemanın özelliklerinin ve kendine özgü yapısının filmlerde ortaya konulması.

213032000000504

Sinemada Anlatım Yöntemleri

Sinemada görsel anlatımın temel ögeleri ve sinema sanatının yapısal sorunları: Iletişim ve yığınsal iletim araçlarinin teknolojik ve toplumsal gelişme evreleri; Basım teknolojisi, yazılı kültür ve çizgisel anlatım; Çizgisel anlatımdan görsel anlatıma: Öykü-Roman-Senaryo; Görsel gerçeğin yansıtılması: Belgesel Sinema; Televizyon, eskiyen teknoloji ve sinemanın sanata dönüşmesi: imgesel sinema; Sinema dilinin güncel sorunları.

213032000000502

Sinemada Estetik

Sinemanın klasik, modern, postmodern biçimlerinin ötesinde sinemanın paradoksal yapısı, estetik özelliklerinin araştırılması. Sinemanin Aristotelesçi klasik anlatı özelliğiyle, modern ikon-imaj özelliklerinin örneklerle karşılastırılması, incelenmesi. Tez çalışmaları için düşünce, sinematografik düşünce ve estetik yolların gösterilmesi.

226000000000598

Yüksek Lisans Seminer

Öğrenciler seçtikleri bir konuda bilimsel araştırma yöntemleri ve tekniklerine uygun bilimsel bir çalışma yaparlar. Bu çalışma, anlatım teknikleri kullanılarak bir seminerle sunulur.

226000000000599

Yüksek Lisans Tez

Öğrencinin edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamaya dönük bilgi ve becerilerini kullanarak yeni bilgiler üretmek, değerlendirmek ve yorumlamak amacıyla yaptığı bilimsel bir araştırmayı içeren yazılı olarak sunulan bir bilimsel çalışmadır.