Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Mimarlık ABD

 

Mimarlık Anabilim dalında, Mimarlık (Tezli) ve Mimari Tasarım (Tezsiz) yüksek lisans programları bulunmaktadır.

Mimarlık (Tezli)

Genel Tanım

Kuruluş

Lisansüstü eğitime 2002 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli Program için: Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından Sayısal (SAY) Puan Türünde en az 55 güncel puan sonucunu başvuru esnasında teslim etmeleri gerekir. Bu yüksek lisans programına Mimarlar, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarları, İnşaat Mühendisleri, Gemi İnşaat Mühendisleri Lisans Programları mezunları başvurabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması durumunda, Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 19. Maddesi gereğince önceki yükseköğretim kurumundan başarılmış dersler için notlu kredi transferi uygulaması yapılır. Dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planındaki kategori karşılığı belirtilerek orjinal adı, kodu ve kredisi ile notlu olarak öğrencinin transkriptine aktarılır. Öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planında getirmiş olduğu toplam AKTS kredisi karşılığı ders, program gerekliliklerinin %70’ini geçmeyecek şekilde muaf edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

3 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS.

Program Profili 

Beykent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programının vizyonu mimarlık, tasarım ve kentsel tasarım arasındaki disiplinler arası ilişkinin araştırılması ve irdelenmesidir. Bu doğrultuda öğrencilerin, tasarım alanında lisans eğitiminde edindikleri bilgi ve becerileri; yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda derinleştirmeleri, mimarlıkta kuram ve meslek pratiği arasındaki interaktif ilişkiyi kurarak; kuramsal bilginin uygulama alanına ilişkin bilgiye dönüştürebilmelerini amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra mimari tasarım, mimari kuram ve eleştiri, çevre ve kent alanındaki konuların farklı bakış açılarından irdelenmesi, mimarlık disipliniyle ilişkili çeşitli yaklaşım, yöntem, teknikleri kullanarak özgün araştırmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Program kapsamında mimarlık, çağdaş bilim ve felsefe alanlarının kesişiminde ortaya çıkan konular; doğal/yapay çevreler, evrim teorileri, mimarlık genetik işbirliği, insan mekan ilişkilerinde açığa çıkan sorunlar;  bölgesel-yerel değerlerin  ve ekolojik dengenin korunması, enerji kaynaklarının sağlıklı kullanımı, sürdürülebilir plan ve projelendirme kuram ve kavramları  araştırılmaktadır.

Temel Program Kazanımları

Öğrenci, mimarlık anabilim dalı çerçevesinde yer alan konularda akademik bir araştırmayı eleştirel bir düşünce ile yorumlar, sorunları tanımlar, çözüm önerileri geliştirir, mimari proje hazırlar, araştırma ve proje raporu hazırlar, sunar ve savunur. Master Planlama ve Mimari Projelerde araştırma konularında mevcut, çağdaş yazılı ve görsel kaynaklara ulaşır, etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar, grup ve bireysel araştırma etiğini, disiplinini ve kültürünü ve becerisini edinir. Doğal ve sosyal çevre ilişkilerini irdeler ve konuyla ilgili çözümler üretir. Farklı disiplinlerle ilişki içinde araştırma, analiz ve yorum yapabilme becerisi kazanır. Mimarlık anabilim dalı çerçevesinde yer alan konularda kendisi bilimsel bir araştırmayı yürütür. Araştırma ve yayın alanında doğru bilimsel norm ve standartları kullanarak özgün akademik çalışmalar üretir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mimarlık yüksek lisans programını tamamlayan mezunlar, çok çeşitli dallarda çalışma olanağına sahiptir. Doktora programlarına devam ederek akademik kariyere adım atma, kamu kuruluşlarında görev alma, serbest mimar olarak çalışma, mimari bir büroda proje mimarı olarak görev alma, şantiyede şantiye mimarı olarak çalışma, yapı denetim firmalarında veya danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarda çalışma gibi birbirinden farklı seçenekler mevcuttur.


Mimari Tasarım (Tezsiz)
Genel Tanım

Kuruluş

Lisansüstü eğitime 2002 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezsiz Program için: Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Bu yüksek lisans programına Mimarlar, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarları, İnşaat Mühendisleri, Gemi İnşaat Mühendisleri, Endüstri Ürünleri Tasarımcıları, İnşaat Mühendisleri, Sanat Tasarım Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Tasarımı Bölümü, Sanat Yönetimi, Resim, Grafik Tasarımı, Geleneksel Türk Sanatları, Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenleri mezunları, Makine Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, Endüstri Mühendisleri, Jeoloji-jeofizik Mühendisleri, Çevre Mühendisleri, Geo-matik Mühendisleri Lisans Programları mezunları başvurabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması durumunda, Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 19. Maddesi gereğince önceki yükseköğretim kurumundan başarılmış dersler için notlu kredi transferi uygulaması yapılır. Dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planındaki kategori karşılığı belirtilerek orjinal adı, kodu ve kredisi ile notlu olarak öğrencinin transkriptine aktarılır. Öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planında getirmiş olduğu toplam AKTS kredisi karşılığı ders, program gerekliliklerinin %70’ini geçmeyecek şekilde muaf edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1,5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 90 AKTS.

Program Profili

Beykent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programının vizyonu öğrencilere mimari tasarımda yetkinlik kazandırmaktır. Bu doğrultuda öğrencilerin, tasarım alanında lisans eğitiminde edindikleri bilgi ve becerileri; yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda derinleştirmeleri, mimarlık mesleği ile çevreyi bir bütün olarak ele alan sorunsallara odaklanmaları, edindikleri kuramsal bilgiyi mesleki uygulama alanına uyarlamaları, mimarlık mesleği içerisinde kendi rollerine ilişkin farkındalık geliştirmeleri amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra mimari tasarım, çevre ve kent alanındaki konular hakkında farklı bakış açıları ve özgün çözümlerin geliştirilmesi, bu çözümleri uygun ortamlarda sunabilme/aktarabilme bilgi ve becerisinin edinilmesi hedeflenmektedir. Program kapsamında mimari tasarımda  çağdaş yaklaşımlar, mimari ve kentsel dönüşüm, çevresel iklimsel etkenler rolü, geometrik ve yapısal sistemler, sürdürülebilir-erişilebilir tasarım ilkeleri ve yeşil mimarlık stratejileri araştırılmaktadır.

Temel Program Kazanımları

Öğrenci, mimari tasarım ve uygulama alanlarında sorunları tanımlar, farklı olasılıkları değerlendirir, çözüm önerileri geliştirir, mimari proje hazırlar, araştırma ve proje raporu hazırlar, sunar ve savunur. Mimari tasarım araştırma konularında mevcut, çağdaş yazılı ve görsel kaynaklara ulaşır, etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar, grup ve bireysel araştırma etiğini, disiplinini ve kültürünü edinir. Doğal ve sosyal çevre ilişkilerini irdeler ve konuyla ilgili çözümler üretir. Farklı disiplinlerle ilişki içinde araştırma, analiz ve yorum yapabilme becerisi kazanır. Mimari tasarıma ilişkin bir konunun araştırma mantığını ve yöntemini kavrar.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mimari tasarım yüksek lisans programını tamamlayan mezunlar, çok çeşitli dallarda çalışma olanağına sahiptir. Kamu kuruluşlarında görev alma, serbest mimar olarak çalışma, mimari bir büroda proje mimarı olarak görev alma, şantiyede şantiye mimarı olarak çalışma, yapı denetim firmalarında veya danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarda çalışma gibi birbirinden farklı seçenekler mevcuttur.