Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı


Genel Tanım

Günümüzde hızla küreselleşen ve bilgi toplumu olma yolunda ilerleyen ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çalışan medya sektörü çalışanlarının teorik bilgileri yanında, yeni iletişim teknolojileri bilgilerine de büyük gereksinim vardır. Bununla birlikte hızla küreselleşen ve bilgi toplumu olma yolunda ilerleyen ulusal ve uluslararası organizasyonların, teknoloji, itibar yönetimi, etik gibi bilgi ihtiyaçları hızla artmakta ve değişmektedir. Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı, bilgi birikimini ve uygulama yeteneklerini geliştirmek ve doğru yönlendirmek üzere tasarlanmıştır. 

Kuruluş

Beykent Üniversitesi Medya ve İletişim Yüksek Lisans Programı 25.12.2014 tarihinde öğretime başlamıştır. Program genel olarak ile ilgili hedeflere  ulaşmak için,  multidisipliner bakış açısı ve araştırmalar için gereken temel kuramsal ve araştırma yöntemlerini kazandırmakta ve iletişim bilimi ile ilgili olarak bilgi çağını yaşadığımız günümüzün değişimlerine paralel olarak daha fazla araştırma ve uzmana ihtiyaç duyulan geleneksel ve yeni medya alanlarına odaklanmaktadır. 

Kazanılan Derece

Medya ve İletişim Sistemleri  Yüksek Lisans Programı TEZLİ olarak devam etmektedir.

Derecenin Düzeyi

Yedinci Düzey-Yüksek Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 10. Maddesi gereğince, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Beykent Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

3 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 15 hafta, toplam 120 AKTS.

Program Profili

Medya ve İletişim Yüksek  Lisans  Programı'nın amacı, İletişim bilimlerine ilişkin güncel ve ileri düzeyde yaklaşımlara,  kavramlara  hakim olan, bunları bir araştırmada uygulama becerisine sahip olan, aynı zamanda iletişim bilimleri ile diğer bilim alanları arasındaki etkileşimi kavrayarak güncel tartışmaları izleyip değerlendirebilen; özgün bir çalışmayı ya da projeyi bağımsız bir şekilde gerçekleştirerek bilimsel çalışmalara katkıda bulunabilen araştırmacılar  yetiştirmektir. Özgün  çalışmalara  imza atıp, var olan çalışmalara yeni yorumlar getirip ürettiği yeni bilgileri ulusal ve uluslar arası yayınlara dönüştürebilme yetisini kazanmış akademisyenler yetiştirmektir. Aynı zamanda yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, sorun çözebilme yetisine sahip,  alanındaki ulusal ve uluslararası literatürü yakından tanıyan,  başka disiplinlerle etkileşiminin yarattığı yeni ve karmaşık fikirleri, tartışmaları çözümleyip değerlendirebilen, bu değerlendirmelerden özgün sonuçlara ulaşabilen geleceğin akademisyenlerini yetiştirmektir.

İletişim alanında, dünyanın bütün demokratik toplumlarında olduğu gibi Türkiye’de de nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyacın her gün biraz daha artmakta olduğu görülmektedir. Metropollerde  gazetecilik, radyo, televizyon, sinema, reklamcılık, halkla ilişkiler, görsel tasarım ve iletişim  alanlarında kurum ve kuruluşların sayısı artmaktadır. Bu oranda yerel gazetelerin yanı sıra reklam ve halkla ilişkiler ajanslarının artışı  ve yeni medya ortamlarındaki nitelikli iş gücü ihtiyaçlarındaki artış, iletişim bilimlerinin her alanından derslerin mevcut olduğu ve öğrencilere istedikleri konuya ilgi duyup araştırmalarını yapabilme olanağı tanıyan Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı sektöre nitelikli elemanların yetiştirilmesine hizmet etmektedir.

Temel Program Kazanımları

 

1-Lisansüstü eğitim aldığı medya ve iletişim alanına ilişkin temel kavram ve terimlerini, alanın tarihsel gelişimini ve güncel değişimini tanımlayabilmelidir.

2-Alanındaki tarihsel ve güncel olan yaklaşımlara ve bakış açılarına hakim olarak, güçlü ve zayıf yönlerini tartışabilmelidir.

3-Alanındaki temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarını bilmeli, bu kuramları karşılaştırabilmeli, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilmelidir.

4-Alanının uygulama yönü ile ilgili bilgi sahibi olmalı, eksiklerinin farkına vararak gidermek için çeşitli yöntem ve araçlar kullanarak giderebilmelidir.

5-Bilimsel literatür yardımı ile dünyada ve Türkiye de alanındaki bilimsel gelişmeleri takip etmeli, bilgi birikimini güncellemeli, edindiği farklı düzeydeki bilgilerini derleyerek etkin bir anlatım ve dil becerileriyle ifade edebilmelidir.

6-Niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve alanındaki bilimsel araştırmaları yapmak için araştırma planını oluşturma, analiz yöntemi seçme, veri toplama, yorumlama, rapora dönüştürme ve tartışma beceri ve deneyimine sahip olmalıdır.

7-Alanı ile ilgili bilimsel makale, bildiri gibi yayınlanmış bilimsel etkinlikleri takip edip irdeleyebilmeli ve gerektiğinde benzer etkinlikleri bireysel veya grup olarak hazırlayarak edindiği bilgiyi uygulamaya geçirebilmelidir.

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler, çeşitli kamu kuruluşlarında, özel kuruluşlarda uzman ve danışman olarak istihdam edilebilirler. Reklam ajanslarında, halkla ilişkiler ajanslarında, ulusal ve yerel basın, radyo, televizyon gibi geleneksel medya kuruluşlarının yanı sıra, sosyal medya yöneticisi olarak yeni medya sektöründe görev alabilirler. Akademik kariyerini doktora düzeyinde devam ettirmek isteyen öğrenciler ise, çalışmalarını Üniversite çatısı altında sürdürerek öğretim üyesi olma yolunda ilerlerler.

 

DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERSLER

SEMİNER: Seminer dersinde öğrenciler iş yaşamı veya uzmanlık istedikleri konularda çeşitli projeler alarak, çalışmalar yapacaklardır. Seminer dersinde, öğrencilerin proje ve bilimsel araştırmalarda uygulanacak teknikleri kullanmaları amaçlanmaktadır. Seminer dersinde yapılan araştırmalar, yüksek lisans bitirme projesi ya da tezine yönelik hazırlık çalışmalarıdır. Bu bağlamda literature taraması da dahil olmak üzere çeşitli araştırma yöntemleri uygulanarak, öğrencinin ilgi alanına göre araştırmalar yapılmaktadır.

MEDYA VE İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ: Medya ve iletişim Sosyolojisi dersinde çağdaş dünyada gençlerin sosyalleşmesine, siyasete, hatta toplum inşasına etkisi bakımından kitle medyasının ve iletişimin rolü ve gücü tartışılmaktadır. Iletişim ve sosyoloji alanlarının temel kavramlarına, teorik modellerine ve genel anlamda gelişen tartışma kültürüne odaklanılmaktadır. Bu çerçevede Frankfurt okulu etrafında gelişen teoriler ve medya ile ilgili tartışmalar, iletişim sosyolojisinin diğer disiplinlerle olan ilişkisini sorgulayan araştırmalar dersin içeriğini zenginleştirmektedir.

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR: Bu ders iletişim çalışmaları alanında merkezi yaklaşımlardan biri olan Kültürel Çalışmalar yaklaşımını ve alanını tanıtmayı amaçlamaktadır. Kültürel Çalışmalar alanının doğuşu, yükselişi ve bu yaklaşıma yönelik eleştirilerle birlikte, toplumsal kuramın kimlik, ideoloji, söylem, iktidar, hegemonya gibi önemli tartışma konularının  gözden geçirilmesi dersin amaçları kapsamındadır. Bu bağlamda diğer kültürler incelendiğinde, Hofstede’nin kültürel boyutlar kuramı kapsamında diğer kültürlerle ilgili araştırmalar yapılmaktadır.

SOSYAL BİLİMLER İÇIN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ: Dersin temel amacı araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır.

YENI MEDYA VE ETİK: Dersin amacı, etik ve erdemli bir insani varoluş biçimi arasındaki ilişkiyi farklı felsefi yaklaşımlara göre açıklayarak, medyadaki içerik üretimlerinde farklılıkları dışlamayan, demokratik katılımı teşvik eden, çatışmacı ve kutuplaştırıcı olmayan bir dil ve üslubun nasıl ortaya çıkabileceğini değerlendirmektir.

SOSYAL MEDYADA ÖLÇÜMLEME: Dersin içeriğinde, rakipleri ve sektörü yakından takip ederek analizlerde bulunmak, bu analiz sonuçlarına göre strateji belirlemek, marka ve ürün hakkında müşteri algısının ve fikirlerinin anlık takibi konusunda sosyal medyanın gücünden faydalanmak hedeflenmektedir.

ULUSLARARASI İLETİŞİM VE MEDYA: Küresel medya sistemlerini açıklayan kuramsal yaklaşımlar ve geçmişten 21. yüzyıla kadar medyanın yönetim şeklinin  uluslararası bağlamda sosyo-ekonomik ve kültürel yapılara nasıl etki ettiği ile ilgili bilgiler verilecektir. Medya ve iletişim hakkındaki yeni yaklaşımlar ele alınarak, yeni iletişim teknolojileriyle birlikte gelişen ve değişime uğrayan uluslararası iletişim unsurları incelenerek, ilgili konularda araştırmalar yapılacaktır.

MEDYA VE İLETİŞİM KURAMLARI: Bu ders kapsamında medyaya dair kuramsal çalışmaların yanı sıra ana akım ve eleştirel yaklaşımlar içindeki gazetecilik ve haber kuramları incelenecektir. Gazeteciliği kuramsal çerçevede tartışan normatif kuramlarla haberciliği irdeleyen eşik bekçiliği, gündem belirleme, haber söylemi, çerçeveleme kuramı gibi haber kuramları ele alınacaktır.


YÜKSEK LISANS TEZ: Öğrencinin edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamaya dönük bilgi ve becerilerini kullanarak yeni bilgiler üretmek, değerlendirmek ve yorumlamak amacıyla yaptığı bilimsel bir araştırmayı içeren yazılı olarak sunulan bir bilimsel çalışmadır.

YÜKSEK LİSANS PROJESİ: Asgari olarak öğrencinin kazandığı bilgiyi uygulamada kullanma becerisini kanıtlamak amacıyla uygulama sorununu çözmeye veya alternatif öneriler geliştirmeye yönelik çalışmasını içeren yazılı bir rapordur.

SEÇMELİ DERSLER

BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ: Ders içeriğinde çevrim içi bilgi dağıtımı, bilişim aygıtları arasında ortak bilgi paylaşımını sağlayan hizmetler hakkında bilgi verilmektedir.

ONLINE İTIBAR YÖNETIMI: Online İtibar Yönetimi dersinin içeriğinde; İtibar nedir, İtibarı oluşturan faktörler, internet ortamında itibarı etkileyen faktörler,  Online itibar yönetimi planı hazırlama, Arama Motoru Optimizasyonu, Sosyal Medya Takibi ve Analizi, kriz yönetimi ve kriz planı hazırlama, negatif içerikler karşısında ne yapılmalı, iletişim ve hukuksal süreçlerin yönetimi  ile ilgili bilgiler verilmektedir.