Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Ders İçerikleri

581000000000569 MİMARLIK PLANLAMA VE TASARIM TARİHİ

Çağdaş tasarım kuram ve stratejilerinin araştırılması amaçlanır.  Tasarım kuramının kavramsal dili ve stratejisi üzerine farklı yaklaşımlar hem aynı dönemde farklı coğrafyalarda eş zamanlı uygulamalarda incelenir hem de tarihsel dönemlerdeki izleri-art zamanlı örnekler üzerinden araştırılır. Tasarım stratejilerinin geliştirildiği hesaplama teorileri incelenir. İnşa edilmiş çevre kavramı hem doğal hem de yapay çevre olarak araştırılır. Çevre şartlarına bağlı biçimlenme stratejileri tasarım stratejisi açısından incelenir.

 

581158100000523 MEKAN TASARIMINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Mekan tasarımı  pek çok disiplinin etkisi altında  ortak bir paydada buluşmaktadır. Sanat, felsefe, sosyoloji kültürel coğrafyanın etkisinde bilim ve teknolojk koşullara bağlı olarak farklı mekansal deneyimler gündeme gelmektedir. Bu yeni kuramsal bakışlar  meydana gelirken ortaya çıkan tanımlara kavramlara ve paradigmalara yer verilmekte ve iç mimarlıktaki yansımaların tartışılması hedeflenmektedir

 

581000000000568 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Dersin amacı lisansüstü öğrencilerinin bilim felsefesi hakkında derinlemesine bilgi sahibi olup, bilimsel araştırma yöntemlerinden ve eleştirel düşünceden faydalanarak özellikle mühendislik ve mimarlık  alanlarında karşılaşılabilen problemlerin çözümüne katkıda bulunabilmektir. Dersin içeriğinde bilim, bilgi, bilimsel yöntem kavramlarının tanımları, bilim felsefesi ve bilimin gelişimi, bilim teorileri, bilimsel bilgi, bilimsel bilginin özellikleri, bilimsel araştırma basamakları, sosyal bilimler ve fen bilimlerinde araştırma yöntemlerinin temel özellikleri, nicel ve nitel araştırma yöntemleri, eleştirel düşünce, araştırma sorusu belirleme, literatür tarama, kütüphane ve veri tabanlarını kullanma, veri toplayıp analiz etme ve rapor yazma, bilimsel yayın sunumu ve yazımı, bilimsel yayınlar için hakemlik süreçleri incelenecektir.

MİMARİ TASARIM SORUNLARI        

Dönüşüm, yenileme, sürdürülebilirlik ve mekansal kalite bağlamında mimari tasarım sorunları: Kent yasayan bir organizma olarak düsünüldügünde değişim ve dönüşümün bunun doğal işleyisinin bir parçası oldugu söylenebilir. Kentsel bağlamda dönüşemeyen noktalar zaman zaman açığa çıkmakta, bu noktaların kentin gündelik yasamına yeniden döndürülmesi ancak disarıdan müdahale ile mümkün olabilmektedir. Bu müdahaleler, planlama ve mimari çözüm önerileri olarak yapılabilmektedir. Baslangıçta bir çeper problemi olarak karsilastığımız bu sorun kent merkezlerinde de karsimiza çıkmaktadır. Bu noktaların atlanarak kentin büyümesi beraberinde merkezlerin bosalması sorununu üretmistir. Ders, bu noktalar üzerine yoğunlaşarak, getirilen çözüm örneklerine eleştirel  yaklasmayı ve mimari tasarımın sorumluluklarında çözüm önerilerini tartısmayı hedeflemektedir. 

MİMARİ TASARIM KURAM ve YÖNTEMLERİ

Bu ders, mimarlıkta geçmişten günümüze kadar gelen süreç içinde tasarım ilkelerine iliskin kuramsal bilgilerin aktarılmasını kapsamaktadır.  Yine ders kapsamında, tasarım kuram - yöntem ilkeleri, değişik açılardan incelenecek; bu alanda yapılan arastırma-uygulama çalışmaları, geliştirilmiş değişik yöntemler işiğinda irdelenecektir.  Bu doğrultuda ögrenciler, çesitli mimari konularda arastirma yapmaya ve  Tasarım - Kuram - Uygulama yöntemlerini gelistirmeye yönlendirilirler.

 

581000000000611 TARİHSEL SÜREÇTE İSTANBUL MİMARİSİ

Bu derste Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar İstanbul’un geçirdiği mimari süreç ele alınacak, istanbul’un mimari kültür varlıkları ile doğal değerlerinin bu süreç içersindeki bozulmaları incelenerek koruma kavramı değerlendirmeleri incelenecektir.  

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ

Dersin amacı, Sürdürülebilirlik kavramının geniş çerçevede incelenmesi ve Sürdürülebilir Mimari’yi oluşturan bileşenlerin bir bütünlük içinde ve örneklerle anlatılmasıdır.

Ders kapsamında öncelikle ekosistem ve çevre sorunları konu edilecektir. Sürdürülebilirlik kavramının anlatılmasından sonra, Sürdürülebilir Mimari tüm boyutları ve çeşitleri ile ele alınacak ve bu bağlamda; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını, çevreye duyarlılığı, insan sağlığının korunmasını ve uygun olan malzeme seçimlerini dikkate alan tasarımlar, özgün örneklerle anlatılacaktır.

 

EKOLOJİ, SÜRDÜRÜLABİLİRLİK ve YAPMA ÇEVRE

Ekoloji, Eko-sistem, çevre, çevre –sistem, canlı ve cansız çevre, doğal ve yapma çevre, fiziksel ve sosyal çevre; doğal ve yapay kaynaklar, çevre kirliği ve kaynak yitimi, atık yönetimi; atık azaltılması, yeniden kullanım, dönüşüm; sürdürebilirlik.

 

KENTLEŞME ve KONUT POLİTİKALARI

Göç, iç göç: nedenleri, ekonomik ve sosyal sonuçları; göç ve kentleşme: sosyal / toplumsal değişim, kentlileşme, kentleşme süreci; kentleşmenin tarihsel sürece, kentli hakkı, Avrupa Kentsel Şartı, fiziksel / kentsel degişim, konut sorunu, cumhuriyetten günümüze konut politikaları, vb konular.

 

MİMARİ ELEŞTİRİ

Bir yazın sanatı olan eleştirinin pozitif temellerinin kurulması, hörmenetik güçlüklerin aşılmasında felsefe desteğinin aranması. Felsefi akımlara sistemli bakış. Strüktüralistler ve Post-strüktüralistlerin mimarlık eleştirisine katkıları. Eco, Foucault, Gadamer, Heidegger ve Eliade'nin mimarlık eleştirisine ontolojik, fenomenolojik, epistemolojik ve semantik etkilerinin incelenmesi. Tasarım kavramları ağırlıklı bir eleştiri modelinin tanıtılması.

 

581000000000573 YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

Amaç: Çevre bilinci göz önünde tutularak binaların, mekanların kalitelerinin yükseltilmesi süreçlerinde insanlığın sürdürülebilir geleceği için en önemli enerji kaynağı olan yenilenebilir enerjiler ile teknolojilerinin ve kullanımlarının öğretilmesi, bu şekilde  enerji etkin binalar için mimari tasarımda dizayn parametrelerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

 

İçerik: Madde ve Enerji, Yenilenebilir ve Yenilenemeyen Enerji Kaynakları ile Çevreye Olan Etkileri,  Güneş Enerjisi için Isıl  ve Fotovoltaik  Sistemler, Rüzgar Enerjisi için Yatay ve Dikey Eksenli Sistemler, Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Hücre Teknolojileri, Jeotermal Enerji ve Sistemleri,  Hidroelektrik Enerji, Sürdürülebilirlik Kavramı, Enerji Etkin Bina Kavramı, BREEAM, , CASBEE, DGNB, LEED Sertifikaları vb.

 

581000000000571 ÇEVRE DOSTU BİNALAR

Sürdürülebilir, ekolojik, yeşil vb. gibi farklı terimlerle nitelendirilen; ancak en temel anlamda yapının arazi seçiminden başlayarak tüm karar aşamalarında doğal yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirilen, sosyal-ekonomik ve fiziksel sürdürülebilirlik çerçevesinde bütüncül bir tasarım anlayışıyla şekillendirilen, yapıldığı yerin iklim koşullarına uygun yapılar çevre dostu binalardır. İhtiyacı kadar enerji tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, doğal, sağlığa zararsız ve çevreye atık üretmeyen malzemelerin kullanıldığı çevre dostu binalar, küresel ısınma, susuzluk, çevre kirliliği ve doğal kaynakların hızla tüketilmesi gibi ciddi sorunların yaşandığı günümüz koşullarında yaşanabilirliğin sürdürülmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu dersin amacı; çevre dostu bina kavramını ve bu kavramla ilişkili terminolojiyi tartışmak, yapı sektöründe artan talep doğrultusunda konuyla ilgili uzmanlaşmaya teşvik etmek, yeşil bina uygulamaları ve sertifikaları hakkında bilgi edinilmesini sağlamaktır.